Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Oppdatert økonomiplan 2015 - 2018

Det er foretatt en oppdatering av gjeldende økonomiplan for perioden fram til 2018 basert på foreslåtte justeringer av 2015-budsjettet samt forutsetningene i kommuneproposisjonen for 2016. I det etterfølgende gis en kortfattet beskrivelse av de viktigste justeringene som er lagt til grunn ved oppdatertingen. Det minnes om at alle tallforutsetninger er i faste 2015-kroner for hele perioden.

 • Foreslåtte justeringer av budsjettrammene for programområdene 1-14 i 1. tertialrapport 2015 er i hovedsak videreført i perioden, såfremt disse ikke er av engangskarakter. Dette gjelder også tekniske budsjettjusteringer som er gjennomført i løpet av 1. tertial i år, jfr. vedlegg nr. 1.

 • Skatteinngang og rammetilskudd er videreført på grunnlag av justert basisnivå i 2015. Det innebærer at den særskilte kompensasjonen for skattesvikt til kommunene på 908 millioner kroner i 2014 er videreført i basisgrunnlaget, men er tillagt innbyggertilskuddet og fordelt etter inntektssystemets ordinære kriterier.

  Det er foretatt oppdaterte beregninger basert på de forslag og føringer som er skissert i kommuneproposisjonen for 2016, som signaliserer en reell vekst for kommunene i størrelse 4 – 4,5 milliarder kroner neste år. I vedtatt økonomiplan 2015-2018 er det lagt til grunn en årlig realvekst i frie inntekter i størrelse 1,9 – 2,4 milliarder kroner fra 2016. Beregningsteknisk er det i denne oppdateringen benyttet gjennomsnittet av intervallet i kommuneproposisjonen, med 4 ¼ milliarder kroner i 2016. For årene 2017 og 2018 er det lagt til grunn en reell vekst på 3 milliarder kroner per år.

  I forhold til gjeldende økonomiplan gir dette årlig merinntekt fra frie inntekter på om lag 22 millioner kroner i 2016 og i overkant av 30 millioner kroner i årene 2017 og 2018. Rådmannen minner imidlertid om at det i regjeringens signaler i Kommuneproposisjonen 2016 er lagt føringer som binder opp om lag 9 millioner kroner av realveksten mot tiltak innenfor rusfeltet og helsestasjoner/skolehelsetjeneste.

 

 • Det er ved oppdatertingen av økonomiplanen lagt til grunn at Drammen kommune i perioden 2016-2018 vil ha en skattevekst på nivå med landsgjennomsnittet. Dette innebærer at skatteinntekt pr. innbygger, som følgende av høyere befolkningsvekst enn landet, er avtagende i hele perioden – fra 96,1 prosent i 2015 til 95,3 prosent i 2018.

 • I gjeldene økonomiplan er forutsatt en befolkningsvekst i Drammen basert på SSB’s framskrivingsprognose per juni 2014. Ved oppdateringen av gjeldende økonomiplan er befolkningsveksten opprettholdt med samme forutsetninger. SSB’s framskriving innebærer en årlig vekst i Drammen kommune i underkant av 1,4 prosent i perioden 2016-2018, mens den nasjonale veksten ligger i størrelse 1,1 - 1,2 prosent per år.

 • Reduksjonen i årets lønnsreserve med 7,1 millioner kroner som følge av lavere tillegg lønnsvekst og for høyt beregningsgrunnlag inn i 2015, er videreført i hele perioden.
 • Finansbudsjettet er opprettholdt med samme rentebane som er lagt til grunn i gjeldende økonomiplan. Det vil si at det fortsatt forventes et lavt rentenivå, selv om den anslåtte NIBOR-referanse er svakt stigende ut over i perioden. I budsjett 2014 er det lagt til grunn at 3 måneders NIBOR vil ligge rundt 2,0 prosent. I perioden 2016-2018 er det lagt til grunn en NIBOR-referanse i intervallet 1,90 til 2,20 prosent. Dersom dagens lave rentenivå holder seg kan det ligge an til besparelser utover i perioden, og rådmannen vil vurdere dette nærmere i arbeidet med økonomiplan 2016-2019.

 • Som omtalt i del 2.3.3 kan kommunens netto utgifter til reguleringskostnad korrigert for premieavvik bli vesentlig lavere enn budsjettert i år. På grunn av usikkerhet rundt vurderingene er det imidlertid ikke foreslått å endre budsjettet i denne omgang. Dette kan også påvirke anslagene for reguleringskostnad og premieavvik i perioden 2016-2018, men rådmannen har i denne omgang valgt å opprettholde forutsetningene i vedtatt økonomiplan.

 • I forhold til vedtatt økonomiplan 2015-2018 innebærer den oppdaterte skissen på neste side en resultatforverring på nesten 10 millioner kroner i 2016. For årene 2017 og 2018 er det imidlertid en resultatforbedring på henholdsvis 1,3 og 8,0 millioner kroner.  Resultatvirkningene er saldert mot avsetningen til disposisjonsfond. Til tross for høyere frie inntekter enn forutsatt svekkes resultatet i 2016 som følge av varige økninger i programområdenes rammer med over 28 millioner kroner. I forslaget til justeringer av bykassens driftsbudsjett 2015 er disse økningene i stor grad saldert med bruk av disposisjonsfond.
 
Topp