Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Programområde 05 Helse og omsorg

Det foreslås ingen endringer i budsjettrammen for programområdet i 1. tertialrapport. Hensyntatt den avsatte budsjettreserven på 10 millioner forventes programområdet å gå i balanse for 2015.

Utbyggingen av trådløst nett til planlagte tjenestesteder ble ferdigstilt mars 2015. Mobilt arbeidsverktøy er innkjøpt til alle fysio – og ergoterapeuter.

I tråd med ny forvaltningspraksis for tildeling av økonomisk tilskudd til helse- og sosialformål for frivillige organisasjoner er rammen for tilskuddsmidler økt med 0,8 millioner kroner for 2015. Økningen dekkes innen budsjettrammene inneværende år.

Det er behov for erstatningsbygg for Drammen aktivitet innen 2017, da Vestre Viken HF starter bygging av nytt sykehus.

Økonomisk status

Fakta

Regnskapet viser per 1. tertial et merforbruk på 9,2 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. Det er fortsatt tidlig på året og prognosen er noe usikker. Tatt hensyn til reserven på 10 millioner kroner forventes det å styre mot balanse ved årets slutt.

Vurdering

Utviklingen i driftsregnskapet er i tråd med prisveksten.

De fleste virksomhetene er ferdige med det store omstillingsarbeidet. Noen av virksomhetene har fortsatt utfordringer, men resultatene i årets første måneder går i riktig retning. Månedlig merforbruk ved Drammen Helsehus er halvert og det forventes ytterligere effekt i løpet av året. Det forventes økt kjøp av tjenester ved Tjenestetildeling og samordning til personer med spesielle behov som muligens vil gå ut over rammen.

Konklusjon

Rådmannen kommer i tilbake til dette i 2. tertial, etter en nærmere analyse av den økonomiske utviklingen til 2. tertial.

Nøkkeltall for driftsregnskapet

Investeringsbudsjettet

Opprustning av bygninger

Drammen kommune leier lokaler ved Filten i Hamborgstrøm helse- og omsorgsdistrikt. Byggeier har meldt akutt behov for utbedringer av kloakksystemet. Dette har medført at noen pasienter midlertidig flyttes til sykehjemmet. Byggeier dekker alle kommunens ekstra kostnader.

Rehabiliteringen av seks leiligheter i Schwartz gate 20 startet i januar 2015 og planlegges ferdigstilt innen 1. september 2015. Fasader og mye innvendig arbeid er ferdigstilt, men pga. konkurs hos totalentreprenøren kreves nye kontrakter som vil forsinke prosjektets fremdrift.

Tilpasning av kjøkkenfasiliteter

Nytt sentralkjøkken er under oppføring på Tømmerkrana 16, og forventes ferdig medio oktober 2015. Sentralkjøkkenet har et brutto areal på cirka 1 500 m², fordelt på cirka 1 000 m² produksjonskjøkken i 1. etasje og cirka 500 m² administrasjonsarealer i 2. etasje. Nybygget har en investeringsramme på 75,0 millioner kroner inklusiv tomtekjøp.

Oppgradering av kjøkkenfasiliteter og kjølerom/fryserom på mottakerstedene (institusjoner og bofellesskap) er igangsatt innenfor en investeringsramme på 5 millioner kroner. Omfanget av oppgraderingsbehov varierer. Prosjektet ferdigstilles samtidig med nytt sentralkjøkken. Kjøkken og vaskeri på Fjell BSS er ferdigstilt per 1. tertial, og brukes som pilot sammen med Skavlen bofellesskap.

Det er i tillegg behov for anskaffelse av inventar og utstyr til mottakerstedene. Investeringsrammen til nytt produksjonslokale foreslås i denne forbindelse nedjustert med 2 millioner kroner som overføres bykassens investeringsbudsjett.

Tiltak for økt trivsel og livskvalitet i sykehjem

Helse og omsorg gjennomfører et prosjekt i 2015, for å øke trivsel og livskvalitet for beboere på sykehjem. Prosjektet består av to deler:

  1. Sertifisering av alle sykehjem i Drammen som Livsgledesykehjem. Dette er en prosess som involverer beboere, ansatte, pårørende og frivillige og skaper flere gode opplevelser og aktiviteter både inne og ute.
  2. Fornyelse av fellesområder på sykehjemmene, når det gjelder farger, stemning, inventar, velferdsteknologi og annet utstyr for aktiviteter. Målet er å skape mer innbydende arenaer for sosialt samvær, gode opplevelser og frivillighet.

Det er i Drammen Eiendom KF’s investeringsbudsjett satt av 10 millioner kroner til oppgradering av bygningsmassen innenfor helse og omsorg. Det foreslås at 5 millioner kroner fra denne bevilgningen overføres til bykassens investeringsbudsjett til anskaffelser for å fornye fellesområdene på sykehjemmene.

Status - Hverdagsrehabilitering

Opplæring til ansatte i hjemmebaserte tjenester er startet opp, og det er etablert eget fagrådgiverteam. Helsetjenesten vil innen høsten 2015 ha ansatt ni fysio- og ergoterapeuter til formålet. Hjemmerehabiliteringsteamet, som startet opp på i distriktene på Bragernessiden, har fra 1. januar hele kommunen som arbeidsområde. Teamet er fra samme dato organisert til Helsetjenesten for å sikre et tett samarbeid med resten av fysio- og ergoterapitjenestene.

Nytt aktivitetssenter

Drammen kommune har i dag to aktivitetssentre for utviklingshemmede, Drammen aktivitet beliggende i Jacob Borchsgate og Granstad beliggende i Kollerudveien 16A. Drammen aktivitet må finne andre lokaler innen 2017, da det skal bygges nytt sykehus på tomten. Granstad er ikke tilstrekkelig tilrettelagt for funksjonshemmede og deler av bygningen er avstengt grunnet brannforebyggende tiltak. Som erstatning for Drammen aktivitet og Granstad aktivitet foreslås det etablering av et felles aktivitetssenter. Rådmannen foreslår at det utredes lokaler og driftskonsept for Drammen aktivitet for å gi tilstrekkelig og tilrettelagt tilbud om arbeid og aktivitet til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Tilsynssaker

Det er ikke opprettet eksterne tilsyn på systemnivå for Helse og omsorg i 2015. Det er per i dag registrert 11 individbaserte tilsyn, hvorav seks saker er fra 2014.

 
Topp