Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Programområde 03 Samfunnssikkerhet

De åtte eierkommunene til Drammensregionens brannvesen IKS har i første halvår vedtatt ny eierfordelingsnøkkel, noe som medfører at eiertilskuddet fra Drammen reduseres med 3,8 millioner kroner.

Som følge av dette tilsier årsprognosen for programområdet et mindreforbruk innenfor programområdet opp mot 2,9 millioner kroner.

Økonomisk status

Fakta

Programområdet var i utgangspunktet underbudsjettert med ca. 1.million kroner før effekt av ny eierfordelingsnøkkel (jfr., økonomiplan 2014-2017). Programområdet rapporterer per 2. tertial et merforbruk på 0,4 millioner kroner, som i all hovedsak skyldes differanse i eierbidraget til DRBV.

Vurdering

Eierkommunene til DRBV IKS vedtok i første halvdel av 2014 nye prinsipper for fastsetting av eierandeler og ansvarsfordeling (grunnbeløp og befolkningsgrunnlag). 

For Drammen kommunes del betyr dette en endring av eierandel og derved også andel av eiertilskudd fra 45,1 prosent til 40,1 prosent. De nye prinsippene gjøres gjeldende for 2014, og betyr en reduksjon i eiertilskuddet på 3,8 millioner kroner.

Merutgiftene på programområdet kommer som følge av at eiertilskuddet til DRBV ikke er fordelt etter ny nøkkel. Ny eierfordelingsnøkkel er vedtatt, men ikke utbetalt innen utgangen av 2. tertial.

Konklusjon

Programområdet styrer mot et mindreforbruk på 2,9 millioner kroner. Rådmannen foreslår at budsjettet justeres tilsvarende.

 

Investeringsbudsjettet

Det er budsjettert med 2 millioner kroner til utbedring av utvalgte offentlige tilfluktsrom og investeringen vil finansieres fra fond for dette formålet. Arbeidet er under planlegging.

 
Topp