Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Rådmannens forslag til vedtak

1.    Drammen kommunes rapport per 1. tertial 2015 tas til etterretning.
   
2.    Drammen bykasses driftsbudsjett 2015 korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, vedlegg I til innstillingen (pdf) 

3.    Netto mindreforbruk (ubrukte bevilgninger) i investeringsregnskapene for 2014 for Drammen bykasse og Drammen Eiendom KF, jfr. vedlegg II til innstillingen, rebevilges i 2015. Rådmannen gis fullmakt til å fordele midlene på de aktuelle prosjektene i samsvar med tidligere forutsetninger.

4.    Drammen bykasses investeringsbudsjett 2015 korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg III til innstillingen.

5.    Drammen Eiendom KF's investeringsbudsjett 2015 korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg IV til innstillingen.

6.    Overføring av virksomhetenes merforbruk/mindreforbruk i 2014 gjennomføres i henhold til budsjettreglementet, med unntak av de forbehold som fremgår av del 2.3.3.

7.    Drammen kommune stiller selvskyldnergaranti for Drammen Kirkelige Fellesråds låneopptak til investeringsformål i 2015, jfr. forutsatt investeringsplan i økonomiplan 2015-2018:

a.    Garantien gjelder for lånets hovedstol på inntil kroner 3 600 000, med tillegg av 10 prosent av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige kroner 3 960 000.

b.    Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 20 år med tillegg av inntil 2 år.


8.    Drammen kommunes vedtak om mottak av flyktninger utvides fra 130 til inntil 170 personer for årene 2015 og 2016. Innenfor den utvidede rammen skal det bosettes inntil 20 enslige mindreårige flyktninger.

9.    Som oppfølging av boligsosial handlingsplan utvides lånerammen for Startlån (til videreutlån) fra 120 millioner kroner til 172 millioner kroner i 2015.

10.    Drammen kommune slutter seg til følgende endringer i kapitalstrukturen i Energiselskapet Buskerud AS:

a)    Av Drammen kommunes ansvarlige lån til Energiselskapet Buskerud AS på 465 millioner kroner omgjøres 340 millioner kroner til egenkapital.

b)    Ansvarlig lån videreføres med 125 millioner kroner. Renten fastsettes for 5 år av gangen og settes lik 5 års swap-rente tillagt en margin på 2,6 prosent. Løpetiden for nytt ansvarlig lån settes til 30 år.

c)    Utbyttepolitikken (jfr. pkt. 4.2 i Felles eierstrategisk plattform for EB) endres slik at selskapet skal ha en utbyttegrad på 60 prosent av majoritetens andel av resultatet, men at variasjoner i utbytte mellom år utjevnes.

11.    Bystyret slutter seg til forslaget til aksjonæravtale for Energiselskapet Buskerud AS slik det fremgår av vedlegg 10.

12.    Det gjøres følgende disposisjoner fra Drammen kommunes premiefond i Drammen kommunale pensjonskasse i 2015:

a)    Det disponeres inntil 22 millioner kroner til finansiering av ekstraordinær rentereguleringspremie i 2015

b)    Det disponeres inntil 20 millioner kroner til delvis finansiering av reguleringskostnaden for 2015

13.    Bystyret tar redegjørelse fra styret i Drammen kommunale pensjonskasse om klimavennlige investeringer til orientering (jfr. vedlegg 11)

14.    Rådmannen gis fullmakt til å kjøpe Buskerud Fylkeskommune Holding AS’ aksjepost i Enter Kompetanse AS.

15.    Rådmannen gis fullmakt til å inngå forhandlinger med Buskerud fylkeskommune og eventuelt sluttføre avtale om kjøp av Strømsø videregående skole.

16.    Rådmannen gis fullmakt til eventuell juridisk forfølging for å sikre at Tennishallen på Berskaug benyttes  og driftes i henhold til bestemmelsene fra Kulturdepartementet om spillemiddelfinansierte anlegg.

17.    Bystyret slutter seg til forslaget til eierstrategi for Drammensregionens IKT (D-IKT) slik det fremgår av vedlegg 12

18.    Bystyret tar oppdatert økonomiplan for perioden 2015-2018 til etterretning.


Osmund Kaldheim, rådmann   

Trond Julin, kommunaldirektør økonomi og næring

 
Topp