Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Eierstyring - kommunale foretak og selskaper

De kommunale foretakene har per 1. tertial et samlet overskudd på 35,3 millioner kroner, som er 7,7 millioner kroner bedre enn periodebudsjettene. Med unntak av Drammen Drift KF har alle foretakene positivt resultat per 1. tertial. Drammensbadet KF har imidlertid et resultat som er 0,9 millioner kroner svakere enn budsjettert. Eieruttakene for de kommunale foretakene foreslås opprettholdt i samsvar med budsjett.

Eierstyring – kommunale foretak og selskaper

Generalforsamlingene for Lindum AS og Drammen Kino AS har fastsatt et utbytte til Drammen kommune på henholdsvis 11,6 og 2,1 millioner kroner for 2014. Dette er 1,7 millioner kroner mer enn budsjettert. Også Energiselskapet Buskerud AS hadde positivt resultat i 2014, og det kan forventes utbytte ut over budsjettert forutsetning på 40 millioner kroner. Rådmannen vil komme tilbake til dette i 2. tertialrapport 2015.

Det er i løpet av 1. tertial 2015 igangsatt eierstrategisk arbeid for Drammen Kjøkken KF og Drammen Parkering KF.

Det foreslås ny kapitalstruktur for Energiselskapet Buskerud AS. Dette innebærer at 340 millioner kroner av Drammen kommunes ansvarlige lån til selskapet på 465 millioner kroner omdannes til egenkapital.

Eierstyring – aktuelle prosesser

Drammen kommune har eierposisjoner i om lag 40 selskap og foretak. Kommunens eierstyring skjer med utgangspunkt i bystyrets vedtatte eierpolitikk som er nærmere beskrevet i kommunens eiermelding. Se kommunens Eierportal.

Alle selskaper som har budsjettmessig påvirkning er omtalt under del 4.2 Kommunale foretak og del 4.3 Selskaper. Sistnevnte omfatter aksjeselskaper og interkommunale selskaper. Drammen kommune har i dag fem kommunale foretak (Drammen Eiendom KF, Drammen Drift KF, Drammen Kjøkken KF, Drammen Parkering KF og Drammensbadet KF). De kommunale foretakene er en del av Drammen kommune som juridisk enhet og samhandler på ulik måte med kommunens basisorganisasjon.

Eierstrategisk arbeid

Drammen kommunes vedtatte eierpolitikk forutsetter at kommunen som eier gir klare, langsiktige mål for selskapene og foretakene gjennom selskapsvise eierstrategier. Eierstrategiene legger grunnlag for en aktiv oppfølging av de store verdiene som ligger i de ulike selskapene/foretakene. Det er et naturlig behov for at disse gjennomgås jevnlig.  Strategiene skal danne plattform for en god styringsdialog og gi mål og en klar retning på hva eierne vil med det enkelte selskap/foretak.

Eierstrategi for Drammen Kjøkken KF

Rådmannen har startet arbeidet med å utarbeide en eierstrategi for Drammen Kjøkken KF. Arbeidet forventes sluttført høsten 2015. Ny eierstrategi vil bli fremlagt til politisk behandling.

Eierstrategi for Drammen Parkering KF

Rådmannen har våren 2015 startet opp prosessen med å revidere eierstrategien for Drammen Parkering KF. Det tas sikte på å legge frem ny eierstrategi for bystyret ved årsskiftet 2015/2016.

Evaluering av eierstrategi for Drammen Drift KF

Det eierstrategiske arbeidet har gitt rådmannen verdifull kunnskap om grensesnittet mellom basisorganisasjonen som bestiller og Drammen Drift KF som utfører. Rådmannen er våren 2015 gjort oppmerksom på at foretaket har økonomiske utfordringer. Rådmannen har behov for å vurdere dette samlet før det tas endelig stilling til en eierstrategi for foretaket.

Eierstrategi for Drammensregionens IKT (D-IKT)

Digitaliseringsstrategi for Drammen kommune ble vedtatt av bystyret i sak 134/14. Vellykket operasjonalisering av målsettingene gjengitt i strategien krever at Drammen kommune klargjør D-IKTs rolle som utfører, herunder at ansvaret for prioriteringer og bestillinger tilbakeføres basisorganisasjonen. Som vedtatt i digitaliseringsstrategien har rådmannen derfor utarbeidet en eierstrategi for D-IKT. Forslag til eierstrategi for D-IKT følger som vedlegg 12.

Forvaltningsrevisjon - selskapskontroll

Kontrollutvalget i Drammen vedtok i februar 2015 at det skulle utføres selskapskontroll av Legevakta i Drammensregionen IKS og Drammen Scener AS. Buskerud kommunerevisjon ble bedt om å forestå kontrollene. Selskapskontroll/eierskapskontroll er en lovbestemt oppgave, jfr. Kommunelovens §80. Kontrollene er utført våren 2015, og rapportene forventes å bli fremlagt for kontrollutvalget i juni. Rapportene vil etter kontrollutvalgets behandling bli oversendt bystyret behandling i løpet av høsten 2015.

Generalforsamlinger (AS) og representantskapsmøter (IKS)

Drammen kommune har våren 2015 forberedt og gjennomført sin deltakelse i ulike representantskapsmøter (IKS) og generalforsamlinger (AS). Det er våren 2015 gjennomført styrevalg i både aksjeselskaper og interkommunale selskap. Det er ordfører som er kommunens representant i disse organene.

Valg til styrer i kommunale foretak (KF) og Drammen kommunale pensjonskasse (DKP)

Det er bystyret som velger styrene til kommunale foretak (KF) og Drammen kommunale pensjonskasse (DKP). Det er gjennomført styrevalg til de kommunale foretakene våren 2015. Valg til styret i Drammen kommunale pensjonskasse skjer våren 2016.

Eiermøter 2015

Det gjennomføres årlige eiermøter i formannskapet. I 1. tertial 2015 har formannskapet gjennomført eiermøter med Byen Vår Drammen AS, Drammensbadet KF, Drammen Parkering KF og Glitrevannverket IKS.

Kommunale foretak

I det etterfølgende gis en kortfattet status for de kommunale foretakene per 1. tertial 2014. For ytterligere informasjon vises til styrebehandlede tertialrapporter fra hvert av foretakene som følger som vedlegg.

 

Selskaper

 
Topp