Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Økonomisk status pr. 2. tertial 2014

Drammen bykasses regnskapsstatus per august i år viser et positivt avvik i forhold til periodebudsjettet på 32,3 millioner kroner. På årsbasis anslås en bedring i netto driftsresultat på 6,3 millioner kroner i forhold til revidert årsbudsjett pr. 1. tertial 2014. Hovedpunktene fra økonomianalysen er følgende:

 • Kommunens skatteinngang per august i år er 20,6 millioner kroner lavere enn periodisert budsjett, og viser en negativ utvikling på 1,0 prosent i forhold til samme periode i fjor. Den nasjonale skatteveksten er i samme periode på 1,9 prosent. Siden den nasjonale skatteutviklingen er klart bedre enn i Drammen viser rammetilskuddet hittil i år en merinntekt (inntekstutjevning) på 1 1,7 millioner kroner.
  Skatteutviklingen i årets åtte første måneder er betydelig svakere enn budsjettert både lokalt og nasjonalt. Til tross for nedjustering av både det lokale og nasjonale skatteanslaget i 1. tertialrapport/revidert nasjonalbudsjett 2014, forventes at Drammen kommunes inntekter fra skatt og rammetilskudd kan bli i størrelse 25 millioner kroner lavere enn forutsatt i revidert budsjett for 2014.
 • For programområdene er det per august et samlet merforbruk på 22,9 millioner kroner, tilsvarende 101,1 prosent i forhold til periodisert budsjett. Ved utgangen av 2. tertial er det merforbruk innenfor flere av programområdene, og de største utfordringene er innenfor 02 Oppvekst og 05 Helse og omsorg. På årsbasis forventes i tillegg merforbruk innenfor programområdene 01 Barnehage og 11 Samferdsel og fellesarealer. De øvrige programområdene forventes å komme ut i tilnærmet balanse. Årsprognosen for programområdene samlet tilsier et merforbruk på om lag 39 millioner kroner.
 • Lønnsutgiftene sett i sammenheng med refusjon sykelønn og fødselspenger viser per august en netto merutgift på 2,5 millioner kroner. Det er først og fremst programområde 05 Helse og omsorg som bidrar til merforbruket med et negativt avvik på 18,1 millioner kroner.
  Skolestreiken har gitt lønnsbesparelser på om lag 3,6 millioner kroner. Midlene øremerkes til kompenserende tiltak for elever som var berørt av streiken.
  Virkningstidspunktet for årets lønnsoppgjør er forskjøvet til 1. september  for de organisasjoner som deltok i streiken. Dette gir en engangsbesparelse i den sentrale lønnsreserven på 6,6 millioner kroner i år.
 • Bosetting av flyktninger ligger per utgangen av august i forkant av skjema i forhold til bystyrets vedtak om årlig mottak på inntil 130 personer. Forutsatt at man når målsettingen om mottak av 130 personer i 2014 forventes inntektene fra integreringstilskuddet å bli i størrelse 2-4 millioner kroner høyere enn budsjettert.   
 • På grunnlag av avholdte generalforsamlinger i Energiselskapet Buskerud AS og Drammen Kino AS vil Drammen kommune motta 53,9 millioner kroner mer i utbytte for 2013 enn lagt til grunn i revidert årsbudsjett 2014. Budsjettert eieruttak på 0,9 millioner kroner fra Drammen Drift KF foreslås fjernet ut fra foretakets svake egenkapitalsituasjon samtidig som inntektene i stor grad kommer fra selvkostområdet vann og avløp.
 • Drammen kommune mottar etter forlik en erstatning på 5,5 millioner kroner fra regresskrav mot to eksterne rådgivere i den såkalte ”brøytekontraktsaken”.
 • Rentenivået holder seg fortsatt lavt. Som følge av gunstigere renteutvikling enn forutsatt, anslås Lånefondets kontantresultat for 2014 å bli om lag 2,0 millioner kroner bedre enn budsjettert. Dette gir tilsvarende merinntekt i bykassens finansregnskap.

Lønn og sykelønnsrefusjon pr. august 2014

Lønn og sykelønnsrefusjoner sett i sammenheng viser per utgangen av august en netto merutgift på 2,5 millioner kroner i forhold til periodebudsjettet:

 • Brutto lønnsutgifter: - 30,3 mill. kr
 • Refusjon sykelønn: +17,8 mill. kr
 • Refusjon fødselspenger: +10,0 mill. kr

Tabellen nedenfor viser akkumulerte avvik pr. programområde når lønnsutgifter og - refusjoner ses under ett. Som tabellen viser har de fleste programområdene positive nettoavvik. De største positive avvikene finnes innenfor programområdene 12 Grunnskole med 8,0 millioner kroner og 07 Ledelse, org., styring med 3,2 millioner kroner. Det er kun programområde 05 Helse og omsorg som har negativt avvik av betydning, med 18,1 millioner kroner i merforbruk.

 
Topp