Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Programområde 01 Barnehager

For å bedre integreringen, motvirke sosial ulikhet og stimulere barnas språkutvikling, innfører Drammen kommune gratis barnehage for lavinntektsfamilier med inntekt under 4G fra 1. oktober 2014. 

Lavere aktivitet enn budsjettert, innsparingskrav i 1. tertial samt høyere reguleringspremie enn forutsatt utfordrer overordnet økonomisk ramme. Nødvendige tilpasninger er iverksatt for å imøtekomme utfordringene.

Programområdet viser per 2. tertial et merforbruk på 2 millioner kroner. Dette skyldes i hovedsak at det ble satt av 1,9 millioner kroner for lite til etterberegningen av tilskudd til private barnehager for 2013. Rådmannen foreslår å styrke programområdet med 1,9 millioner kroner.

Økonomisk status

Fakta

Området viser et merforbruk på 2 millioner kroner per 2. tertial.

Vurdering

Merforbruket skyldes i hovedsak at det var avsatt 1,9 millioner kroner for lite til etterberegningen av kommunalt tilskudd til de private barnehagene for 2013. Dette er tidligere omtalt. Etter 1. tertial ble det iverksatt innsparingstiltak med direkte virkning mot rammen.

Det er om lag 100 ledige plasser i de kommunale barnehagene per august. Ledig kapasitet gir økte kostnader per barn i kommunale barnehager som igjen gir høyere tilskuddsatser til private barnehager. For å kompensere for dette er rammen til de kommunale barnehagene redusert med 11,3 millioner kroner per 2. tertial. Det må spares inn ytterligere 0,8 millioner kroner for å kompensere aktivitetsnivået og rammekuttet fullt ut.

Konklusjon

Det jobbes videre med nødvendige innsparingstiltak for å realisere innsparingskravene fullt ut. Det foreslås å tilføre programområdet 1,9 millioner kroner for å dekke inn de økte kostnadene til etterberegning av kommunalt tilskudd til private barnehager for 2013.

 

Investeringsbudsjettet

Det er ingen avvik i investeringsprosjekter i forhold til fremdrift eller økonomi som utløser behov for konkret omtale.

Andre forhold

Gratis barnehage

Bystyret vedtok i sak 70/2014 å tilby gratis barnehageplass til familier bosatt i Drammen kommune med en samlet bruttoinntekt under 4G (kr. 353 480,-). Ordningen er gjort gjeldende fra 1.oktober 2014. Fra samme dato opphørte forsøket med gratis kjernetid i barnehage (20 t/uken) til 3, 4- og 5 åringer i Fjell og deler av Strømsø. Gratis barnehageplass blir finansiert av statlige og kommunale midler. Drammen kommune har mottatt tilskudd fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet på 6 millioner kroner for høsthalvåret. Kommunen bruker årlig ca. 5.4 millioner kroner på dagens moderasjonsordning. Gratis barnehageplass vil bl. a. bedre integreringen, motvirke sosial ulikhet og stimulere barnas språkutvikling. Til forsøket med gratis barnehageplass til familier som tjener under 4G er det knyttet aktivitetskrav for foresatte, tilpasset den enkeltes ressurser og behov.

Overgang barnehage skole

Plan for overgang barnehage skole er til politisk behandling i komiteen for oppvekst og utdanning og bystyret i september. Planen iverksettes inneværende banehage/skoleår.

Ledige barnehageplasser

Ledige barnehageplasser forventes å bli fylt opp i løpet av høsten som følge av forsøket gratis barnehageplass til lavinntektsfamilier. Det er fortløpende tildeling av barnehageplasser. Oversikt over ledige barnehageplasser legges ut på kommunens nettside. 

 
Topp