Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Programområde 13 Sosiale tjenester

Drammen kommune har fått Bosettingsprisen for 2014. Drammen kommune er anmodet om å ta inn flere flyktninger. Rådmannen har vurdert at Drammen kommune kan ta i mot 40 flere flyktninger enn det som hittil er vedtatt.

Rådmannen anbefaler en varig styrking av rammene til Introduksjonssenteret med 4,4 millioner kroner i 2015 på bakgrunn av økte kostnader til introduksjonslønn.

Det er en svak økning i antall personer med sosialhjelp hittil i år i forhold til samme periode i fjor. Antall sosialhjelpsmottakere ligger allikevel under nivået i perioden 2011 – 2013.

Kommunen er hittil i år innvilget i alt 5,6 millioner kroner i statlige tilskudd til kommunale rustiltak, og 0,6 millioner kroner til boligsosialt arbeid.

Rådmannen foreslår å øke startlånerammen fra 120 millioner kroner til 172 millioner kroner på grunn av økt pågang.

Økonomisk status

Fakta

Per 1. tertial har programområdet et samlet merforbruk på 3,3 millioner kroner. NAV Drammen og Introduksjonssenteret har et merforbruk på henholdsvis 1,1 og 2,5 millioner kroner per 1. tertial.

Vurdering

Senter for rusforebygging (SFR) forventes å drifte i balanse, og er i rute med søkte tilskuddsmidler.

Det er en svak økning i antall personer med sosialhjelp hittil i år i forhold til samme periode i fjor. Antall sosialhjelpsmottakere ligger lavere enn samme periode i årene 2011-2013. NAV iverksetter flere nye tiltak for å redusere utgiftene og rådmannen forventer at det styres mot balanse ved årets slutt.

Introduksjonssenteret har et merforbruk på 2,5 millioner kroner per 1. tertial. Introduksjonssenteret har hatt en kraftig vekst i introduksjonsdeltakere/introduksjonslønn som følge av økt bosetting. Se figuren under:

P13 Antall på introduksjonsprogram og sum introduksjonslønn

Forutsatt i snitt 165 introduksjonsdeltakere per måned for 2015 mangler virksomheten 4,4 millioner kroner for å dekke utgiftene til introduksjonslønn. Rådmannen foreslår en styrking av rammene til Introduksjonssenteret tilsvarende.

Norskopplæringen har hatt sviktende inntekter over tid, samtidig med høye kostnader til lønn for lærere, på grunn av alder, ansiennitet og lesepliktavtaler:

 • Per capita ble tilskuddet redusert fra 5-årig til 3-årig i 2010. Dette tilsvarer et inntektsbortfall på 1,7 millioner kroner for 2014. Antall personer med rett til støtte reduseres fra 771 i 2013 til 560 i 2014 som følge av dette. Dette er en utvikling som videreføres inn i 2015 og fremover.
 • Resultatbonus bortfalt med helårs virkning fra 2013. Dette tilsvarer et inntektsbortfall på 2 millioner kroner.

Virksomheten planlegger tiltak for å sikre balanse i norskopplæringen, men det er usikkert hvor stor effekt disse vil gi i 2015. Det er estimert et merforbruk før tiltak på 3-4 millioner kroner i norskopplæringen. Rådmannen foreslår ikke å tilføre ekstra midler til norskopplæringen i 1. tertial, og vil komme tilbake med nye vurderinger i 2. tertialrapport vedrørende den økonomiske utviklingen i norskopplæringen.

Konklusjon

Det ligger an til et merforbruk i størrelse 4,4 millioner kroner utover budsjettert ramme. Programområdet har en prognose på 4,4 millioner kroner i merforbruk for året. Prognosen er usikker med tanke på situasjonen i norskopplæringen. Det foreslås at programområdet blir tilført 4,4 millioner kroner til dekning av økte kostnader til introduksjonslønn.

Driftsregnskap per 30. april for programområde 13 Sosiale tjenester

Investeringsbudsjettet

Introduksjonssenteret - oppgradering klasserom

Oppgradering av Introduksjonssenteret er gjennomført i faser. Fase 3, som er siste fase og som omfatter oppgradering av gjenstående klasserom/ studiesal og vindusutskifting mv., ble påbegynt februar 2014. Klasserom/studiesal ble ferdigstilt i august 2014. Vindusutskifting har i hovedsak blitt ferdigstilt i løpet av 2014. Resterende arbeid med vinduer, innvendige arbeider og uteområder ferdigstilles i 2015. Rehabiliteringen og oppgraderingen av Introduksjonssenteret har en samlet investeringsramme på 60 millioner kroner, hvorav fase 3 utgjør 14,6 millioner kroner. Prosjektet vil gjennomføres innenfor investeringsrammen.

Andre forhold

Styrket innsats for at flere av kommunens innbyggere skal bli selvhjulpne

Sosialhjelpsutgiftene har økt med 4,5 prosent i de fire første månedene i 2015, sammenlignet med samme periode i 2014. Det er per 1. tertial et merforbruk på 2,3 millioner kroner på sosialhjelpsbudsjettet. Økningen skyldes i hovedsak økning i antallet sosialhjelpsmottakere. I snitt har det vært 20 flere mottakere per måned i de tre første månedene i 2015, sammenlignet med samme periode i 2014. Det vil si en økning på 2,7 prosent. Samtidig har antall brukere i kvalifiseringsprogrammet (KVP) gått ned. NAV iverksetter og intensiverer flere tiltak for å møte utfordringene. Et eksempel på dette er å intensivere vilkårspolitikken. Det er også forventet at det nye ”Helseavklarings-prosjektet”, som er rettet mot langtidsmottakere, vil gi effekt. Rådmannen vil følge utviklingen frem mot 2. tertial.

Jobbsjansen

Jobbsjansen er i all hovedsak en statlig finansiert ordning som har som formål å øke sysselsettingen blant innvandrerkvinner. Tiltaket startet i 2013 og har til enhver tid 30 deltakere. I 2014 gikk 10 av deltakerne over i jobb. Hittil i år har åtte kvinner gått over i jobb. Drammen kommune søkte om 3 millioner kroner i tilskudd i 2015, og er innvilget 2,7 millioner kroner. Tiltaket tilpasses de økonomiske rammene.

Sosialt entreprenørskap

Det planlegges en utlysning av et sosialt entreprenørskap knyttet til en eller to av de bydelene som har de største levekårsutfordringene. Det sosiale entreprenørskapet skal ha som formål å bidra til å bedre levekårene i bydelene. Målet er å motvirke utenforskap ved å etablere arbeidsplasser for mennesker som står langt fra arbeidslivet. Drammen kommune samarbeider med FERD Sosiale entreprenører om utvikling av utlysningen.

Bosettingsprisen

I april mottok Drammen kommune Bosettingsprisen for 2014. Det er Integrerings- og mangfoldsdirektoratet som deler ut prisen og juryens begrunnelse var følgende:

 • Kommunen har bosatt mange flyktninger i en årrekke.
 • Bosettings- og integreringsarbeidet er godt forankret i politisk og administrativ ledelse og synliggjort i kommuneplanen, virksomhetsplaner og andre styringsdokumenter.
 • Gjennom sin boligsosiale handlingsplan har kommunen vist en tydelig vilje og evne til å prioritere arbeidet med å fremskaffe boliger til flyktninger.
 • Kommunen har iverksatt en rekke tiltak for å løse boligutfordringen.
 • Kommunen jobber systematisk for å etablere og utvikle samarbeidsrutiner på tvers av kommunale virksomheter og NAV. Dette har gitt kvalitet i etablerings- og kvalifiseringsarbeidet.
 • Kommunen har en tversektoriell tilnærming for å bekjempe vold i nære relasjoner.
 • Ved både kommune- og stortingsvalg, bidrar kommunen med ressurser for å styrke opplysnings- og motiveringsarbeidet for god valgdeltagelse rettet spesielt mot innvandrergruppene. Kommunen har gjennom flere år fokusert på å motivere innvandrerbefolkningen til økt samfunnsengasjement og valgdeltakelse.
 • Kommunen er en av kommunene i Norge som har flest politikere med innvandrerbakgrunn i bystyret.
 • Kommunen har som mål å være en nasjonal foregangskommune for dialog mellom ulike religioner og livssyn.

Bosetting av flyktninger

Drammen kommune mottok i slutten av april et brev fra barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne, med forespørsel om å øke bosettingsantallet. Tilsvarende brev har gått til alle landets kommuner og er begrunnet i dagens flyktningekrise og i det høye antallet flyktninger som allerede venter i norske mottak. Rådmannen har vurdert anmodingen og foreslår at dagens vedtak om mottak av 130 flyktninger økes med 40 både for inneværende år og for 2016. Det betyr inntak av 170 flyktninger i hver av de to årene 2015 og 2016, og at 20 av disse er enslige mindreårige. Rådmannen anbefaler også at kommunen tilbyr nabokommuner å kjøpe tjenester tilknyttet gjennomføring av introduksjonsprogrammet, fra Introduksjonssenteret, dersom de ønsker det.

Røyken kommune har sagt opp avtalen vedrørende norskopplæring

Røyken kommune har sagt opp avtalen for kjøp av tjenester vedrørende norskopplæring med virkning fra 1.1.2016. I 2014 var det totalt 77 deltakere fra Røyken kommune som mottok norskopplæring fra Introduksjonssenteret. Økonomisk innebærer dette et inntektsbortfall på 6-7 millioner kroner fra og med 2016. Rådmannen følger dette opp løpende, og vil komme tilbake med en nærmere vurdering i forbindelse med økonomiplan 2016.

Finansiering av kommunale rustiltak

Drammen kommune har søkt statlig tilskudd til 5 kommunale rustiltak. 4 av disse ble det også søkt og innvilget tilskudd til i 2014. På grunn av sen avklaring i 2014 ble ikke tiltakene iverksatt før høsten 2014, og hele tilskuddbeløpet ble derfor ikke brukt. Ubrukte midler kommer til fratrekk på året bevilgning, se tabell under:

Finansiering av kommunale rustiltak (tabell)

Ungdomskartlegging

For å få mer kunnskap om oppvekstsituasjonen for unge i Drammen var det planlagt å gjennomføre en kartlegging av elever i ungdomsskolene og i de videregående skolene i Drammen i inneværende skoleår, ved hjelp av kartleggingsverktøyet ”Ungdata”. Det har vist seg praktisk vanskelig å gjennomføre kartleggingen før sommeren, og det er derfor besluttet å utsette dette til neste skoleår. Den planlegges gjennomføring i alle trinn på ungdomsskolen og i VG1 og VG 2 i alle videregående skoler i kommunen i februar 2016.

Økt låneramme for startlån - Boligsosialt arbeid

Startlån er ett av de viktigste virkemidlene for at flere skal kunne bli boligeiere. I rullert Boligsosial handlingsplan er målgruppen for startlån utvidet til også å gjelde personer med nedsatt funksjonsevne. Etterspørselen etter Startlån har økt betydelig i 2015. I hver av de fire første månedene i år er det mottatt i snitt 65 søknader. Til sammenligning med 2012, 2013 og 2014 har snittet vært på 50 søknader per måned. I hver av de fire første månedene i år er det utbetalt cirka 13 millioner kroner. I 2012 var snittet per måned 8 millioner kroner, og i 2014 var snittet 10 millioner kroner. I økonomiplanen er det vedtatt en låneramme for Startlån (til videre utlån) på 120 millioner kroner for 2015. Med utgangspunkt i den økte etterspørselen foreslår rådmannen å øke rammen til 172 millioner kroner, tilsvarende årets lånetilsagn fra Husbanken.

Bystyret vedtok revidert boligsosial handlingplan (2015- 2018) i møte 28. april 2015. Det er søkt statlige prosjektmidler for boligsosiale formål:

Prosjektmidler boligsosiale formål (tabell)

 
Topp