Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Programområde 10 Politisk styring

Programområdet rapporterer i henhold til budsjett per 1. tertial. Årsprognosen for programområdet tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett.

Økonomisk status

Fakta

Programområdet viser et resultat i tråd med periodisert budsjett per april.

Vurdering

Det er per 1. tertial ingen avvik som gir grunn til å anta at det blir merforbruk i 2015.

Konklusjon

Forutsatt at utgiftene til høstens valg holder seg innenfor budsjettert ramme på 4,4 millioner kroner tilsier årsprognosen for programområdet et resultat i balanse.

Driftsregnskap per 30 april for programområde 10 Politisk styring (tabell)

Andre forhold

Kommunereform

I Drammensregionen samarbeider kommunene Svelvik, Lier, Drammen, Sande, Øvre Eiker og Nedre Eiker om kommunereformarbeidet. I 1. tertial er PWC/Asplan Viak valgt til å gi kommunene bistand i utredningsarbeidet. PWC/Asplan Viak arbeider med å ferdigstille en fellesutredning som presenteres i et felles formannskapsmøte for de seks kommunene 9.6.15. Utredningen skal videre presenteres på felles administrativ ledersamling 10.6.15. Kostnaden til felles utredningsarbeid er anslått til 1,5 – 3 millioner kroner og fordeles kommunene etter folketall.

Kommunene har egne avtaler med PWC/Asplan Viak og kan avtale egne, særskilte utredninger hver for seg. Kostnadene til slike tilleggsutredninger dekkes av den enkelte kommune. For Drammen kommunes del dekkes utgifter til arbeidet med kommunereform innenfor økt ramme til planarbeid, jfr. Bystyresak 60/2014 Drammen kommune -1. tertialrapport 2014.

Buskerud fylkeskommune har i 1. tertial tildelt regionale utviklingsmidler på til sammen 0,8 millioner kroner til D5-kommunene Svelvik, Drammen, Øvre Eiker og Nedre Eiker. Midlene skal benyttes til gjennomføring av pågående utredningsarbeid om kommunereform.

Fylkesmannen i Buskerud har avsatt 7 millioner kroner av rammen for skjønnsmidler for 2015 til kommunereformen. Det er lagt opp til tre ulike søknadsperioder: Inn mot 1. februar, 1. mai og 1. august. Medvirkningstiltak og innbyggerinvolvering er lagt til grunn for tildeling. Inn mot fristen 1. februar søkte Drammen kommune om 0,7 millioner kroner til gjennomføring av ulike typer av medvirkningstiltak. Fylkesmannen har innvilget denne søknaden. Drammen kommune har også søkt om skjønnsmidler til ytterligere tiltak, jfr. søknadsfrist 1. mai.

Det vises for øvrig til orienteringssak om kommunereformarbeidet behandlet av bystyret i møte 19.5.15 (sak 57/2015).

Kommunestyre- og fylkestingsvalget

Det er avsatt 4,4 millioner kroner til gjennomføringen av høstens valg. Det er 11 partier som stiller liste ved høstens valg. På valgdagen har Drammen kommune ni valglokaler. Drammen kommune har et godt utbygd forhåndsstemmetilbud med blant annet fem faste forhåndsstemmemottak. Forhåndsstemmingen starter 10. august og avsluttes 11. september.

Ved dette valget har Drammen kommune elektronisk manntallsavkryssing. Ordningen innebærer at papirmanntallet forsvinner og at avkryssingen skjer elektronisk via internett. Elektronisk avkryssing gir en effektivisering av avkryssingsarbeidet i valglokalene. Elektronisk avkryssing reduserer også risikoen for feil i avkryssingen og bidrar således til et mer presist valgoppgjør. Samlet sett medfører dette en betydelig effektivisering av arbeidet med valgoppgjøret, og er raskere endelig resultat.

Elektronisk avkryssing i manntallet er avhengig av god og stabil internettilgang. For å sikre dette vil hvert valglokale bli kontrollert. Valglokaler som ikke har tilgang på fiber får dette installert. I tillegg vil det for hvert valglokale bli utarbeidet en plan for redundant kommunikasjon. Med redundant kommunikasjon forstås at hvert valglokale har mulighet for to ulike alternative tilganger til internett.

Det forutsettes av valget gjennomføres innefor tildelt budsjettramme.

 
Topp