Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Programområde 09 Idrett, park og natur

Planlegging og utbyggingen av idrettsanlegg er igangsatt. Tilskuddsordningen til bruk av idrettshaller for barn og unge styrkes med 150 000 kroner. Tennishallen er begjært tvangssolgt av Skatt sør. For å sikre at anlegget brukes til idrett og at kommunal garanti på 3,4 millioner kroner ikke blir krevd tilbakebetalt til staten, ber rådmannen om fullmakt til å forfølge saken om nødvendig.

Det foreslås 1 million kroner til utbedring av løypenettet i marka, for å stimulere til økt bruk, både vinter og sommer. Utbedringstiltakene omfatter flatere og forsterket underlag, bredere traséer og nye traséer. Utbedringene sikrer at skiløypene kan kjøres tidligere og brukes lengre, at løypene kan bindes sammen til rundløyper, og til bruk for gående og syklende.

Nærmiljøanlegget på Teglverkstomta åpnes i juni. Anleggene ved Aronsløkka skole og Vestbygda skole er i rute, med ferdigstillelse i år.

Økonomisk status

Fakta

Programområdet har et merforbruk per 1. tertial på 0,2 millioner kroner.

Vurdering

Bystyret vedtok 16.12.15 å avvikle dagens refusjonsordning for aktivitet i lagseide idrettshaller, og gjøre denne om til en tilskuddsordning fra og med budsjettåret 2015. Endringen gir økt tilskuddsbehov på 150 000 kroner per år.

Programområdet har god kontroll på kjente kostnader og det er ikke vurdert behov for ytterligere tilførsel av midler til drift enn overnevnte sak.

Konklusjon

Rådmannen foreslår å styrke programområdet med 150 000 kroner.

Driftsregnskap per 30. april for programområde 09 idrett, park og natur (tabell)

Investeringsbudsjettet

Det planlegges noen tiltak for å bedre statusen på løypene i Drammen kommune i friluftslivets år. Det omfatter blant annet sammenknytning av løyper for å gi en mer rasjonell løypekjøring. Med bakgrunn i erfaringer fra de to siste vintrene foreslås tilpasning til endret klima, med traséer (underlag, vegetasjonsrydding) hvor det blir lettere å få gode snøforhold tidlig og sent i vintersesongen. I tillegg må deler av løypenettet utbedres for å sikre sammenhengende løypenett helt fra bebyggelse/utfartsparkering. Forbedringene vil også gi bedre forhold for turgåere og syklende i sommersesongen. Det planlegges også tiltak mellom Kniveområdet og Røysjømarka for å sikre den nye bydelen bedre tilgang til friluftsområder. Det foreslås en styrking av programområdet på 1 million kroner til å gjennomføre tiltakene.

Prosjekt ny tribune på Marienlyst inkluderer noen arbeider for stadionutvikling inntil 1 million kroner som har gitt utlegg for VNI og som avstemmes i 1 tertial mellom VNI og DEKF som er eier av prosjektet.

Andre forhold

Tennishallen

Tennishallen er begjært tvangssolgt av Skatt SØR og kommunen har tidligere stilt en garanti på 3,4 millioner kroner for spillemidler som er tildelt anlegget etter søknad. Dersom anlegget etter tvangssalget ikke driftes som fastsatt i bestemmelser fra Kulturdepartementet om spillemiddelfinansierte anlegg (tennis på ikke-kommersielt grunnlag), kan Kulturdepartementet kreve tilbakebetalt spillemidlene og kommunens garanti kan bli utløst. Tennishallen står på kommunal tomt, med festekontrakt. Festekontrakten forutsetter at anlegget benyttes til tennis og ikke-kommersiell aktivitet. Rådmannen ber om fullmakt til å forfølge saken juridisk dersom dette skulle bli nødvendig for å sikre kommunens posisjon.

Parkavdelingen har fått et utlegg på 0,1 millioner kroner på fjerning av en båt før jul. Dette kan gi et merforbruk på avdelingen.

Utbygging av idrettsanlegg

Under behandlingen av økonomiplan 2015-2018 ble det vedtatt en anleggsplan med finansieringsskisse som omfatter to kunstis-/gressbaner, tre flerbrukshaller ved skolene (finansieres over grunnskolens budsjett) og tre øvrige haller. Rådmannen ble bedt om å evaluere dette frem mot 1. tertial. Status for anleggene er:

 • Kunstis/kunstgress Konnerud
  Anskaffelsen starter i mai 2015 med planlagt byggestart i august 2015. Kunstgresset ferdigstilles i løpet av 2015, og kunstisanlegget i 2016.
 • Kunstis/kunstgress Øren
  Planlegging er startet og nødvendige bestemmelser er innarbeidet i reguleringsplan som er på høring. Sannsynlig oppstart for gjennomføring av kunstgress/kunstisbanen blir rett etter at Ørenhallen står ferdig.
 • Flerbrukshall Øren

  Reguleringsplan for hele skoleområdet fremmes for bystyret i juni 2015. Det er i økonomiplan 2015-2018 avsatt en investeringsramme på 50 millioner kroner til flerbrukshall ved Øren skole, basert på standard romprogram og krav for spillemiddeltilskudd.

  Det er behov for nærmere avklaring med idretten om utforming av anlegget. Blant annet er det fremmet ønske om at det i tillegg til hallen etableres arealer til motorikktrening og basistrening på totalt 250 m2. Drammen Eiendom KF har derfor gjort en foreløpig vurdering av etablering av kjellerrom under hallen. Merkostnaden for dette er anslått å ligge i størrelse 9-11 millioner kroner. Rådmannen vil komme tilbake til bystyret med endelig økonomisk ramme for prosjektet når planforutsetningene er avklart og avklaringer med idretten er foretatt.

 • Flerbrukshall Brandengen
  Det jobbes med eiendomserverv og reguleringsforberedelser for gjennomføring av flerbrukshall. Reguleringsplan ventes å kunne bli vedtatt rundt årsskiftet 2015/16. Eiendomserverv vil kunne kreve investeringsmidler utover det som er avsatt til selve hallbyggingen, men beløp er ikke endelig avklart.
 • Flerbrukshall Fjell
  Det arbeides med konseptvalg for både skole og hall med uteområde/kunstgressbane. Forutsatt at pågående reguleringsarbeid går etter planen, vil byggestart på hallen skje i 2017.
 • Åssiden, tilrettelagt for fotballhall
  Rådmannen vil omtale dette i forbindelse med behandlingen av kommuneplanens arealdel. Vurderes videre i en prosess sammen med skolebehov. Rådmannen har svart opp spørsmål knyttet til refundering av fremtidige planleggingskostnader i bystyret.
 • Ny Konnerudhall
  Konnerud idrettslag har lagt frem ideer for realisering av nye hallflater på Konnerud. Rådmannen vil se på behovet for flere innendørs aktivitetsflater i sammenheng med annet skolebehov på Konnerud.
 • Ishall Marienlyst
  Dette håndteres som en del av pågående planlegging av Campus Marienlyst.

World Cup Skisprint

WC Skisprint 2015 ble avviklet i god tradisjon med mye folk og ny løypetrase som var en forbedring av løypa for klassisk skisprint i Drammen.

Det økonomiske resultatet var bedre enn forventet og rådmannens vurdering er at det nå er kontroll på kostnadsutviklingen og inntektssiden for arrangementet. Rådmannen dekker årets underskudd innenfor rammen med inntil kr 461 000 og inngår ny avtale for WC Skisprint 2016 med Konnerud IL og Byen Vår Drammen innenfor rammene vedtatt av formannskapet 18.11.14.

Programområde 09 Idrett, park og natur

 
 
Topp