Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Programområde 08 Kompetanse, markedsføring og næring

Programområdet har et mindreforbruk per 1. tertial på 0,4 millioner kroner. Årsprognosen for programområdet med dagens aktivitetsnivå tilsier et positivt resultat i forhold til tildelt budsjett. Det forventes høyere aktivitetsnivået 2. halvår og programområdet styrer mot balanse.

Økonomisk status

Fakta

Programområdet rapporterer et mindreforbruk per april på 0,4 millioner kroner.

Vurdering

Det vurderes riktig at programområdet har økonomisk fleksibilitet og at Drammen kommune har anledning til å delta på aktiviteter innenfor området som det ikke har vært mulig å forutse og budsjettere. Rådmannen anbefaler derfor at programområdets økonomiske ramme opprettholdes.

Konklusjon

Årsprognosen for programområdet med dagens aktivitetsnivå tilsier et positivt resultat på 1,0 millioner kroner. Det forventes høyere aktivitetsnivået 2. halvår og programområdet styrer mot balanse.

Driftsregnskap per 30. april for programområde 08 kompetanse, markedsføring og næring (tabell)

Andre forhold

Gründerportal

I samarbeid med de øvrige D5-kommunene (Øvre Eiker, Nedre Eiker, Sande, Svelvik), Lier og Drammen næringslivsforening, har Drammen kommune deltatt i et prosjekt som har resultert i lanseringen av gründerportalen ”minegenbedrift.no”. Portalen ble lansert 17. mars. Portalen er delvis finansiert av kommunene og av Buskerud fylkeskommune. Det vil bli søkt om midler til å utvikle portalen videre i 2015 og 2016. Videre satsing fra Drammen kommune vil gjøres innenfor tildelt budsjett. Veiledning for etablerere/gründere finansieres som tidligere, gjennom et samarbeid mellom kommunene, Buskerud fylkeskommune og Innovasjon Norge. Tilbudet organiseres av Drammen Næringslivsforening.

Kurs og konferanser

Det er behov for å utvikle et markedsførings- og samordningsapparat etter at Visit Drammensregionen ble nedlagt. Drammen kommune støtter opp om et initiativ fra Byen Vår Drammen om satsing på kurs og konferanser. Det vil bli søkt om midler fra Buskerud fylkeskommune. Støtte fra Drammen kommune vil gjøres innenfor tildelt budsjett.

D5 samarbeid

For å videreføre arbeidet med markedsføring av næringsarealer i 2015, er felles brosjyre om arealer i D5-kommunene oppdatert. I regi av D5-samarbeidet har kommunene deltatt med stand på Subsea Valley-konferansen 2015 på Fornebu. Kommunene har planlagt å delta på aktuelle lokale konferanser, så som Næringslivets dag, med stand. Utgiftene dekkes innenfor tildelt budsjett.

Samarbeidsavtaler og tilskudd

Drammen kommune og Høgskolen i Buskerud og Vestfold inngikk 11. februar 2015 en samarbeidsavtale som forplikter partene til videre utvikling av høgskoletilbudet i Drammen. Hensikten med avtalen er å legge grunnlag for videreutvikling av Campus Drammen som en arena for kompetanseutvikling, innovasjon og forskning.

Dagens avtale om turistkontor er forlenget til 1. juli 2016.  Kommunen vil i løpet av våren 2016 vurdere hvordan dette arbeidet skal organiseres videre.

Næringsteam

Det er opprettet et næringsteam for å styrke kommunens arbeid med næringsutvikling. Teamet består av rådgivere og næringsdirektør fra Drammen kommune og de daglige lederne av Byen Vår Drammen og Drammen Næringslivsforening. Næringsteamet har hatt jevnlig møter om saker, og bidratt i forberedelser til møter i Kontaktutvalg for næringslivet.

Programområde 08 Kompetanse, markedsføring og næring

 
 
Topp