Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Programområde 07 Ledelse, organisering og styring

Nytt, ombygget publikumsmottak i rådhuset åpnes offisielt ved ordfører 8. juni. Frivillighetsportal er utviklet og tilgjengelig på kommunens nettside. Her finnes flere tilbud til frivillig sektor. For å styrke elektronisk saksbehandling er det investert i www.arkivplan.no

På innkjøpsområdet er elektronisk konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) tatt i bruk.

I forbindelse med videreutvikling av rådhuset foreslås 2 millioner kroner til investering i inventar og utstyr.

Økonomisk status

Fakta

Programområdet har per 1. tertial ett merforbruk på 1 million kroner som skyldes periodiseringer.

Vurdering

PÅ grunn av økt medlemsmasse har hovedtillitsvalgte fått utvidede stillingsbrøker. For perioden 1. mars til 31. desember utgjør dette 450 000 kroner.

Konklusjon

Rådmannen foreslår at rammen økes med 450 000 til utvidede stillingsbrøker til hovedtillitsvalgte. Prognose for programområdet er resultat innenfor revidert ramme.

Nøkkeltall for driftsregnskapet

Investeringsbudsjettet

Rådhuset som møteplass

Byggeprosjektet med å videreutvikle rådhusets publikumsmottak som felles møteplass for innbyggere og ansatte går mot slutten. Offisiell åpning ved ordfører er 8. juni. De årlige driftsutgifter for tiltaket er 1,5 millioner kroner. I 2015 påløper det 1,0 millioner kroner, inkludert oppstartskostnader.

Andre forhold

Innkjøp

Rådmannen har tatt i bruk elektronisk konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) som bidrar til at hele anskaffelsesprosessen gjennomføres elektronisk. Kunngjøring av konkurranse, tilbudsinnlevering, evaluering og tildeling gjøres i ett og samme system. I tilknytning til systemet er også nytt system for elektronisk kontraktsforvaltning. Dette systemet forventes å være operativt i 2. tertial 2015. Det er utarbeidet forslag til en enkel modell for å måle gevinster ved anskaffelser, som det skal jobbes videre med å forbedre. Per 24.4.15 er rammeavtaledekningen 58 prosent, mot 66 prosent i 2014 og 63 prosent i 2013. Nye avtaler er registrert inn i systemet. Det forventes at rammeavtaledekningen vil utvikle seg i samsvar med målet på 69 prosent. Omsetningen gjennom e-handel er for 1. tertial 2015 på 178 millioner kroner, mot 222 millioner kroner for 1.tertial 2014. Samtidig er antall ordre i samme periode steget til 7 165, mot 6 556 i 2014. Gjennomsnittelig ordrebeløp i 1. tertial er dermed redusert fra 33 862 kroner i 2014 til 24 843 kroner i 2015. Forutsatt at kjøpsmønsteret er sammenlignbart i disse to årene, gir dette en redusert kostnad per ordre på 27 prosent i forhold til 2014, og gir en indikasjon på at vi kjøper billigere.

Nytt lønns- og personalsystem

Drammen har innført ny rekrutteringsmodul (WebCruiter). Innføringen av ny rekrutteringsmodul har resultert i en mer tidsbesparende og kostnadseffektiv rekrutteringsprosess. All kommunikasjon med søkerne foregår via e-post og data fra WebCruiter gjør at den enkelte virksomhet kan jobbe mer målrettet med rekrutteringsprosessene. Arbeidet med implementering av elektronisk reiseregning vil bli sluttført i 2015. Resterende moduler er lønn, personal, fravær, lønnsforhandlinger og HMS. Det er tidligere bevilget 7,4 millioner kroner til dette arbeidet og prosjektet forventer å holde seg innenfor tildelt ramme.

Oppgradering av økonomisystemet

Agresso økonomisystem skal oppgraderes til ny versjon. Det er tidligere bevilget 2,5 millioner kroner til dette arbeidet og prosjektet forventes ferdigstilt innenfor tildelt ramme.

Oppgradering av kontorer i rådhuset

Rådhusets kontorer trenger å oppgraderes til dagens standard for kontorlokaler. Dette gjelder deler av 2. etasje som omgjøres fra kontorer til åpent landskap. Kantinen i 7. etasje og øvrige arealer i denne etasjen ombygges til åpent landskap. Det er avklart med Drammen kommunale pensjonskasse (DKP) at DKP gjennomfører denne investeringen som samlet beløper seg til om lag 7 millioner kroner. Investeringen dekkes gjennom årlig husleieøkning på om lag 0,6 millioner kroner. Arbeidet vil bli igangsatt i 2015 og avsluttes i 2016. Rådmannen foreslår at det i 2015 avsettes 2,0 millioner kroner til inventar og utstyr.

Frivillighetsarbeid

Det ble etablert stilling som frivillighetskoordinator høsten 2014. Frivillighetsportalen er i 1. tertial 2015 etablert og er tilgjengelig fra hovedmenyen på kommunens nettside. Egen sak om oppfølging av tiltakene i frivillighetspolitisk plattform blir lagt frem juni 2015.

Nytt kvalitetssystem for arkivplan

Kommunen skal innen 1.7.15 rapportere til tilsynsmyndighetene i forhold til arbeidet med arkivplan, jfr. omtale i gjeldende økonomiplan. Kommunen har en god og nær dialog med tilsynsmyndighetene om dette arbeidet. Ett av tiltakene som er utført er at kommunen har investert i produktet www.arkivplan.no som utvikles løpende.

Programområde 07 Ledelse, organisering og styring

 
 
Topp