Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Energiselskapet Buskerud AS

Åresresultat 2014 - utbytte

Drammen kommune har en eierandel på 50 prosent i Energiselskapet Buskerud AS (EB). Den andre halvdelen eies av Vardar AS (som eies av Buskerud fylkeskommune). 

Det er i bykassens budsjett for 2014 lagt til grunn et utbytte fra EB på 40 millioner kroner. Selskapet hadde i 2014 et resultat etter skatt på 207 millioner kroner. I samsvar med hovedregelen i eierstrategien har styret innstilt på et utbytte på 95 millioner kroner, tilsvarende 50 prosent av majoritetens andel av årsresultatet. Dette vil innebære 47,5 millioner kroner i utbytte til hver av eierne. Utbyttet er ennå ikke godkjent av generalforsamlingen, og rådmannen vil komme tilbake til saken i 2. tertialrapport 2015.

Økonomisk status per 1. kvartal 2015

EB-konsernets resultat for 1. kvartal 2015 viser et resultat på 72,3 millioner kroner etter skatt. Dette er 14,1 millioner kroner bedre enn i samme periode i fjor. Kraftproduksjonen er redusert i forhold til samme periode i fjor, mens overføringsinntektene har økt som følge av økning i tariffene. Det forventes at kraftprisene vil holde seg lave de nærmeste årene, og det må derfor påregnes redusert inntjening fra kraftproduksjonen.

Endring i kapitalstruktur og utbyttepolitikk

Styret i Energiselskapet Buskerud AS (EB) har tatt opp spørsmålet om endringer i selskapets kapitalstruktur og utbyttepolitikk med eierne. Lavere kraftpriser gir redusert inntjening i selskapet, noe som begrenser selskapets evne til å gjennomføre nye investeringer og betjene gjeld. Dette har svekket EB’s kredittrating som har falt fra A- i 2013 til BBB i 2014 .

EB har totalt ansvarlige lån fra eierne på 930 millioner kroner, fordelt med 465 millioner kroner fra hver av eierne. Nye skatteregler fra 2014 innebærer at EB, helt eller delvis, vil bli avskåret fra skattemessig fradrag for renter på dette lånet i kommende 10-års periode, noe som vil gi selskapet en økt skattekostnad på 5 millioner kroner i gjennomsnitt per år. Fra selskapets side innebærer dette at store deler av den direkteavkastning til eierne som utbetales som renter på ansvarlige lån beskattes som utbytte, uten at selskapet får innregnet den ansvarlige kapitalen som egenkapital i kredittratingen.

Styrets forslag

Basert på ovenstående har EB’s styre utarbeidet et forslag til endringer i kapitalstruktur som oppfyller ovennevnte målsetninger om å styrke selskapets balanse (og dermed kredittrating) og som samtidig sikrer et mer forutsigbart utbytte til eierne. Styret har i dette arbeidet hatt uformell kontakt med eierne underveis i arbeidet, og styreleder har også orientert formannskapet om forslaget i møte 21. april i år.

Styret anbefaler en løsning hvor 680 millioner kroner av eiernes ansvarlige lånekapital konverteres til egenkapital, mens 250 millioner kroner opprettholdes som ansvarlig lån. Med en slik reststørrelse på det ansvarlige lånet vil ikke EB bli avskåret fra skattemessig fradrag for renter på lånet. Rente på gjenværende ansvarlige lån er fast for fem år av gangen, og fastsettes hvert femte år til 5-års swaprente tillagt en margin på 2,6 %. Løpetiden for det nye ansvarlige lånet settes til 30 år.

Samtidig foreslår styret at utbyttepolitikken endres slik at selskapet skal ha en utbyttegrad på 60 prosent av majoritetens andel av resultatet (økning fra forutsetningen om 50 prosent i gjeldende eierstrategi), men at variasjoner i utbytte mellom år utjevnes. Dette skal praktiseres ved at selskapets styre hvert år leverer en 4 års prognose for størrelsen på samlet direkteavkastning fra selskapet (summen av utbytte og renter på ansvarlige lån). Endringer i prognosen fra et år til neste vil i utgangspunktet bare innebære en ny prognose for det siste året i 4 års perioden. Styret vil tilstrebe å tilpasse virksomhetens på en slik måte at denne prognosen kan leveres med størst mulig grad av sikkerhet. Kombinert med at 680 millioner kroner av det ansvarlige lånet konverteres til egenkapital, vurderer styret denne reviderte utbyttepolitikken som forsvarlig.

Dersom styrets forslag til endringer i kapitalstruktur og utbyttepolitikk gjennomføres, vil prognosen for samlet direkteavkastning for kommende 4-års periode være 110 millioner kroner per år.

Rådmannens vurdering

Rådmannen vurderer at forslaget fra styret i Energiselskapet Buskerud AS fortsatt vil sikre Drammen kommune en tilfredsstillende direkteavkastning på eierskapet i selskapet. Den foreslåtte styrkingen av egenkapitalen vil gi selskapet en mer robust finansiering og bør styrke kredittratingen. Høyere egenkapital vil også gjøre selskapet bedre rustet for lønnsom vekst innenfor kjernevirksomheten. Samtidig er det gunstig å opprettholde ansvarlig lån med 125 millioner kroner fra hver av eierne, da dette ligger innenfor grensen for at EB oppnår skattemessig fradrag for rentene på lånet.

Drammen kommune har i gjeldende økonomiplan for perioden 2015-2018 lagt til grunn forventning om et årlig utbytte fra EB på minimum 40 millioner kroner. I tillegg mottar Drammen kommune i dag i underkant av 15 millioner kroner per år i renter fra ansvarlig lån .
Ut fra dagens rentenivået vil forslaget om rente på nytt ansvarlig lån ligge i overkant av 4 prosent. Dette vil gi en årlig renteinntekt i størrelse 5 millioner kroner. For å nå den foreslåtte direkteavkastningen på 110 millioner kroner må det utbetales årlig utbytte i størrelse 50 millioner kroner til hver av eierne. Forutsatt 60 prosent utbyttegrad tilsvarer dette at majoritetens andel av EB’s årsresultat etter skatt bør ligge i størrelse 165- 170 millioner kroner.

Rådmannen vurderer dette som en realistisk forventning, som bør kunne sikre Drammen kommune en påregnelig og tilfredsstillende avkastning fra eierskapet i årene fremover. Ut fra en helhetsvurdering vil rådmannen anbefale at bystyret gir sin tilslutning til forslaget fra EB’s styre.

Styrets redegjørelse til eierne følger som vedlegg 9 til 1. tertialrapport 2015.

Revidert aksjonæravtale

Bystyret sluttet seg i sak 75/2012 til ny eierstrategisk plattform for Energiselskapet Buskerud AS. I denne forbindelse ble rådmannen gitt fullmakt til å ferdigstille revidert aksjonæravtale med Vardar AS basert på føringene i eierstrategien.

Med utgangspunkt i denne forutsetningen har rådmannen i samarbeid med Vardar AS utarbeidet forslag til revidert aksjonæravtale for Energiselskapet Buskerud AS. Den nye aksjonæravtalen er forutsatt å erstatte gjeldende avtale fra 16.11 2000.

Forslaget til revidert aksjonæravtale er tilpasset føringene i den vedtatt eierstrategien. Den er også tilpasset i forhold til forslaget om endringer i EB’s kapitalstruktur, jfr. omtalen ovenfor.

Forslag til revidert aksjonæravtale hvor gjeldende avtale er vedlagt, følger som vedlegg 10 til 1. tertialrapport 2015

 
Topp