Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Programområde 06 Kultur

En bredt sammensatt arbeidsgruppe utreder langsiktige løsninger for musikklivets behov for øvingslokaler og oppbevaring av utstyr og instrumenter. Det foreslås at kommunen yter tilskudd til kartleggingsarbeidet. Utgiften dekkes innenfor gjeldende budsjettramme.

For å sikre både Drammen barne- og ungdomsteaters og Drammen Symfoniorkesters behov for øvingslokaler på mandager, foreslås det at driftstilskuddet til Drammen Scener AS økes med 0,2 millioner kroner.

Programområdet viser per 1. tertial et merforbruk på 0,6 millioner kroner, men styrer mot et årsresultat i balanse.

Økonomisk status

Fakta

Programområdet viser per 1. tertial et merforbruk på 0,6 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett.

Vurdering

Virksomheten Kultur har i 1. tertial hatt noe høyre driftsutgifter enn budsjettert og viser per april et merforbruk på 0,6 millioner kroner. Virksomheten har innført tiltak for å redusere merforbruket. Budsjettsituasjonen innenfor programområdet vurderes så langt å være under god kontroll.

Konklusjon

For å ivareta både Drammen barne- og ungdomsteaters og Drammen Symfoniorkesters behov for øvingslokaler, foreslår Rådmannen å styrke rammen på programområdet med 0,2 millioner kroner.

Programområdet styrer etter dette mot et årsresultat i balanse.

Nøkkeltall for driftsregnskapet

Andre forhold

Garantivedtak Drammen kirkelige fellesråd – investeringer kirkeformål 2015

I økonomiplan 2015-2018 ble det lagt til grunn en investeringsramme til utbedring av Strømsgodset kirke på 3,6 millioner kroner i 2015. For at fellesrådet skal kunne ta opp lån i Kommunalbanken forutsetter Fylkesmannen at kommunen hvert år stiller formell garanti for låneopptaket. Forslag til vedtak om selvskyldnergaranti for låneopptak med inntil 3,6 millioner kroner fremgår av pkt. 7 i forslaget til vedtak.

Øvingslokaler for Drammen barne- og ungdomsteater

Utvikling av Brageteatret har medført at Drammen barne- og ungdomsteater ikke lenger kan bruke regionteatrets lokaler på Union Scene. I Harmonien er det ikke mulig å løse både barne- og ungdomsteatrets og Drammen symfoniorkesters behov for øvingslokaler på mandager. Barne- og ungdomsteatret har fått et rimelig tilbud om leie av lokaler i Drammens Teater. For å tilrettelegge best mulig for begge kulturaktørene foreslår rådmannen at kommunen reduserer forventningen til Drammen Scener AS om økt inntjening med 0,2 millioner kroner til 0,2 millioner kroner.

Øvingslokaler for musikklivet

En bredt sammensatt arbeidsgruppe utreder langsiktige løsninger for lokale musikkaktørers behov for øvingslokaler og oppbevaring av utstyr og instrumenter. Rådmannen foreslår at arbeidsgruppa får 120 000 kroner til kartlegging, jfr. orientering i bystyrekomiteen for kultur, idrett og byliv i april. Utgiften dekkes innenfor rammen for programområdet.

Økt tilskudd til Johan Halvorsen Musikkfest (vedtak 10)

Tilskuddet er økt til 250 000 kroner per år, jfr. bystyrets vedtak 10 i økonomiplanen. Arrangørene inviteres til bystyrekomiteen for kultur, idrett og byliv for å gi tilbakemelding om utviklingen av festen innenfor nye ressursrammer.

Drammen Scener AS – kulturkalender og jubileum (vedtak 11)

Drammen Scener, kulturvirksomheten og eksterne interessenter samarbeider om utvikling av en felles eventkalender for kulturaktørene i byen. Det forutsettes at kalenderen blir tilgjengelig på nett og smarttelefon.

Tiårsjubileet for Union Scene feires gjennom hele året, med spesielt fokus i jubileumsuken medio september. Den kommunale støtten til feiringen brukes på artister og program.

Kirken som kulturaktør (vedtak 12)

I samsvar med bystyrets vedtak i økonomiplan er Drammen kirkelige fellesråd bedt om å komme med innspill til egen sak om Den norske kirke som kulturaktør og bruk av kirkene som konsertarenaer.

Strømsfjerdingen skole og byhistorisk senter (vedtak 13)

I tråd med bystyrets vedtak i økonomiplanen legger rådmannen opp til at Strømsfjerdingen skole i løpet av 2015 blir overdratt til Drammen Historielag for en symbolsk sum. Formålet er drift av byhistorisk senter. Saken legges fram for bystyret parallelt med tertialrapporten.

Familiefest (vedtak 14)

Familiefesten planlegges som en internasjonal familiedag med fokus på verdens matkulturer. Målgruppen for arrangementet er hele byens befolkning, og vil forhåpentligvis også bli tatt godt i mot av innbyggere med minoritetsbakgrunn. I tråd med innspill fra Byen vår Drammen (BVD) legges det opp til å gjennomføre familiefesten i 2016. Alternativer for tidspunkt og organisering ble lagt fram for bystyrekomiteen for kultur, idrett og byliv i møte 3.2.2015.

Plan for utvikling av byens gravplasser

I tråd med vedtak i bystrategien og ønske fra Drammen kirkelige fellesråd er det utarbeidet en plan for utvikling av gravplassene i Drammen 2016-2019. Både kommunen og representanter for andre tros- og livssynssamfunn har vært representert i planarbeidet. Planen behandles i Drammen kirkelige fellesråd i juni, og legges samtidig fram for bystyrekomiteen for kultur, idrett og byliv til orientering.

Realisering av frivillighetspolitikken på kulturområdet

Frivilligsentralene og KulturOasen videreføres i tråd med bystyrets vedtak. Det er igangsatt prosess om framtidige driftsmodeller for frivilligsentralene. Økonomiske rammebetingelser for KulturOasen etter 2015 vil bli tatt opp i økonomiplan 2016-2019. Frivillige organisasjoner og andre ikke-kommersielle aktører i kulturlivet nyter godt av tilbudet om gratis utlån av skolelokaler.

 
Topp