Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Programområde 01 Barnehager

Alle barn har fått barnehageplass. Hele 93 prosent fikk innfridd førstevalget ved hovedopptaket. Per april har 468 barn gratis barnehageplass, en økning på 138 barn siden årsskiftet. De kommunale barnehagene utviser god økonomistyring og tilpasser bemanningen fortløpende i forhold til antall barn.

Norges Beste Barnehage slås sammen med Norges Beste Skole til et felles kompetansesenter høsten 2015.

Det er flere barn i barnehagene enn forutsatt i budsjettet, og timer til spesialpedagogiske tiltak i barnehage øker. Dette utfordrer overordnet ramme. Rådmannen foreslår at programområdet styrkes med 6,9 millioner kroner.

Økonomisk status

Fakta

Programområdet viser et merforbruk på 2,2 millioner kroner per 1. tertial. Prognose for 2015 viser et antatt merforbruk på 6,3 millioner kroner ved utgangen av året. Avviket skyldes hovedsakelig økte timer til spesialpedagogiske tiltak og flere barn i barnehage enn budsjettert.

Det er god økonomistyring i de kommunale barnehagene og Norges Beste Barnehage. De kommunale barnehagene drifter effektivt og tilpasser bemanning fortløpende i forhold til antall barn i barnehagene. Det skal etableres en åpen barnehage fra september.

Utviklingsbasene Norges Beste Barnehage og Norges Beste Skole blir fra høsten 2015 samlokalisert i et felles kompetansesenter for barnehage og skole. Det foretas ombygging av eksisterende lokaler innenfor investeringsrammen til Drammen eiendom og den økte husleien dekkes innenfor eksisterende ramme.

Vurdering

Tabell - vurdering P01 - del 1

Tabell - vurdering P01 - del 2

Opprinnelig budsjett for 2015 ble lagt med bakgrunn i antall barn innrapportert ved årsmelding per 15. desember 2014. Det ble satt av 5,5 millioner kroner til aktivitetsvekst noe som tilsvarer tilskudd for 30 små barn. Siden årsmeldingen har barnetallet økt med 79, i alt 49 flere enn budsjettert.

Fra 2015 blir tilskuddet til private barnehager beregnet på grunnlag av de kommunale barnehagenes regnskapstall to år tilbake. Endringen øker de private barnehagenes forutsigbarhet med hensyn til mottak av tilskudd. På den annen side blir kommunens handlefrihet innenfor rammen redusert, da satsene til private barnehager er faste. Satsene for 2015 gjenspeiler regnskapet for 2013. Da hadde kommunen store kostnader til reguleringspremie. I 2014 var kostnadene lavere og satsene for 2016 vil bli redusert i forhold til 2015. Rådmannen kommer tilbake til dette i forbindelse med økonomiplan 2016-2019.

Antall timer til spesialpedagogiske tiltak i barnehagene ligger på et nivå som tilsier et merforbruk i 2015 på 2,9 millioner kroner. Rådmannen arbeider med en gjennomgang av ressursbruken innenfor spesialpedagogiske timer på barnehageområdet.

Det må tas høyde for kostnadene til etablering av en kommunal åpen barnehage og til etterbetaling av tilskudd til private barnehager på bakgrunn av klage på tilskudd for 2015. Drammen kommune blir kompensert 0,6 millioner kroner gjennom en økning i rammetilskuddet til innføring av en ordning med gratis kjernetid i barnehage for 4- og 5-åringer fra husholdninger med lav inntekt. Det foreslås at programområdet styrkes tilsvarende.

I 2013 ble det avsatt 5 millioner kroner til dekning av kostnader i forbindelse med klagesak på tilskudd for 2012 fra private barnehager. Kommunen har fått medhold og det vil ikke bli foretatt ytterligere utbetalinger i forbindelse med denne klagesaken. Avsatt beløp kan derfor inntektsføres i 2015.

Konklusjon

Tabell - konklusjon P01

Rådmannen vurderer at det er stor risiko for merforbruk innenfor programområdet og foreslår å tilføre programområdet 6,9 millioner kroner i 1. tertial.

Nøkkeltall for driftsregnskapet

Investeringsbudsjettet

Utviklingsbasene Norges Beste Barnehage og Norges Beste Skole samlokaliseres høsten 2015. Drammen eiendom foretar ombygging av eksisterende lokaler. Den økte husleien, som en følge av dette, dekkes innenfor rammene.

Andre forhold

Status barnehageplasser

Alle barn som søkte plass innen fristen har fått tildelt barnehageplass. 93 prosent av søkerne fikk innfridd sitt første ønske. Det er omtrent 170 ledige plasser i kommunale og private barnehager etter at hovedopptaket ble avsluttet. Per april var det mottatt 63 søknader etter søknadsfristen 1.mars, disse blir fortløpende tilbudt barnehageplass. Tidligere års erfaringer viser at ledige barnehageplasser blir fylt opp ut over høsten. Kommunale barnehager tilpasser bemanningen i forhold til antall barn.

Drop In barnehage

Saken ble behandlet i bystyret i april. Det opprettes åpen barnehage (Drop In barnehage) i Brannposten barnehage, fra september 2015. Brannposten barnehage er naturbarnehage. Åpen barnehage skal benytte lokalene til naturbarnehagen på tider av dagen når naturbarnehagen er ute. Opprettelsen av åpen barnehage vil sette begrensninger på inntak av små barn som ikke er en del av naturbarnehagen. Åpen barnehage skal ha åpent 6 timer i uken, fordelt på to dager à 3 timer. Årlige kostnader til driften av åpen barnehage er anslått til 0,3 millioner kroner.

Gratis barnehage

Drammen kommune har siden 1.oktober 2014 tilbudt gratis barnehageplass til barn i familier bosatt i Drammen med inntekt under 405.000 kroner. Antall barn som får gratis barnehageplass har økt fra 330 ved årets slutt til 468 i april.

Foreldrebetaling

Maksimalprisen for barnehageplass økte per 1. mai 2015 fra 2 480 kroner til 2 580 kroner per måned. Fra samme dato ble det innført en nasjonal moderasjonsordning for familier med lav inntekt. Foreldrebetalingen skal for første barn i barnehage utgjøre maksimalt seks prosent av husholdningens samlede inntekt. Ordningen blir finansiert av statlige midler. Drammen kommune har følgende betalingssatser fra 1. mai 2015:

Tabell - betalingssatser P01

 

Nytt kompetansesenter

Evalueringen av prosjektet Norges Beste Barnehage (NBB) er avsluttet. Evalueringen er gjennomført av Rambøll i perioden januar til mai. NBB og utviklingsbasen til skolene (Norges Beste Skole) slås sammen til én organisasjon fra høsten 2015. Sammenslåingen realiserer et nytt kompetansesenter for barnehage og skole.

Vikarer med fagkompetanse

2 millioner kroner til vikarer i barnehagene er fordelt etter heltidsplasser per 15. desember 2014 (561 kroner per heltidsplass).

Klagesak private barnehager

Drammen kommune har mottatt klage fra private barnehager på beregning av tilskudd for 2015. Grunnlaget for klagen var at enkelte elementer ikke var med i regnskapsgrunnlaget. Drammen kommune imøtekom en del av klagens punkter og ny tilskuddsats er beregnet.

Tabell - tilskuddsats 2015 - P01

Revidert nasjonalbudsjett

I statsbudsjettet for 2015 er det bevilget 51 millioner kroner til innføring av en ordning med gratis kjernetid i barnehage for 4- og 5-åringer fra husholdninger med lav inntekt. Drammen kommune blir kompensert 0,6 millioner kroner gjennom en økning i rammetilskuddet og programområdet styrkes tilsvarende.

Drammen kommune har allerede gratis barnehage for målgruppen. Ordningen er finansiert av BLD og Drammen kommune. BLD har varslet at tilskuddet til prosjektet blir avkortet som en følge av innføringen av gratis kjernetid for 4- og 5- åringer da dette blir kompensert via en økning i rammetilskuddet til Drammen kommune.

 
Topp