Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Drammen Eiendom KF

Drammen Eiendom KF har et positivt resultat per utgangen av 1. tertial før salg av eiendom på 18,9 millioner kroner. Dette er 2,0 millioner kroner bedre enn budsjettert. Årsprognosen opprettholdes i samsvar med budsjettert resultat på 50,0 millioner kroner. Budsjettert eieruttak fra Drammen Eiendom KF i 2015 foreslås opprettholdt på 48,1 millioner kroner.

Foretakets resultat etter salg av eiendom er på 28,2 millioner kroner, som er 7,0 millioner kroner bedre enn budsjettert. Årsprognosen opprettholdes i samsvar med budsjettert resultat etter salg av eiendom på 63,0 millioner kroner. Drammen Eiendom KF har i løpet av 1. tertial 2015 solgt eiendommer for 14,3 millioner kroner, med en bokført gevinst på 9,3 millioner kroner. Av bokførte salgsinntekter på kommer 14,1 millioner kroner fra salg av leiligheter gjennom prosjektet ”Fra leie til eie”.

Investeringsbudsjettet

Drammen Eiendom KF har i 1. tertial i år foretatt investeringer for 112,0 millioner kroner. Investeringsaktiviteten har vært noe høyere enn i samme periode i fjor, hvor det var påløpt 95,4 millioner kroner i investeringskostnader. Det vises til nærmere omtale av Drammen Eiendom KF’s investeringsbudsjett i del 2.3.3, herunder forslag til justeringer i årets investeringsbudsjett.

Ramme til strategiske kjøp av eiendom

Med bakgrunn i forventet befolkningsvekst har Drammen kommune behov for arealer til en rekke formål. Fra tid til annen blir eiendom av strategisk interesse for kommunen lagt ut for salg. For at Drammen Eiendom KF skal være i posisjon til å delta i budrunder er det fordelaktig å ha en ramme for strategiske kjøp av eiendom. I grunnlag av innspill fra foretaket foreslår derfor rådmannen at det gjøres en rammeavsetning på inntil 20 millioner kroner per år i Drammen Eiendom KF’s investeringsbudsjett. Rammen disponeres av styret i Drammen Eiendom KF, men det forutsettes at hvert enkeltkjøp avklares med rådmannen. Disponering av rammen rapporteres til formannskap og bystyre i forbindelse med tertialrapportene. I denne forbindelse må det også vurderes økonomisk kompensasjon til Drammen Eiendom KF dersom anskaffede eiendommer viser seg å ikke kunne gi foretaket tilstrekkelig avkastning.

Det foreslås at det innarbeides 20 millioner kroner til strategiske eiendomskjøp i foretakets reviderte investeringsbudsjett for 2015. Bevilgningen må ses i forhold til styrets forslag om kjøp av Tollboden inklusiv Tollpakkhuset på Tangenkaia, som er til salgs for 10,5 millioner kroner. Det vises til nærmere omtale under pkt. 5.1.1 i 1. tertialrapport 2015 fra Drammen Eiendom KF (vedlegg 3). Rammebevilgningen vurderes også benyttet til kjøp av boligeiendom som er til salgs ved Konnerud stadion.

Strømsø videregående skole -  forhandlinger om kjøp

Strømsø Videregående skole er nå avviklet som skoleanlegg i regi av Buskerud Fylkeskommune. Skolen har etter flytting til Marienlyst i 2012 vært i midlertidig bruk som erstatningslokaler.  Det ble i 2011 innledet samtaler om overdragelse fra fylkeskommunen til Drammen kommune.  Samtalene førte ikke fram, bl.a. som følge av ulikt syn på eiendommens verdi og det faktum at Fylkeskommunen ønsket å benytte eiendommen selv i et midlertidig perspektiv. Fylkeskommunen har nå henvendt seg til Drammen kommune om å gjenoppta forhandlingene.  I forslag til ny arealplan er eiendommen som tidligere avsatt til offentlig formål.  Det er ikke avklart hva eiendommen eventuelt skal benyttes til. Den kan tenkes utviklet til flere ulike offentlige formål. Det er likevel skole- og barnehageformål som har vært hovedargumentet for kommunens kjøpsinteresse til nå. Eiendommen er fortsatt interessant i et strategisk perspektiv

Kjøp av eiendommen innebærer risikoforhold som ikke er avklart. Det er pt. ikke utarbeidet alternative skisser for fremtidig bruk av eiendommen. Det er heller ikke gjort kvalifiserte vurdering av hvilke ombyggingstiltak som vil være nødvendige for ulike formål, herunder forskriftskrav som må imøtekommes ved de ulike bruksområdene. For eksempel vil krav til uteområder for barnehage og skole være en slik kritisk faktor og krav til kroppsøvingsarealer for skoleformål. Kroppsøving ble for Strømsø vidergående skole løst i Drammenhallen. Nye krav til støyskjerming, luftkvalitet, kulturminner, grøntområde, parkeringsdekning og krav i nye tekniske forskrifter vil også være kritiske faktorer som kan redusere utviklingsmulighetene i eiendommen.

Det anbefales likevel at Drammen Eiendom KF i samarbeid med rådmannen gjenopptar forhandlinger med sikte på kjøp av eiendommen. Rådmannen er tidligere gitt fullmakt til å oppta forhandlinger med Buskerud fylkeskommune om kjøp av eiendom (jfr. formannskapssak 7/2011). Det foreslås at denne fullmakten opprettholdes, og at rådmannen også gis fullmakt til å sluttføre kjøp av eiendommen hvis dette blir aktuelt i løpet av høsten. Rådmannen vil eventuelt komme tilbake til budsjettmessige konsekvenser i 2. tertialrapport 2015.

Kjøp og salg av boliger

Gjennom prosjektet ”Fra leie til eie” er det per 1. tertial i år solgt 12 borettslagsleiligheter, som er overtatt av tidligere leietakere, for 14,1 millioner kroner. Det er også signert kontrakter for salg av ytterligere 3 leiligheter for 3,8 millioner kroner. I vedtatt budsjett er det forutsatt salg av boliger for 10 millioner kroner.

Det er i årets budsjett avsatt 20 millioner kroner til kjøp av boliger. I regnskapet pr. 1. tertial er det påløpt 17,1 millioner kroner til kjøp av boliger.  I løpet av 1. tertial kjøpt
to boliger for 3,4 millioner kroner, mens det er inngått avtale om kjøp av ytterligere en bolig til 2,8 millioner kroner. Det har i tillegg påløpt kostnader på 13,8 millioner kroner i oppgjør for boliger som ble anskaffet i 2014.

Kostnadsdekkende husleie

Bystyret vedtok høsten 2012 innføring av kostnadsdekkende husleie for kommunale boliger med virkning fra 1. januar 2013. Innføringen av kostnadsdekkende husleie skjer gradvis ved inngåelse av nye kontrakter og reforhandling av eksisterende kontrakter. Per utgangen av april 2015 har i overkant av 80 prosent av leietakerne husleiekontrakter basert på prinsippet om kostnadsdekkende leie. De resterende leieforholdene vil få ny husleie i løpet av 2015.

Fullstendig 1. tertialrapport 2015 fra Drammen Eiendom KF følger som vedlegg 3.

 
Topp