Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Programområde 04 Byutvikling

I Drammen park er parkscenen revet, og rådmannen kommer tilbake til planene for nye aktivitetsområder i 2. tertialrapport.

Innen byggesak kan statlig regelendring fra 1. juli, med forenklet saksbehandling av en del enkle byggesaker, gi redusert saksmengde og bortfall av inntekter.

Programområdet forventes å levere et resultat innenfor tildelt ramme.

Økonomisk status

Fakta

Programområdet har per 1. tertial et mindreforbruk på 07, millioner kroner.

Vurdering

Byggesak har hatt færre store saker til behandling. Byggesak har per 1. tertial en redusert utfakturering på cirka 7,5 prosent i forhold til 2014. Det har vært en forsinkelse på forventende store prosjekter. For 2. halvår forventes det en reduksjon i mindre tiltak og bortfall av inntekt på 10-20 prosent sammenliknet med fjoråret, som en følge av endringer i Plan- og bygningsloven. Frigjort kapasitet på saksbehandling vil bli brukt til oppfølging av meldte ulovlighetssaker som kan gi inntekter i 2016.

Konklusjon

Det er ikke vurdert behov for tiltak per 1. tertial, men rådmannen vil følge utviklingen av inntekter for byggesak frem mot 2. tertial.

Nøkkeltall for driftsregnskapet

Andre forhold

Byggesak – konsekvenser av nye byggesaksregler

Nye statlige regler for saksbehandling innføres fra 1. juli. Reglene innebærer forenklinger som medfører at færre byggetiltak krever søknadsbehandling i kommunen. Dette gir usikkerhet ved inntektssiden for byggesaks selvkostregime i 2015. Nærmere informasjon: https://www.regjeringen.no/nb/aktuelt/na-kan-du-bygge-mer-uten-a-soke/id2398723/. Selv om det nye regelverket har til hensikt å generere færre saker for kommunene, er det usikkert i hvilken grad dette vil medføre netto inntektstap for byggesak. Det er på landsbasis anslått cirka 20 prosent færre søknader til kommunene. Dette gjelder saker hvor en i dag har kort saksbehandlingstid og mindre inntekter. Dette kan bety en inntektssvikt på omtrent 10 prosent i annet halvår, og tilsvarende for 2016. Det er usikkert i hvor stor grad det vil være mulig å kutte kommunens kostnader tilsvarende på kort sikt, da kostnadene i stor grad er knyttet til lønn til fast ansatte. Byggesak forbereder seg på at det oppstår flere konfliktsaker mellom naboer som en følge av at færre saker byggemeldes. Antall klager kan derfor gå opp etter regelendringen, noe som vil være ressurskrevende.

Tilleggsmidler til store planoppgaver i 2014 og 2015

I 1. tertial 2014 ble det bevilget 15 millioner kroner fra disposisjonsfondet som ekstra planmidler i 2014 og 2015. I 2014 ble 3,3 millioner kroner av den avsatte rammen disponert. Prognose per 1. tertial tilsier at totalt 10 til 12 millioner kroner av denne tilleggsrammen vil være brukt per utgangen av 2015. Flere av planprosjektene er store og tidkrevende, og behovet for ekstrainnsats er derfor noe forskjøvet til 2016. Rådmannen vil komme tilbake i 2. tertial med spørsmål om overføring av deler av rammen fra 2015 til 2016.

Parkscenen

I Drammen park er parkscenen revet. Rådmannen skal legge frem en egen sak om et nytt konsept til politisk behandling i juni og vil komme tilbake med økonomiske konsekvenser i 2. tertialrapport.

 
Topp