Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Programområde 02 Oppvekst

Rådmannen foreslår en rammestyrking med 16 millioner kroner. Antall barn som får tjenester utenfor hjemmet har økt, og er den viktigste årsaken til at barnevernet vil ha varige, høyere kostnader til disse barna. En gjennomgang av tjenestetilbudet til barn med opphold utenfor hjemmet viser at tjenestetilbudet må opprettholdes til tilbudet bortfaller som følge av alder.

Det vises til forslag om å ta imot flere flyktninger for å redusere tiden i mottak, og for at Drammen skal bosette sin andel av kvoteflyktninger fra Syria. Som en del av dette forslaget foreslås at antall enslige mindreårige flyktninger økes til 20 i årene 2015 og 2016.

Planlagt byggestart for Bekkevollen er sommeren 2015, og det er etablert midlertidige avlastningssteder på Fjell og på Strømsø.

Som varslet i økonomiplanen 2015 -2018 har rådmannen utarbeidet en ny modell for økonomisk analyse knyttet til barnevernet, og vil utarbeide tilsvarende for de øvrige avdelingene ved Senter for oppvekst. Modellen gir et bedre grunnlag for mer presise prognoser.

Økonomisk status

Fakta

Regnskapstall for programområdet viser per april et negativt avvik på 3,5 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. Avviket skyldes merforbruk i barnverntjenesten, hovedsakelig knyttet til barn under omsorg med varig opphold utenfor hjemmet. De øvrige enheter innen programområdet rapporterer mindreforbruk eller resultat i balanse per 1. tertial.

Vurdering

Programområdet er både i 2013 og 2014 styrket med engangsmidler som en følge av merforbruk i barneverntjenesten. For 2014 ble rammen styrket med til sammen 14 millioner kroner som ikke er videreført i 2015. Programområdet har på denne bakgrunn utfordringer med å balansere budsjettet for 2015 innenfor tildelt ramme.

Barn under omsorg utgjør hoveddelen av budsjettet knyttet til barnevernstiltak og er en av de viktigste kostnadsdriverne i barneverntjenesten. Merforbruk per 1.tertial 2015 kan i stor grad forklares med den betydelige økningen i antall barn under omsorg i perioden 2012-2013, som det ikke er gitt varig kompensasjon for i opprinnelig ramme. Fra et ganske stabilt nivå på cirka 100 barn under omsorg frem til 2012, økte antallet sterkt i løpet av 2013. Ved utgangen av april 2015 hadde Drammen kommune omsorgen for 141 barn. I tillegg dekker barnverntjenesten per 1.tertial oppholdskostnader utenfor hjemmet for ytterligere 46 barn. Av disse har 38 barn frivillig opphold utenfor hjemmet, dvs. med foreldrenes samtykke, og 8 barn er plassert med hjemmel i akuttparagraf og hvor utfallet i saken og oppholdssted ikke er endelig avklart. Erfaringsmessig viser det seg imidlertid at kommunen vil måtte overta omsorgen for flere av de barna som har akuttopphold og sørge for varig plassering utenfor hjemmet, dvs i fosterhjem eller institusjon.

P02 Barn med opphold utenfor hjemmet

Mens barn under omsorg normalt kun utgår pga oppnådd alder og derfor medfører ganske permanente kostnader for kommunen, vil oppholdskostnadene knyttet til barn med frivillig opphold og akuttopphold i langt større grad variere mellom måletidspunktene. Det har frem mot 1.tertial vært fokus på å utvikle pålitelige og relevante styringsindikatorer for barneverntjenesten som viser utviklingen over tid. Ved å kartlegge kostnadene knyttet til de ulike barnevernstiltakene og sammenstille gjennomsnittskostnader og antall barn innenfor de ulike tiltakstypene, er det mulig å etablere sikrere prognoser for totalkostnadene på barnevernsområdet.

Med utgangspunkt i beregnet gjennomsnittskostnad for barn med opphold utenfor hjemmet per 1. tertial, vil økningen med 41 barn under omsorg, fra cirka 100 barn ved inngangen til 2013 til 141 barn per 1. tertial 2015, gi årlige merkostnader på programområdet i størrelsesorden 16 millioner kroner. Prognosen forutsetter ingen ytterligere vekst. Siden merforbruk både i 2013 og 2014 kun er inndekket gjennom tilførsel av engangsmidler, vil det for 2015 være behov for varig rammestyrking av programområdet.

P02 Barn med opphold utenfor hjemmet - kostnad per mnd

Beregninger basert på foreløpige Kostra-tall for 2014 viser at Drammen kommune fortsatt har effektivitet over ASSS-gjennomsnittet for tjenester innenfor barnevernet.

p02 Foreløpige ASSS-tall

Konklusjon

Programområdet styrer per april mot et merforbruk i størrelsesorden 16 millioner kroner. Avviket skyldes merforbruk knyttet til økningen i antall barn under omsorg med varig opphold utenfor hjemmet videreført fra 2013 og 2014.

Rådmannen foreslår på bakgrunn av dette å styrke budsjettrammen på programområdet med 16 millioner kroner ved 1. tertial.

Nøkkeltall for driftsregnskapet

Investeringsbudsjettet

Bekkevollen barne- og avlastningsbolig

For å imøtekomme økende behov er det vedtatt at Bekkevollen barne- og avlastningsbolig i Buskerudveien 166 skal bygges ut med en ny etasje (2.etasje) innenfor en totalramme på 42,5 millioner kroner, inkludert utgifter til inventar. Dette vil gi arealer til cirka 14 nye boenheter med personal- og fellesarealer. Totalentreprenør for oppdraget er valgt og detaljprosjektering er igangsatt. Fysisk oppstart av byggearbeidene forventes sommeren 2015, med ferdigstillelse i juni 2016.

I byggeperioden vil avdelingene være fysisk lokalisert i midlertidige lokaler. Avdeling Solenga vil i byggeperioden være lokalisert i Lauritz Grønlandsvei 45 (’Gamle Barneboligen’ på Fjell/Grønlandsfaret), mens Avdeling Hestenga vil være lokalisert på Strømsø sykehjem i 1. etasje. Programområdet er i økonomiplan 2015-2018 styrket med 0,6 millioner kroner i engangsmidler knyttet til forventet merforbruk ved manglende fleksibel bruk av personale mellom avdelingene.

Prosjektet innebærer en del krevende tekniske løsninger, og Drammen Eiendom varsler at dette medfører usikkerhet både i henhold til økonomi og fremdrift. Rådmannen vil komme nærmere tilbake til dette i 2.tertial.

Alternativ til statlige institusjonsplasser – barnevern

I økonomiplanen 2015 - 2018 fremgår det at rådmannen vil vurdere om det er mulig å utvikle alternative tjenester og omsorgstilbud til erstatning for statlige institusjonsplasser. Dette kan omfatte ulike typer døgntilbud, blant annet for familier. Signaler fra staten kan tyde på at det legges opp til en nedbygging av statlige institusjonsplasser. Senter for oppvekst skulle etter planen komme med anbefalinger og kalkyler for hvilke behov kommunen vil ha for døgnbaserte tilbud i fremtiden, i løpet av første halvår 2015. På grunn av uforutsette endringer i ledelsen er dette arbeidet blitt forsinket.

Andre forhold

Barnevernet

Rådmannen har bestilt en ekstern evaluering av barnevernet. Rapporten vil foreligge i løpet av sommeren 2015, og resultatene vil bli innarbeidet i økonomiplanen for 2016-2019.

Som del av et nasjonalt tilsyn, gjennomfører Fylkesmannen våren 2015 et tilsyn i barnevernet i Drammen. Temaet for tilsynet er gjennomgang av meldinger og tilbakemelding til melder.

Antall meldinger til barnevernet har økt fra 310 per 1. tertial 2014 til 350 per 1. tertial 2015. Økningen i antall meldinger fra 2013 til 2014 var på åtte prosent, mens økningen fra 2014 til 2015 er på 13 prosent. Utviklingen indikerer at flere barn det er knyttet bekymring til får kartlagt sitt hjelpebehov, slik at de barna som trenger det gis riktig hjelp til rett tid. Barnevernet har jobbet aktivt med å få samarbeidspartnere til å ta kontakt for anonyme drøftninger, og barnevernet kommer oftere i posisjon til å anbefale en instans å sende en melding.

Økningen i antall meldinger har medført en økning i antall undersøkelser. Fylkesmannen er klar på at terskelen for å igangsette undersøkelser skal være lav. Barneverntjenesten har både en rett og en plikt til å foreta undersøkelse selv om det ikke foreligger indikasjoner på omsorgssvikt eller mishandling. Meldinger om vold og seksuelle overgrep skal kun henlegges der meldingen er gitt i ren sjikanehensikt. For å unngå fristbrudd har barnevernet i 1. tertial 2015 måtte leie inn eksterne til saksbehandling knyttet til undersøkelser.

Enslige mindreårige flyktninger

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har bedt kommunene vurdere om de kan ta i mot flere flyktninger enn de gjør i dag. Å ta imot flere flyktninger vil bidra til å redusere ventetiden i mottak og å avhjelpe dagens flyktningekrise. I den sammenheng foreslås det at antall enslige mindreårige flyktninger som bosettes økes til 20 i årene 2015 og 2016.

Per 1. tertial er kommunen i rute med bosettingen. Innen utgangen av april er det i 2015 bosatt fire enslige mindreårige flyktninger, tre ungdommer blir bosatt i mai mens ytterligere to blir bosatt i juni.

Pedagogisk- psykologisk tjeneste (PP-tjenesten)

PP- tjenesten har i 1. tertial 2015 et avvik når det gjelder behandlingstid. Forsvarlig behandlingstid vurderes å være tre måneder. Per 1. tertial 2015 har 54 saker ventet i mer enn tre måneder. Det er 22 flere enn i 1. tertial 2014, da 32 barn ventet mer enn tre måneder. Gjennomsnittlig ventetid per 1. tertial 2014 var 3,6 måneder, mens tilsvarende tall for 1. tertial 2015 er 3,7 måneder.

Hovedårsakene til at flere saker nå har en behandlingstid på mer enn tre måneder, er en økning i antall henvisninger kombinert med vakanser som følge av sykmeldinger. I tillegg bruker tjenesten nå mer tid på å omstille seg fra et hovedfokus på behandling av enkeltsaker, til et sterkere systemfokus med fokus på å veilede ansatte i barnehage og skole slik at barn i større grad kan få hjelp der uten henvisning. På sikt vil omstillingen føre til at behovet for henvisning til PP-tjenesten vil gå ned.

For å redusere ventetiden, vil PP- tjenesten fylle opp en vakanse noe og ansette en person i et engasjement på full tid ut året. Teamene i PPT-tjenesten prøver også ut mer effektive arbeidsmetoder med blant annet skjermede utredningsuker for teamene. Prosjektene Bedre opplæring for alle og Det er normalt å være forskjellig rettet mot hhv. skoler og barnehager vil styrke samarbeidet og mulighetene til å jobbe mer forebyggende for PP-tjenesten, skoler og barnehager. Målet er at dette vil redusere behovet for spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning.

 
Topp