Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Økonomisk status pr. 1. tertial 2015

Drammen bykasses regnskapsstatus per april i år viser et negativt avvik i forhold til periodebudsjettet på 16,8 millioner kroner. På årsbasis anslås en forverring i netto driftsresultat på 19,8 millioner kroner. Dette er om lag 5 millioner kroner bedre enn varslet i økonomirapporten per februar i år, men det understrekes at prognosen fortsatt er beheftet med betydelig usikkerhet. Hovedpunktene fra økonomianalysen er følgende:

•    Kommunens skatteinngang per april i år er 8,1millioner kroner lavere enn periodisert budsjett. I forhold til samme periode i fjor er skatteveksten på 2,5 prosent, mens budsjettert vekst er på 4,1 prosent. Den nasjonale skatteveksten er i samme periode på 3,4 prosent. Siden den nasjonale skatteutviklingen i årets to første måneder er klart bedre enn Drammens, viser rammetilskuddet hittil i år en merinntekt (inntektsutjevning) på 3,5 million kroner.

Årets skatteanslag er basert på en vekst på 5,6 prosent, tilsvarende den nasjonale skatteveksten som er lagt til grunn i vedtatt statsbudsjett. I revidert nasjonalbudsjett har regjeringen nedjustert det nasjonale skatteanslaget til 4,6 prosent vekst. I denne forbindelse kompenseres kommunene med 908 millioner kroner gjennom økt rammetilskudd. Drammen kommune mottar 10,8 millioner kroner gjennom denne kompenasjonen.

Ut fra utviklingen hittil i år legger rådmannen til grunn en nedjustert skattevekst i Drammen på 4,2 prosent. Dette tilsvarer en mindreinntekt på 22,5 millioner kroner. Utover nevnte kompensasjon på 10,8 millioner kroner forventes løpende inntektsutjevning å kompensere 3,2 millioner kroner av skattesvikten. Dette innebærer at nedjusteringen av skatteanslaget forventes å gi en netto mindreinntekt på 8,5 millioner kroner for Drammen kommune. mens den nasjonale skatteinngangen i vedtatt statsbudsjett 2014 er basert på en vekst på 3,7 prosent.

•    I tillegg til nevnte kompensasjoner for skattesvikten på 14,0 millioner kroner økes kommunens rammetilskudd i revidert nasjonalbudsjett 2015 med nesten 1,2 millioner kroner knyttet til særskilte forhold innenfor barnehageområdet. Det forventes således en samlet økning av rammetilskuddet med 15,2 millioner kroner.

•    Det forventes merinntekter fra integreringstilskudd (tilskudd til enslige mindreårige flyktninger) med 2,5 millioner kroner. Merinntektene må ses i sammenheng med behovet for å styrke programområde 13 Sosiale tjenester for økt utgiftsbehov knyttet til introduksjonslønn.

•    For programområdene er det per april et samlet merforbruk på 17,7 millioner kroner, tilsvarende 101,7 prosent i forhold til periodisert budsjett. Ved utgangen av 1. tertial er det merforbruk innenfor flere av programområdene, og de største utfordringene er innenfor 01 Barnehage, 02 Oppvekst og 13 Sosiale tjenester. På årsbasis forventes merforbruk innenfor disse programområdene på 27,3 millioner kroner. I tillegg er det behov for å styrke enkelte andre programområder med mindre beløp knyttet til særskilte forhold. For programområdene samlet angis et merforbruk på 28,6 millioner kroner. 

Lønnsutgiftene sett i sammenheng med refusjon sykelønn og fødselspenger viser per april en netto merinntekt på 4,1 millioner kroner. Programområde 05 Helse og omsorg har et merforbruk på lønn og sykelønnsrefusjon på 5,7 millioner kroner. De øvrige programområdene viser kun marginale merforbruk eller positive avvik.

•    Rentenivået holder seg lavt, og dette gir lavere lånekostnader i Lånefondet. Samtidig påvirkes bykassens finansinntekter negativt av det lave rentenivået. Det kan gå mot en netto besparelse i finansbudsjettet, men det foreslås foreløpig at årsprognosen opprettholdes i samsvar med budsjett.

•    Lønnsveksten i kommunale sektor er på grunnlag av årets lønnsoppgjør nedjustert fra 3,3 til 3,2 prosent i revidert nasjonalbudsjett. For Drammen bykasse tilsvarer dette en besparelse på 2,1 millioner kroner. I tillegg vurderes den sentrale lønnsreserven å kunne nedjusteres med 5,0 millioner kroner som følge av for høyt beregningsgrunnlag fra 2014.

•   Som følge av lavere lønnsvekst og G-regulering enn forutsatt forventes årets reguleringskostnad for kommunens pensjonsordninger å bli lavere enn budsjettert. Samtidig indikerer oppdaterte aktuarberegninger fra DKP og KLP at årets premieavvik (inntekt) kan bli en del høyere enn tidligere anslått. Det kan derfor ligge an til en netto besparelse når reguleringskostnad og premieavvik ses samlet opp i størrelse 15 - 20 millioner kroner. Beregningene er imidlertid beheftet med stor usikkerhet, og erfaringsmessig kan det skje store endringer i aktuarberegningene utover i året. Rådmannen foreslår derfor at det i denne omgang ikke gjøres endringer i de budsjetterte pensjonsforutsetningene.

Lønn og sykelønnsrefusjon per april 2015

Lønn og sykelønnsrefusjoner sett i sammenheng viser per utgangen av april en netto merinntekt på 5,5 millioner kroner i forhold til periodebudsjettet:

Brutto lønnsutgifter:    - 4,5 mill. kr
Refusjon sykelønn:    +5,2 mill. kr
Refusjon fødselspenger:    +4,8 mill. kr

Tabellen nedenfor viser akkumulerte avvik per programområde, når vi ser lønn og lønns-refusjoner under ett.

 
Topp