Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Statlige budsjettføringer

Revidert nasjonalbudsjett 2015/ Kommuneproposisjonen 2016

Regjeringen la den 12. mai i år frem forslag til revidert nasjonalbudsjett 2015 (RNB 2015) og kommuneproposisjonen for 2016. I tilknytning til RNB 2015 er det foreslått endringer i det økonomiske opplegget for kommunene i år, mens det i kommuneproposisjonen gis føringer for det økonomiske opplegget i 2016. I det etterfølgende gis en kortfattet omtale av de viktigste endringene med fokus på virkningene dette vil få for Drammen kommune.

Revidert nasjonalbudsjett 2015

Nedjustering av kommunal deflator

I statsbudsjettet for 2015 ble det lagt til grunn lønns- og prisvekst i kommunesektoren (kommunal deflator) på 3,0 prosent. Dette anslaget var basert på en lønnsvekst på 3,3 prosent i 2015. På grunnlag av årets lønnsoppgjør i kommunesektoren er lønnsveksten redusert til 3,2 prosent. Dette tilsvarer en nedjustering av kommunal deflator fra 3,0 til 2,9 prosent. Regjeringen har beregnet at dette vil gi kommunene en utgiftsbesparelse på om lag 300 millioner kroner i år. Virkningen er for Drammen bykasse beregnet til 2,1 millioner kroner.

Skatt og rammetilskudd

Regjeringen har i RNB 2015 redusert anslaget for veksten kommunenes skatteinntekter med fra 5,6 til 4,6 prosent. Dette tilsvarer en nedjustering av skatteinntektene med 1 322 millioner kroner. Reduksjonen har dels sammenheng med at inngangsnivået fra 2014 ble om lag 500 millioner kroner lavere enn lagt til grunn i statsbudsjettet 2015. Samtidig trekker skatteutviklingen hittil i år i retning av en reduksjon på om lag 800 millioner kroner, blant annet som følge av at skattevirkningen av uførereformen blir om lag 400 millioner kroner lavere enn tidligere anslått.  

Etter en samlet vurdering av den økonomiske situasjonen i kommunesektoren, tilrår regjeringen å øke rammeoverføringen til kommunene med 907,8 millioner kroner i år.  Av økningen foreslås 853 millioner kroner fordelt etter kommunenes andel av skatteinntektene (inkl. inntektsutjevning) i 2014.  Gjennomsnittlig kompensasjon er176 kroner per innbygger - ingen får under 153 kroner per innbygger. Resterende del av økt rammeoverføring på 54,8 millioner kroner fordeles til kommuner som taper mer enn 35 kroner per innbygger omleggingen av uførebeskatningen.

For Drammen kommune utgjør kompensasjonen for lavere skatteinntekter 10,8 millioner kroner som tilføres som økt rammetilskudd. Dette tilsvarer et beløp på 161 kroner per innbygger.

Foreldrebetaling i barnehagene

Fra 1. mai i år gjelder en nasjonal ordning for redusert foreldrebetaling i barnehagen.  Dette innebærer at foreldrebetalingen maksimalt skal utgjøre seks prosent av husholdningens samlede inntekt (person- og kapitalinntekt). Det er i statsbudsjettet for 2015 bevilget 235 millioner kroner over rammetilskuddet til denne ordningen.  Helårseffekten er 391 millioner kroner.

Siden moderasjonsordningen innføres underveis i et barnehageår, vil kommunene i år måtte behandle søknader om moderasjon to ganger.  For å kompensere for dette foreslås det en engangsbevilgning på 41,7 mill. kroner.

Alle 4- og 5-åringer fra familier med lav inntekt vil fra 1. august ha rett til gratis kjernetid i barnehagen.  Dette tilsvarer 20 timer i uken.  Inntektsgrensen er i revidert nasjonalbudsjett foreslått satt til 405.000 kr i året.  Det å foreslås å overføre 51 millioner kroner i 2015 til kommunenes rammetilskudd til denne ordningen. Helårseffekten er 102 millioner kroner.

Drammen kommune vil bli tilført nesten 1,2 millioner kroner som følge av de omtalte tiltakene. Av dette beløpet må i overkant av 0,6 millioner kroner ses i forhold til redusert tilskudd fra IMDi til ordningen med gratis barnehage.

Utleieboliger

Tilsagnsrammen for tilskuddet til utleieboliger foreslås styrket med 50 millioner kroner  i 2015. Støtter opp om regjeringens nye strategi mot barnefattigdom og den nasjonale boligsosiale strategien Bolig for velferd (2014–2020).

Kommuneproposisjonen 2016

Det legges opp til en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2016 på mellom 6 og 7 milliarder kroner, som tilsvarer 1,4 til 1,6 prosent.  Av veksten vil 4,0 til 4,5 milliarder kroner være frie inntekter til kommunene.

Inntektsveksten må ses i sammenheng med økte demografikostnader for kommunesektoren som følge av befolkningsvekst på 1,7 milliarder kroner og økte pensjonskostnader på 0,9 milliarder kroner. Innenfor kommunenes vekst i frie inntekter legger regjeringen følgende prioriteringer til grunn:

•    400 millioner kroner begrunnet i videre satsing på rustiltak
•    200 millioner kroner til ytterligere satsing på helsestasjons- og skolehelsetjenesten
•    400 millioner kroner til mer fleksibelt barnehageopptak

Skattøret blir fastsatt i statsbudsjettet for å tilpasse skatteveksten til en målsetning om at skatteinntektene fortsatt skal utgjøre 40 prosent av kommunenes samlede inntekter.

I gjeldende økonomiplan for Drammen kommune er det lagt til grunn en reell vekst på om lag 2 milliarder kroner i 2016. Den foreslåtte vekstrammen kan gi merinntekter i størrelse 20 – 25 millioner kroner neste år.   Basert på regjeringens føringer vil om lag 6,5 millioner kroner være rettet mot økt satsing på rusfeltet, mens om lag 2,6 millioner kroner vil rettet mot ytterligere styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Inntektssystemet

Det legges ikke opp til større endringer i kommunenes inntektssystem i 2016. Det varsles imidlertid, i samsvar med tidligere signaler, at det skal foretas en helhetlig gjennomgang av kommunenes inntektssystem i kommuneproposisjonen 2017. I denne forbindelse skal også skattenes andel, som i dag utgjør 40 prosent av kommunenes samlede inntekter, vurderes.

Tilskudd til øyeblikkelig hjelp innlemmes i rammetilskuddet

Det signaliseres imidlertid at øremerket tilskudd over Helse- og omsorgsdepartementets budsjett til øyeblikkelig hjelp skal innlemmes i inntektssystemet fra og med 2016. Dette ses i sammenheng med at kommunene fra 1. januar neste år har plikt til å sørge for øyeblikkelig hjelp døgnopphold for pasienter med somatiske sykdommer. Kommuneproposisjonen gir ingen signaler om størrelsen på beløpet og hvordan innlemmingen skal gjennomføres.

Beregninger KS har foretatt viser imidlertid at Drammen vil få om lag 15 millioner 2015-kroner innlemmet i rammetilskuddet forutsatt at de øremerkede midlene fordeles etter den tidligere kostnadsnøkkelen for Samhandlingsreformen. Dette er på nivå med dagens øremerkede overføringer.

Regjeringen signaliserer også at tas sikte på å innføre plikt for kommunene til å sørge for øyeblikkelig hjelp døgnopphold for pasienter og brukere med psykiske lidelser og rusproblemer fra 2017.

Selskapsskatt til kommunene fra 2017

Regjeringen foreslår at en andel av selskapsskatten fra og 2017 skal tilbakeføres kommunene.  Ordningen søkes utformet slik at kommuner som legger til rette for næringsliv og skaper arbeidsplasser vil bli belønnet.

Om lag ett prosentpoeng av samlet skattøre på 27 prosent av skatt fra selskaper forutsettes tilbakeført til kommunene. Dette utgjør i dag om lag 2,9 milliarder kroner, men beløpet kan endre seg frem mot 2017. Modellen baseres på vekst i lønnssum i privat sektor i kommunen over en fireårsperiode. Det vil si at når ordningen innføres i 2016 med virkning fra 2017 vil kommunene få tilbakeført skatt etter hvor stor vekst de hadde i lønns-summen årene mellom 2012 og 2015.

Fordi dette først vil inntreffe i 2017 og baseres på vekst over flere år, er det ikke mulig i dag å si hvilke kommuner som vil få ekstra inntekt. Kommunenes andel av selskapsskatten vil tildeles gjennom rammetilskuddet, men utjevnes på linje med øvrige kommunale skatteinntekter.

Overføring av skatteoppkreverfunksjonen til skatteetaten

Regjeringen foreslår at skatteoppkreverfunksjonen overføres fra kommunene til Skatteetaten fra 1. januar 2016. Det foreslås at det skal etableres 33 kontorer med sterke regionale fagmiljøer, hvorav ett er foreslått lokalisert i Drammen. Regjeringen vil komme tilbake til forutsetningene for rammeoverføring fra kommunene til Skatteetaten og realisering av gevinster i statsbudsjettet for 2016.

Drammen kommune yter i 2015 et driftstilskudd til Kemneren i Drammensregionen på 12,2 millioner kroner. Virksomheten har i dag fire årsverk som forestår innkreving av kommunale krav. Disse oppgavene vil ikke bli overført til Skatteetaten, og må det må finnes alternativ organisering i kommunen. Regjeringen foreslår at kommunene fortsatt skal ha særnamskompetanse for kommunale krav etter skattebetalingsloven (eks. VAR-gebyr og parkeringsgebyr).

 
Topp