Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Programområde 12 Grunnskole

Programområdet viser per 1. tertial et mindreforbruk på 1,3 millioner kroner. Økt antall innmeldte elever fra høsten medfører et behov for to mobile klasserom på Rødskog skole i påvente av permanente løsninger.

Drammen kommune har fått tildelt 20 lærerspesialister fra høsten 2015.

Økonomisk status

Fakta

Programområdet viser et mindreforbruk på 1,3 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett.

Vurdering

Rødskog skole opplever en høyere vekst i elevtallet enn kapasiteten tilsier. Det settes inn to mobile klasserom i påvente av permanente løsninger fra august, og dette medfører økt husleie på 0,5 millioner kroner i 2015.

Fra skolestart høsten 2015 er det en økning på 50 elever utover det som var budsjettert. I tillegg er det en økning av ressurskrevende elever. Det er i verksatt tiltak for å forsøke å dekke økningen innenfor rammen, men rådmannen vil komme nærmere tilbake med økonomiske konsekvenser i 2. tertialrapport.

Konklusjon

Rådmannen foreslår at det settes av 0,5 millioner kroner til økt husleie for to mobile klasserom på Rødskog skole.

Driftsregnskap per 30. april for programområde 12 Grunnskole

Investeringsbudsjettet

Rødskog skole

Rødskog skole opplever en høyere vekst i elevtallet enn kapasiteten tilsier. Det er behov for å investere i inventar og utstyr for 0,4 millioner kroner til de to mobile klasserommene. Rådmannen foreslår at det settes av 0,4 millioner kroner til investeringer i inventar og utstyr.

Konnerud skole

Høsten 2012 ble det oppdaget inneklima- og muggsopproblemer ved skolen. Saneringstiltak ble umiddelbart igangsatt og arbeidene ble gjennomført i flere trinn i løpet av 2013-2014. Fase 3 omfatter de siste gjenstående arealene i 1934- og 1954-bygget. Det tas sikte på en gjennomføring av arbeidene sommer/høst 2015. Anbudskonkurranse er utlyst april 2015. Det foreligger per nå usikkerhet i forhold til entrepriseprisene som vil foreligge etter avsluttet anbudsrunde. Rådmannen kommer nærmere tilbake til dette i 2. tertialrapport.

Åskollen skole

Prosjektet omfattet bygging av cirka 2 200 m² nybygg samt noen mindre tilpasninger ved eksisterende bygningsmasse og riving av det eldste skolebygget. Nybygget og arbeidet med paviljongene ble ferdigstilt i 2014. Riving av skolens eldste bygning (bygg A) er gjennomført våren 2015. Gjenstående arbeider vil omfatte tiltak knyttet til fukt oppdaget i underetasjen på bygg B (drenering rundt bygget og utskifting av gulvbelegg i kjeller/ tilfluktsrom). Tiltakene vil gjennomføres sommeren 2015.

Prosjektet forventes ferdigstilt med et mindreforbruk i overkant av 7 millioner kroner. I denne omgang foreslås 2 millioner kroner omdisponert til andre investeringsprosjekter.

Andre forhold

Utviklingsbasen Norges Beste Skole

Utviklingsbasene Norges Beste barnehage og Norges Beste Skole samlokaliseres høsten 2015 til ett kompetansesenter. For å samlokalisere arbeidsplassene og frigjøre plass til effektive møterom, kreves det noe enklere ombygging og endringer av nåværende lokaliteter. Dette vil medføre en husleieøkning som dekkes innenfor rammen.

Skolefritidsordning for elever med særskilte behov 5. – 7. trinn

I følge Opplæringslovens § 13.7 skal kommunen ha tilbud om skolefritidsordning før og etter skoletid for 1.- 4. årstrinn, og for barn med særskilte behov på 1.- 7. årstrinn. Inneværende skoleåret er det åtte elever med særskilte behov på ulike skoler som er på SFO sammen med 1.- 4. trinn.

Med bakgrunn i ønske fra noen foreldre om etablering av et eget SFO-tilbud for de eldste barna, vil rådmannen i nærmeste fremtid invitere aktuelle foreldre for å høre deres synspunkter og drøfte ulike alternativer. Om det blir aktuelt, er det mulig å samlokalisere elevene og lage en egen base for dem ved Gulskogen skole. Avhengig av hvor tett voksenoppfølging elevene har behov for, blir dette en kvalitetsforbedring for barna som antas å ville ha personalkostnader i størrelsesorden 0,9 millioner kroner. Dette er kostnader ut over foreldrebetalingen. Skyssutgifter kommer i tillegg.

Lærerspesialister

Drammen kommune har fått tildelt 20 lærerspesialister fra høsten 2015. Hver av disse skal ha en økning i årslønnen på 48 000 kroner. I prosjektperioden betaler staten halvparten av lønnsopprykket, så for høsten 2015 vil ordningen medføre en økt kostnad for programområdet på cirka 255 000 kroner. Dette dekkes innenfor rammen.

Utfordringer

Fra skolestart høsten 2015 øker elevtallet med 50 elever utover det som var budsjettert. I tillegg er det en økning i antallet ressurskrevende elever i ordinær grunnskole samt en økning i antall elever som søker Frydenhaug skole. Det har også vært en økning av elever i mottaksgruppene. Det er i verksatt tiltak for å forsøke å dekke økningen innenfor rammen, men rådmannen vil komme nærmere tilbake med økonomiske konsekvenser i 2. tertialrapport.

 
Topp