Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Revidert investeringsbudsjett

Drammen bykasses investeringsbudsjett

Bykassen har for 2014 en brutto investeringsramme på 325,1 millioner kroner inklusiv re-bevilgning av ubrukte midler fra 2013. Av bevilgningsrammen omfatter 40 prosent (128,5 millioner kroner) tiltak innenfor programområde 14 Vann og avløp.

Ved utgangen av 2. tertial er det regnskapsført 173,2 millioner kroner i investeringsutgifter. Til sammenligning var påløpt 153,7 millioner kroner i samme periode i fjor. Av påløpte investeringskostnader per 2. tertial er 77,1 millioner innenfor vann- og avløpsområdet. De største investeringsprosjektene hittil i år er (utgiftsført beløp pr. 31. august 2014):

 • VA – Åskollen etappe 2 Furulia/Rabbenveien/Eikelia 12,7 mill. kr
 • VA – Hans Hansensvei – Heiaterassen  9,4 mill. kr
 • Kommunale veier – asfaltering/forarbeider 8,3 mill. kr
 • VA – Rognlibakken - Solsvingen 7,9 mill. kr
 • IKT – nye informasjonssystemer mv.  7,9 mill. kr  
 • Prof. Smiths allè – Fellesprosjekt VA + fortau, holdeplasser mv. 7,7 mill. kr  1)
 • VA – Tordenskioldsgate – Treschowsgate ledningsfornyelse 6,1 mill. kr
 • VA – Pumpestasjoner overløp 4,7 mill. kr
 • Samarbeidsprosjekter med andre utbyggere 4,3 mill. kr
 • VA – Austad etappe 4 – Fosseveien – Kvernveien 4,2 mill. kr
 • Bybrua rehabilitering – restoppgjør mv. 3,8 mill. kr
 • Lille Dumpa Fjell – lekeplass 3,8 mill. kr
 • Sykkelhotel Gulskogen stasjon 3,7 mill. kr 2)
 • VA – Martha Sundlandsgate separering 3,6 mill. kr
 • VA – Narverud separering  3,6 mill. kr
 • Turvei Landfalløybrua – Pølsesvingen - belysning 3,1 mill. kr

1) Påløpte kostnader pr. august gjelder i hovedsak vann og avløp. Det påregnes ca. 14 mill. kr i tilskudd fra Buskerudbyen til ”veidelen” av prosjektet
2) Finansieres delvis med midler fra Buskerudbyen

Det foreslås enkelte justeringer innenfor bykassens investeringsbudsjett for 2014, jfr. tabellen nedenfor.


Drammen bykasses investeringsramme for 2014 foreslås oppjustert med 26,8 millioner kroner. Av de nye tiltakene gjelder 1,8 millioner kroner inndekning av merforbruk 2013 på inventar og ustyr innenfor skoleprosjekter og oppgraderingen av Introduksjonssenteret. Midlene er foreslått finansiert med overføring fra programområdenes driftsrammer.

I tillegg foreslås at det disponeres 3 millioner kroner fra avsatt ramme til samarbeidsprosjekter med andre utbyggere, jfr. nærmere omtale under programområde 04 Byutvikling i del 3.4. Det foreslås også at 22 millioner kroner, som på grunn av forskjøvet framdrift ble trukket ut av investeringsrammen for avløp i 2013, tilbakeføres i årets investeringsramme. Disse styrkingen foreslås finansiert med utvidelse av bykassens låneramme for 2014 med 25,0 millioner kroner, og lånerammen vil etter dette 313,3 millioner kroner.

Egenfinansieringen av bykassens investeringer (driftsmidler) ble ved behandlingen av 1. tertialrapport i år redusert fra 54,0 til 39,1 millioner kroner. Med de foreslåtte endringer øker egenfinansieringen til 40,9 millioner kroner. Målsettingen om 40 prosent egenfinansiering av bykassens investeringer eksklusiv vann- og avløpstiltak vil fortsatt ikke være oppfylt for 2014.

De konkrete forslagene til endringer i investeringsbudsjettet er nærmere omtalt innenfor de enkelte programområder i del 3.

Drammen Eiendom KFs investeringsbudsjett

Drammen Eiendom KF har for 2014 en brutto investeringsramme på 548,9 millioner kroner inklusiv rebevilgning av ubrukte midler i 2013.

Ved utgangen av 2. tertial i år er det regnskapsført 234,1 millioner kroner i investeringsutgifter. Det innebærer at aktivitetsnivået har vært noe lavere enn i 2013, hvor det var regnskapsført 297,2 millioner kroner i samme periode. Av større prosjekter er nybygget ved Åskollen skole og ny tribune i Klokkesvingen på Marienlyst gamle gress ferdigstilt hittil i år. Av påløpte investeringskostnadene per 2. tertial er 161,8 millioner kroner innenfor grunnskoleområdet. De største investeringsprosjektene hittil i år er (utgiftsført beløp per 31. august 2014):

 • Frydenhaug skole – erstatningsbygg 84,9 mill. kr
 • Konnerud skole - nybygg 24,5 mill. kr
 • Kjøp av boliger for utleie 21,6 mill. kr
 • Konnerud skole – oppgradering inneklima 19,9 mill. kr
 • Åskollen skole – nybygg mv. 16,9 mill. kr
 • Marienlyst gml. Gress – ny tribune i Klokkesvingen 16,4 mill. kr
 • Introduksjonssenteret (Fjellheim) – innvendig oppgradering 7,6 mill. kr
 • Kjøsterud skole – ombygging for mottakselever 6,0 mill. kr
 • Oppgradering bygningsmassen – skolebygg 4,1 mill. kr
 • Schwartzgate 18 – boliger for demente (restoppgjør mv.) 3,6 mill. kr
 • Oppgradering bygningsmassen – helse og omsorg 3,7 mill. kr
 • Brandengen skole – fremtidig utbygging (planlegging mv.) 3,4 mill. kr
 • Oppgradering bygningsmassen – barnehager 3,3 mill. kr
 • Oppgradering bygningsmassen – utleieboliger 3,0 mill. kr

For nærmere omtale av de enkelte prosjektene vises til programområdeomtalene i del 3 samt til Drammen Eiendom KF’s rapport for 2. tertial 2014, jfr. vedlegg 3 (pdf).

Det foreslås ingen endringer i Drammen Eiendom KF’s investeringsbudsjett i 2. tertialrapport 2014. Med unntak av ny tribune i Klokkesvingen på Marienlyst gamle gress rapporteres ingen større avvik i forhold til budsjetterte kostnader. Av gjenstående arbeider kan bygging av takkonstruksjon finansieres innenfor vedtatt ramme på 21 millioner kroner, mens det ikke vil være dekning for toalettanlegg. Rådmannen vil komme tilbake til dette i økonomiplan 2015-2018.

 
Topp