Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Drammen kommunale pensjonskasse

I forbindelse med formannskapets eiermøte med Drammen kommunale pensjonskasse (DKP) 9. desember 2014 ble det fattet følgende vedtak (sak 121/14):

”Rådmannen legger frem en sak om klimavennlig investeringsportefølje i Drammen kommunale pensjonskasse”

Formannskapets vedtak er oversendt DKP til oppfølging, og styret i pensjonskassen har i møte 21. mai i år fattet følgende vedtak:

”Styret vil i fremtiden ha fokus på klimavennlige og bærekraftige investeringer. Vi vil ha en løpende vurdering og oppfølging av våre kapitalforvalteres kriterier på dette området, etter hvert som de generelle normene knyttet til klima vil utvikle seg over tid.

DKP har valgt som et minimum å følge de krav som til enhver tid er pålagt Statens pensjonsfond utland (SPU), herunder også FN Global Compact.

Ved oppfølging av eksisterende forvalteravtaler, og inngåelse av nye avtaler med forvaltere, vil DKP legge vekt på forvalternes kompetanse og ressurser på etiske kriterier og bærekraftige investeringer.

Styrets vedtak og det fremlagte notat til rådmannen vedrørende klimavennlige investeringer i DKP oversendes Drammen kommune.”

Som det fremgår av styrets redegjørelse har DKP som et minimum valgt å følge de krav som til enhver tid er pålagt Statens pensjonsfond utland. I denne forbindelse nevnes at det i Stortingets finanskomitè 28. mai i år ble enighet om å trekke SPU ut av kullkraft- og kullgruveselskaper. Dette vil gjelde for selskaper hvor kull står for mer enn 30 prosent av inntektene og selskaper som baserer mer enn 30 prosent av sin virksomhet på kull. Saken avgjøres endelig av Stortinget den 5. juni i år.

Styrets vedtak og tilhørende notat fra Drammen kommunale pensjonskasse følger som vedlegg 11 til 1. tertialrapport 2015. Rådmannen foreslår at bystyret tar redegjørelsen fra styret i DKP til orientering.

 
Topp