Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Oppdatert økonomiplan 2014 - 2017

Det er foretatt en oppdatering av gjeldende økonomiplan for perioden fram til 2017 basert på foreslåtte justeringer av 2014-budsjettet samt forutsetningene i kommuneproposisjonen for 2015. I det etterfølgende gis en kortfattet beskrivelse av de viktigste justeringene som er lagt til grunn ved oppdatertingen. Det minnes om at alle tallforutsetninger er i faste 2014-kroner for hele perioden.

  • Foreslåtte justeringer av budsjettrammene for programområdene 1-14 i 1. tertialrapport 2014 er i stor grad videreført i perioden, såfremt disse ikke er av engangskarakter. Dette gjelder også tekniske budsjettjusteringer som er gjennomført i løpet av 1. tertial i år, jfr. vedlegg nr. 1. Kompensasjon av programområde 02 Oppvekst for økte barnevernsutgifter med 8 millioner kroner er ikke videreført i 2015.
  • Netto uttrekk fra programområdenes rammer med 11,3 millioner kroner som følge av av vedtatt statsbudsjett 2014 er videreført i perioden. Det er også tatt hensyn til at flere av tiltakene gir helårvirkninger på totalt cirka 8,5 millioner kroner ut over årets uttrekk i 2015.
  • Skatteinngang og rammetilskudd er videreført på grunnlag av nedjustert basisnivå i 2014. Det er foretatt oppdaterte beregninger basert på de forslag og føringer som er skissert i kommuneproposisjonen for 2015, som signaliserer en reell vekst for kommunene i størrelse 3 ¾ - 4 ¼ milliarder kroner neste år. I vedtatt økonomiplan 2014-2017 er det lagt til grunn en årlig realvekst i frie inntekter på 3 milliarder kroner. Beregningsteknisk er det i denne oppdateringen benyttet øverste del av intervallet i kommuneproposisjonen, med 4 ¼ milliarder kroner.  Til tross for høyere reell vekst enn forutsatt i 2015, vil de frie inntektene neste år være om lag 34 millioner kroner lavere enn anslått i gjeldende økonomiplan. Lavere inntekter enn tidligere forutsatt må ses i forhold til nedjustert skattenivå (jfr. RNB 2014) og uttrekket fra rammetilskuddet i vedtatt statsbudsjett 2014. Årets uttrekk i rammetilskuddet er videreført med ytterligere 8,5 millioner kroner i helårseffekt fra 2015. For årene 2016 og 2017 gis det ingen signaler i kommuneproposisjonen, og rådmannen har valgt å opprettholde vekstforutsetningen i gjeldende økonomiplan på 3 milliarder kroner per år.
  • Skatteinntekt pr. innbygger er i hele perioden opprettholdt på 98,2 prosent av landsgjennomsnittet, dvs. samme nivå som følger av forslaget til revidert budsjett 2014.
  • I gjeldene økonomiplan er forutsatt en befolkningsvekst i Drammen på 1,5 prosent pr. år, mens den nasjonale befolkningsveksten er satt til 1,3 prosent.  Rådmannen har valgt å opprettholde de samme vekstforutsetningene i den oppdaterte økonomiplanen, selv om befolkningsveksten i 2013 lå en del under dette både lokalt og nasjonalt, med henholdsvis 1,13 og 1,14 prosent. Det bør vurderes inn mot arbeidet med økonomiplan 2015-2018 om de demografiske forutsetningene i budsjettet skal justeres.
  • Reduksjonen i årets lønnsreserve med 4 millioner kroner som følge av lavere tillegg i 2014 er videreført i hele perioden.
  • Finansbudsjettet er opprettholdt med samme rentebane som er lagt til grunn i gjeldende økonomiplan. Det vil si at det fortsatt forventes et lavt rentenivå, selv om den anslåtte NIBOR-referanse er svakt stigende ut over i perioden. I budsjett 2014 er det lagt til grunn at 3 måneders NIBOR vil ligge rundt 2,0 prosent. I perioden 2015-2017 er det lagt til grunn en NIBOR-referanse i intervallet 2,19 til 2,84 prosent.
  • I forhold til vedtatt økonomiplan 2014-2017 innebærer den oppdaterte skissen på neste side en resultatforverring på 8 millioner kroner i 2015. For årene 2016 og 2017 er det en resultatforverring på henholdsvis 6,7 og 1,2 millioner kroner.  Resultatvirkningene er saldert mot avsetning til disposisjonsfond. For 2015 har det også vært nødvendig å redusere overføringen fra drifts- til investeringsbudsjettet med 1,8 millioner kroner. Nytt beløp er 68,2 millioner kroner. For de øvrige årene er forutsatte overføringer fra drifts- til investeringsbudsjettet er opprettholdt med samme beløp som i vedtatt økonomiplan med om lag 80 millioner kroner pr. år.

 

 
Topp