Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Programområde 02 Oppvekst

Rådmannen styrker skolehelsetjenesten for videregående skole med 0,6 millioner kroner.

Senteret utvikler prognoseverktøy for å identifisere kostnadsdrivere i barnevernet, og har endret tjenesteproduksjonen for å forebygge dyre plasseringer utenfor hjemmet. Dette arbeidet vil på sikt sikre en mer kostnadseffektiv drift, og et bedre tilbud til det enkelte barn.

Programområdet ble i 1.tertial styrket med 9 millioner kroner i engangsmidler til dekning av merforbruk i barneverntjenesten. Regnskapstall per 2. tertial viser et merforbruk på ca. 5,2 millioner kroner etter styrking. Merforbruket i 2. tertial skyldes hovedsakelig kjøp av eksterne tiltakstjenester og saksbehandlingstjenester i barnevernet, og et større antall barn med behov for opphold på statlige barnevernsinstitusjoner. 

Årsprognose for programområdet per 2.tertial viser et estimert merforbruk på 6 millioner kroner sammenlignet med revidert budsjett. Rådmannen foreslår å styrke programrådet med 6 millioner kroner i engangsbevilgning 2. tertial.

Økonomisk status

Fakta

Programområdet viser per 2. tertial et merforbruk på 5,2 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett.

Avviket skyldes i all hovedsak merforbruk i barneverntjenesten. De øvrige avdelingene viser samlet et resultat tilnærmet i balanse.

Vurdering

Merforbruket per 2. tertial 2014 kan fortsatt i stor grad tilskrives behovet for kjøp av eksterne tiltakstjenester i hjemmet. Det har i løpet av 2.tertial vært en ytterligere vekst både i antall meldinger og i antall undersøkelser i barneverntjenesten (se tabell nedenfor). Sykefravær og turn over har ført til kapasitetsutfordringer knyttet til saksbehandling. Dette har gjort det nødvendig å kjøpe eksterne saksbehandlingstjenester i et større omfang enn tidligere i året for å unngå fristbrudd.

Forventet årsavvik for barneverntjenesten er et merforbruk på 6 millioner kroner etter tilførte midler i 1. tertial. Anslaget forutsetter ingen ytterligere plasseringer av barn utenfor hjemmet.

De øvrige avdelingene styrer mot et årsresultat i balanse.

 

Konklusjon

Rådmannen foreslår å styrke programområdet med 6 millioner kroner i engangsmidler.

 
Andre forhold

Barnevernet

Antall barn med varig opphold utenfor hjemmet har siden 2010 vært stabilt på rundt 100, mens tallet i 2013 økte til 129 per 2. tertial 2013. Per 2. tertial 2014 var det 135 barn med varig plassering utenfor hjemmet. Den store økningen fra 2012 til 2013 skyldes dels barnerike familier, dels at barnevernstjenesten avdekket flere familier med volds-, psykiatri- og rusproblematikk.

Når barn har varig opphold utenfor hjemmet, innebærer det at kommunen vil ha utgifter knyttet til plasseringen over tid. Ved frivillig opphold utenfor hjemmet og akuttplasseringer, er barnets opphold utenfor hjemmet mer tidsbegrenset, og kostnadene vil ikke vedvare over mange år.


Årlig merkostnad knyttet til økningen i antall barn med varig opphold utenfor hjemmet, er beregnet til totalt ca 14,3 millioner kroner (i 2013-kroner). Herav er ca. 10,5 millioner kroner oppholdskostnader for ytterligere 33 barn i fosterhjem, beredskapshjem eller på statlig barneverninstitusjon. I tillegg er det påløpt ca 3,8 millioner kroner i kostnader til saksbehandling og tilsyn, etablering av barn i fosterhjemmet, besøkshjem, samt følgekostnader i form av barnehage og SFO for de yngre barna

Andre organisatoriske endringer

6 årsverk er i løpet av 2014 omdisponert fra støttefunksjoner til tiltaksproduksjon i barnevernet. Tiltakene skal sikre kostnadskontroll og økt kapasitet i egen tjenesteproduksjon.
Kostnadene knyttet til kjøp av tiltak forventes å bli redusert i 2015 sammenliknet med 2014. Senter for oppvekst har for eksempel tatt i bruk nye metoder for å redusere antall kostnadskrevende akuttplasseringer. Formålet med de nye metodene er et bedre tilbud for de berørte barna, og, om mulig, å unngå plasseringer utenfor hjemmet.

Avdelingen for helsestasjoner og skolehelsetjenester/helsestasjon for ungdom er omdannet til avdeling for Forebyggende helse- og oppveksttjenester. Ved å identifisere og følge opp risikoutsatte barn tidlig, forebygger avdelingen behovet for kostnadskrevende barneverntiltak på et senere tidspunkt.

Skolehelsetjenesten

Rådmannen styrker skolehelsetjenesten for videregående skole med 0,6 millioner kroner. Helsestasjon for ungdom gir et godt basistilbud til alle unge i Drammen, også til dem som ikke går på skolen. Med nye midler blir det nå mulig å bygge opp en viss helsesøsterdekning på enkelte skoler. Midlene vil bli benyttet til en full stilling som skal fordeles mellom Åssiden videregående skole, Drammen videregående skole og oppsøkende virksomhet rettet mot de private videregående skolene. Stillingen skal ha tett kontakt med fagmiljøet i Helsestasjon for ungdom.

I september 2014 ble det gjennomført en brukerundersøkelse i Helsestasjon for ungdom. Undersøkelsen ble gjennomført over to uker og svarene ble levert i egen postkasse ved hovedinngangen. 66 brukere deltok i undersøkelsen, de fleste er i alderen 16-20 år. Tilbakemeldingene viser høy brukertilfredshet. 61 av 66 brukere gir helsestasjon for ungdom høyeste skår på en skala fra 1 til 10 og kun 3 av brukerne er misfornøyde med åpningstidene. Hele 25 av brukerne går ikke på videregående skole. Det er spesielt positivt at helsestasjon for ungdom også fanger opp unge som ikke går på videregående skole. Denne gruppen kan ha større behov for oppfølging samtidig som det ikke er naturlig for dem å oppsøke helsesøster på skolen.

Helsestasjon for ungdom hadde 471 konsultasjoner i perioden 1. august til 30. september 2014.

Enslige mindreårige flyktninger

Avdeling enslig mindreårige flyktninger har tatt i mot 6 ungdommer per 2. tertial, og har avtale om å motta ytterligere 9 ungdommer i løpet av høsten. Avdelingen er dermed i rute for å nå målet om å ta imot 15 ungdommer innen utgangen av 2014.

 
Topp