Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Revidert investeringsbudsjett

Investeringer i bybygging er videreført gjennom investeringer for nesten 156 millioner kroner i 1. tertial 2015. Prosjektene følger i hovedsak planlagt fremdrift, og det er ikke meldt om større avvik i forhold til budsjetterte kostnader. 

Det er i forslaget til revidert investeringsbudsjett satt at totalt 2,4 millioner kroner til etablering av mobile klasserom ved Rødskog skole. Det foreslås også at Drammen Eiendom KF skal tilføres en ramme til strategiske eiendomskjøp på 20 millioner kroner. Den avsatte rammen vil blant annet bli vurdert benyttet til kjøp av Tollboden.

Ubrukte investeringsmidleri 2014 på totalt 269,8 millioner kroner foreslås re-bevilget i 2015, og er i stor grad finansiert ved utvidet låneramme.  Øvrige endringer i årets investeringsbudsjett er i sin helhet finansiert ved omdisponeringer innenfor de vedtatte rammene.  Samlet låneramme i 2015 for bykassen og de kommunale foretakene er etter dette på 636,1 millioner kroner.

Re-bevilgning av ubrukte investeringsmidler i 2014

Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) presisterte i sin investeringsveileder av 27. oktober 2011 at investeringsbudsjettet er ett-årig, og at prosjekter som går over flere år skal ha en realistisk periodisering mellom årene i økonomiplanen. Det følger også av KRDs presiseringer at det ikke lenger adgang til overføre ubrukte bevilgninger fra ett år til det neste. Dette innebærer at ubrukte investeringsmidler det er behov for å videreføre må bevilges på nytt, og rådmannen legger opp til at dette gjøres i forbindelse med behandlingen av 1. tertialrapport.

Til sammen var det ved utgangen av 2015 ubrukte investeringsmidler på 269,8 millioner kroner, fordelt med 73,5 millioner kroner i bykassens investeringsbudsjett og 196,3 millioner kroner i Drammen Eiendom KF’s investeringsbudsjett. Rådmannen foreslår at disse midlene i hovedsak videreføres i 2015, ved at bystyret re-bevilger ubrukte investeringsmidler (netto) per programområde, jfr. tabellen nedenfor. Det foreslås videre at rådmannen gis fullmakt til å fordele de ubrukte investeringsmidlene på enkeltprosjekter i samsvar med bystyrets tidligere forutsetninger. Dette innebærer også at det korrigeres for merforbruk på enkeltprosjekter i investeringsregnskapene for 2014, gjennom omdisponeringer innenfor de justerte budsjettrammer for 2015.

Investeringsmidlene som foreslås tilbakeført omfatter i stor grad investeringsprosjekter som er under planlegging eller utførelse, men hvor påløpte kostnader som følge av periodiseringsmessige forhold har blitt lavere enn budsjettert.

Tilbakeførte investeringer i bykassens investeringsbudsjett foreslås i sin helhet finansiert ved bruk av eksterne lån. Øvrige finansieringskilder ble benyttet fullt ut i samsvar med budsjett i investeringsregnskapet for 2014, mens bruk av lån til investeringsformål var 76,0 millioner kroner lavere enn budsjettert i 2014.

Når det gjelder Drammen Eiendom KF ble det i regnskap 2014 avsatt inntekter som var forutsatt benyttet til finansiering av ubrukte investeringer. Dette gjelder inntekter fra statstilskudd, momskompensasjon og salg av boliger med til sammen 27,4 millioner kroner. Disse midlene forutsettes benyttet til delvis finansiering av tilbakeførte investeringer i 2015. Utover dette foreslås re-bevilgningen av investeringer i Drammen Eiendom KF’s investeringsbudsjett finansiert med 168,9 millioner kroner i bruk av eksterne lån.

Drammen bykasses investeringsbudsjett

Bykassen har for 2014 en brutto investeringsramme på 251,2 millioner kroner. Av bevilgningsrammen omfatter 50 prosent (125,5 millioner kroner) tiltak innenfor programområde 14 Vann og avløp. Som det fremkommer av foregående del foreslås i tillegg 73,5 millioner kroner i ubrukte bevilgninger i 2014 re-bevilget i 2015. Disponibel investeringsramme for Drammen bykasse i 2015 blir etter dette på 324,7 millioner kroner.

I løpet av 1. tertial er det regnskapsført 43,5 millioner kroner i investeringsutgifter. Til sammenligning var påløpt 59,4 millioner kroner i samme periode i fjor. Av påløpte investeringskostnader i 1. tertial er 20,4 millioner innenfor vann- og avløpsområdet. De største investeringsprosjektene hittil i år er (utgiftsført beløp per 30. april 2015):

•    Utskifting av kvikksølvarmatur gatelys    11,4 mill. kr
•    Prof. Smiths alle – fellesprosjekt VA – fortau, holdeplasser mv. 9,1 mill. kr *1)       
•    VA – Narverud separering    3,9 mill. kr   
•    Rehabiliterings av bruer    3,4 mill. kr
•    VA – Prins Oscars gate 8-31 ledningsutskifting    2,9 mill. kr
•    VA  – Pumpestasjon – overløp    2,7 mill. kr
•    VA – Nedre Storgate 49-53    2,7 mill. kr
•    Inventar og utstyr i skolene    2,1 mill. kr
•    Samarbeid med andre utbyggere     1,6 mill. kr
•    VA – Austad etappe 4 Fosseveien til Kvernveien    1,5 mill. kr
•    VA – Solumstrand renseanlegg rehabilitering     1,0 mill. kr
•    Rehabilitering idrettsanlegg    1,0 mill. kr

*1)    Finansierert med bidrag fra Buskerudbyen

Det foreslås diverse justeringer innenfor bykassens investeringsbudsjett for 2015, jfr. tabellen nedenfor:


Drammen bykasses investeringsramme for 2015 foreslås oppjustert med netto 11,4 millioner kroner. Tiltakene som foreslås styrket omfatter i stor grad inventar og utstyr i tilknytning til diverse byggeprosjekter. Det foreslås også avsatt 1 million kroner til utbedring av løypenettet i marka.

Forslaget til revidert investeringsbudsjett for Drammen bykasse er saldert med 11,4 millioner kroner i økt låneopptak. I tillegg foreslås lånerammen for Startlån oppjustert fra 120 til 172 millioner kroner som følge av stor etterspørsel. De konkrete forslagene til endringer i investeringsbudsjettet er nærmere omtalt innenfor de enkelte programområder i del 3.

Drammen Eiendom KFs investeringsbudsjett

Drammen Eiendom KF  har for 2015 en brutto investeringsramme på 258,0 millioner kroner. Som omtalt i del 2.4.1 foreslås dessuten ubrukte bevilgninger i 2014 på 196,3 millioner kroner re-bevilget i 2015. Disponibel investeringsramme i foretaket i 2015 blir etter dette på 454,3 millioner kroner.

I løpet av 1. tertial i år er det regnskapsført 112,0 millioner kroner i investeringsutgifter. Det innebærer at aktivitetsnivået har vært noe høyere enn i 2014, hvor det var regnskapsført 95,4 millioner kroner i samme periode. Det er ikke ferdigstilt større investeringsprosjekter i løpet av 1. tertial i år. Av påløpte investeringskostnadene i 1. tertial er 35,1 millioner kroner innenfor grunnskoleområdet og 34,2 millioner kroner innenfor programområde 13 Sosiale tjenester. Sistnevnte omfatter i hovedsak boligprosjekter inklusiv kjøp av utleieboliger. De største investeringsprosjektene hittil i år er (utgiftsført beløp per 30. april 2015):

•    Frydenhaug skole – nybygg    29,5 mill. kr
•    Kjøp av boliger for utleie    17,1 mill. kr
•    Drammen Kjøkken KF – nytt produksjonslokale    14,5 mill. kr
•    Christian Blomsgate 20 – nybygg 10 leiligheter    14,7 mill. kr
•    Rådhuset – ombygging servicetorg mv.     12,6 mill. kr
•    Åskollen skole – ombygging    1,8 mill. kr
•    Marienlyst  gml. gress – tak og WC ny tribune klokkesvingen 2,9 mill. kr
•    Øren skole flerbrukshall – prosjektering     2,0 mill. kr
•    Fjell bo- og servicesenter – tilbygg ny sykehjemsplass    1,7 mill. kr
•    Harmonien - oppgradering    1,4 mill. kr
•    Nytt kjøkkenkonsept – oppgradering mottakssteder    1,1 mill. kr

For nærmere omtale av de enkelte prosjektene vises programområdeomtalene i del 3 samt til Drammen Eiendom KFs rapport for 1. tertial 2014, jfr. vedlegg 3.

Drammen Eiendom KFs investeringsramme for 2014 foreslås justert innenfor en låneramme som reduseres med 26,2 millioner kroner. Det foreslås netto nye tiltak og justeringer for 12,8 millioner kroner. Blant annet settes det av 20 millioner kroner i rammebevilgning til strategiske eiendomskjøp. Det foreslås også at 8 millioner kroner overføres til bykassens investeringsbudsjett til anskaffelse av inventar og utstyr i forbindelse  med pågående byggeprosjekter.

Som nevnt foreslås justeringene finansiert innenfor en redusert låneramme. Drammen Eiendom KF har de seneste årene lagt stor vekt på å bedre kvaliteten på kostnadsoverslagene for investeringsprosjektene, slik at disse blir mest mulig realistiske både med hensyn til kostnader og periodisering. Foretaket foreslår etter nærmere vurdering at prosjekter i årets investeringsportefølje kan reduseres med 39 millioner kroner ut fra periodiseringsmessige hensyn. Disse midlene forutsettes tilbakeført i budsjettet for 2016.

Tabellen nedenfor viser forslag til endringer i Drammen Eiendom KFs investeringsbudsjett for 2015:

Drammen Eiendom KFs investeringsbudsjett 2015 – forslag til justeringer

 
Topp