Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Hovedtrekk i 2. tertialrapport 2014

Innsparing fra skolestreiken går til elevene, som ekstraundervisning i matematikk, sommerskole og andre tiltak skolene ser behov for. Skolehelsetjenesten har utvidet tilbudet til fornøyde unge brukere. Innsatsen økes i samarbeidet med frivillige og egen frivillighetskoordinator etableres. Regnskapet per 2. tertial viser skattesvikt, merforbruk i enkelte tjenester og økt utbytte fra selskaper, men økonomien er totalt sett i balanse. 

Regnskapet ved utgangen av august viser et positivt avvik på 32,3 millioner kroner i forhold til revidert budsjett 2014. På årsbasis styres det mot et regnskapsresultat i balanse, i tråd med forutsetningene i revidert budsjett. 

Svakere skatteinngang

Skatteutviklingen i årets åtte første måneder er betydelig svakere enn budsjettert både lokalt og nasjonalt. I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett ble det nasjonale skatteanslaget redusert med 0,7 prosent. Bystyret vedtok i forbindelse med 1. tertialrapport samme prosentvise reduksjon i skatteanslaget, tilsvarende 11 millioner kroner.

Kommunens skatteinngang per august i år er 20,6 millioner kroner lavere enn periodisert budsjett. Den nasjonale skatteutviklingen er klart bedre enn i Drammen, noe som hittil i år har gitt Drammen kommune er merinntekt fra rammetilskuddet på 1 million kroner. I sum forventes at Drammen kommunes inntekter fra skatt og rammetilskudd kan bli i størrelse 25 millioner kroner lavere enn forutsatt i revidert budsjett for 2014.

Rådmannen foreslår derfor at skatteanslaget for 2014 nedjusteres med ytterligere 25 millioner kroner.

Merforbruk på programområdene

For programområdene er det per august et samlet merforbruk på 22,9 millioner kroner. De største utfordringene er innenfor programområdene 02 Oppvekst og 05 Helse og omsorg. På årsbasis forventes i tillegg merforbruk innenfor programområdet 01 Barnehage. Prognosen for programområdene samlet tilsier et merforbruk på om lag 39 millioner kroner ved utgangen av året.

Rådmannen foreslår derfor å styrke programområdenes rammer med
nesten 39 millioner kroner.

Engangsinntekter og mindreutgifter

Etter avholdte generalforsamlinger i Energiselskapet Buskerud AS og
Drammen Kino AS er det klart at Drammen kommune vil motta 53,9 millioner kroner mer i utbytte for 2013 enn det som er lagt til grunn i revidert budsjett.
 
Drammen kommune mottar etter forlik en erstatning på 5,5 millioner kroner fra regresskrav mot to eksterne rådgivere i den såkalte ”brøytekontraktsaken”.

Rentenivået holder seg fortsatt lavt. Som følge av gunstigere renteutvikling enn forutsatt, anslås Lånefondets resultat for 2014 å bli om lag 2,0 millioner kroner bedre enn budsjettert. 

Som følge besparelser i forbindelse med lønnsoppgjøret foreslås lønnsreserven for 2014 redusert med 6,6 millioner kroner.

Større disposisjonsfond gir handlefrihet

Ved behandlingen av 1. tertialrapport 2014 ble disposisjonsfondet styrket med 50,4 millioner kroner. Etter tilførsel av ytterligere 4,5 millioner kroner i forslaget til justeringer per 2. tertial anslås disposisjonsfondet å utgjøre 215,9 millioner kroner ved utgangen av 2014. Dette er anslagsvis 37,2 millioner kroner ut over handlingsreglenes krav.

Gratis barnehage til familier med lav inntekt

Drammen kommune har siden 2008 mottatt støtte til gratis kjernetid i barnehage, til familier på Fjell og i deler av Strømsø. Dette har gitt gode resultater. Det er allikevel ønskelig at enda flere barn skal kunne være i barnehage. Kommunen ønsker derfor å innrette midlene til gratis kjernetid på en mer målrettet måte. For å bedre integreringen, motvirke sosial ulikhet og stimulere barnas språkutvikling, innfører Drammen kommune derfor gratis barnehage for lavinntektsfamilier med inntekt under 4G fra 1. oktober 2014. 

Flere barn får omsorg

Senter for oppvekst utvikler prognoseverktøy for å identifisere kostnadsdrivere i barnevernet, og har endret tjenesteproduksjonen for å forebygge dyre plasseringer utenfor hjemmet. Dette arbeidet vil på sikt sikre en mer kostnadseffektiv drift, og et bedre tilbud til det enkelte barn.

Programområdet ble i 1. tertial styrket med 9 millioner kroner i engangsmidler til dekning av merforbruk i barneverntjenesten. Regnskapstall per 2. tertial viser et ytterligere merforbruk på cirka 5,2 millioner kroner. Dette skriver seg hovedsakelig fra kjøp av eksterne tiltakstjenester og saksbehandlingstjenester, at flere barn har store behov, samt lavere refusjonsinntekter fra staten enn forventet. 

Prognosen viser et merforbruk på om lag 6 millioner kroner ved utgangen av året, sammenlignet med revidert budsjett. Rådmannen foreslår å styrke programområdet tilsvarende. 

Rettferdig fordeling av utgifter til DRBV

De åtte eierkommunene til Drammensregionens brannvesen IKS har vedtatt ny eierfordelingsnøkkel. Drammen kommunes eiertilskudd reduseres følgelig med 3,8 millioner kroner på årsbasis, hvilket utløser et beregnet mindreforbruk på om lag 2,9 millioner kroner i 2014.

Omstilling i helse og omsorg virker, men tar tid

Omstillingsarbeidet gir gode resultater i de fleste virksomheter. Det tar allikevel tid før alle effekter av omstillingsarbeidet kan realiseres. Samlet ser programområdet ut til å gå mot et merforbruk på cirka 35 millioner kroner etter tilførsel av en reservepott på 10 millioner kroner i 1. tertial 2014. Det er særlig i Marienlyst helse- og omsorgsdistrikt, ved Drammen Helsehus og ved kontoret for Tjenestedeling og samordning at det fortsatt er betydelige økonomiske utfordringer. Disse virksomhetene har også iverksatt tiltak i 2014, men dette forventes ikke å gi full effekt i inneværende år.

Fokus på frivillighet

For å følge opp bystyrets intensjoner om forsterket innsats overfor frivillig sektor etableres en stilling som frivillighetskoordinator. Stillingen finansieres ved omprioritering av administrative ressurser innenfor programområde 07.

Markedsføring av en næringsvennlig region

Drammen kommune har koordinert arbeidet med å markedsføre næringsarealer i D5 kommunene (Drammensregionens 5-kommunesamarbeid) på stand under Subesea Valley-konferansen på Fornebu, på Næringslivets dag og på Eiendomsdagen i Drammen. 

Merforbruk til vintervedlikehold er dekket inn

Ekstraordinært tilskudd til sommervedlikehold er benyttet til inndekking av merforbruket til vintervedlikehold, i tråd med bystyrets vedtak i 1. tertialrapport.  Merforbruk til vintervedelikehold vil bli dekket inn, men det vil i 2014 ikke være mulig å redusere etterslepet på veikapitalen, jfr. målene i Hovedplan Vei. 

Nytt tribuneanlegg på Marienlyst stadion er ferdigstilt og Gamle Gress tilfredsstiller nå kravene til å spille kamper i Champions League. 

Penger spart på skolestreiken går til undervisning

Elevenes læring og utvikling er det aller viktigste i drammenskolen. Av den grunn avsettes inntil 3,6 millioner kroner for å kompensere undervisningstapet etter streiken. Rådmannen foreslår at midlene disponeres til å styrke matematikkundervisningen på 10. trinn, etablering av sommerskole for 8. og 9. trinn på Galterud skole, samt sette inn tiltak for elever med svekket læringsprogresjon. 

Gode tiltak bremser utgiftsøkningen til sosialhjelp

I første halvår av 2013 var det en betydelig økning i utgiftene til sosialhjelp. Det ble gjennomført en grundig gjennomgang av NAV høsten 2013. Gjennom hele 2014 er det foretatt en løpende analyse av utviklingen og det er gjennomført flere tiltak for å bremse utgiftsøkningen. Disse ser nå ut til å gi effekt, og NAV styrer mot balanse ved årets utgang.

Drammen kommune er innvilget statlige prosjektmidler på til sammen 7,4 millioner kroner til kommunale rustiltak. Det innebærer at eksisterende tjenester i Senter for rusforebygging videreføres.

Forslag til budsjettmessige endringer i 2. tertialrapport 2014

Basert på de føringer og forslag som er omtalt foran foreslås at programområdenes budsjettrammer tilføres engangsbevilgninger i 2014. I tillegg er det som nevnt behov for å dekke inn betydelig svikt i skatteinntektene. Salderingen skjer i hovedsak gjennom økte inntekter fra aksjeutbytte og andre engangsbesparelser på sentrale budsjettposter.

De foreslåtte justeringer gir en forbedring i netto driftsresultat med 6,3 millioner kroner – fra 2,6 til 8,9 millioner kroner. Av resultatforbedringen er 1,8 millioner kroner forutsatt benyttet til overføring til investeringsbudsjettet til dekning av merforbruk fra 2013. Resterende del av resultatforbedringen foreslås tilført disposisjonsfondet med 4,5 millioner kroner.

 
Topp