Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Programområde 04 Byutvikling

Programområdet forventes å levere resultat i balanse. Byggesak vil ha oppnådd selvkost i løpet av året.


Økonomisk status

Fakta

Programområdet har et mindreforbruk på 0,3 millioner kroner per 2. tertial.

Vurdering

Det er per 2. tertial ingen forhold som gir grunnlag for å anta at det blir et merforbruk innenfor programområdet i 2014.

Konklusjon

Rådmannen foreslår ingen endringer for programområde 04.

 

Investeringsbudsjettet

Samarbeid med private/offentlige utbyggere

Det foreslås brukt 3 millioner kroner av disponibel sum på 15 millioner kroner, til følgende prosjekter:

  • Grunnerverv og gebyrer (1,8 millioner kroner).
  • Nedre Torggate og Amt Bloms gate, prosjektering (0,6 millioner kroner),
  • Prosjektering av friidrettsbane (0,6 millioner kroner)

For øvrig gjennomføres investeringsprosjektene i tråd med vedtatt økonomiplan.

Bybrua rehabilitering og gatevarme

Prosjektet er ferdigstilt, men kommunen har ikke mottatt sluttfaktura med dokumentasjon fra entreprenør. Rådmannen vil komme tilbake til dette når endelig sluttoppgjør er klart.

Andre forhold

Ekstra planressurser for byvekst

I 1. tertialrapport ble det bevilget 15 millioner kroner fra disposisjonsfondet til ekstra planinnsats i 2014 og 2015. Avsetningen skyldtes at det var i gangsatt ekstraordinært mange områdeplaner og andre utbyggingsplaner som vil trenge oppfølging fra kommunens side.

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel kommer til førstegangsbehandling i formannskapet høsten 2014, og planlegges lagt frem til sluttbehandling i bystyret våren 2015

Bybaneutredning

I økonomiplan 2014-17 ble rådmannen bedt om å fremme sak hvor
”kommunen utreder mulige kollektiv- og bybanetraseer som binder kommunene sammen i et Buskerudby-perspektiv.”

Gjennom Buskerudbysamarbeidet vil det bli satt i gang et arbeid med å utrede høystandard kollektivtrase på strekningen Lierstranda – Brakerøya – Åssiden – Mjøndalen. Arbeidet vil bli ledet av Buskerudbysekretariatet, med deltagelse fra fylkeskommunen og de tre involverte kommunene.

Strømsbesparende tiltak

I økonomiplan 2014-17 ble rådmannen bedt om å legge frem sak som

”viser hvordan kommunen aktivt kan drive strømbesparende tiltak. Saken skal vise hvordan etablerte og nye teknologier for strømsparing kan gjøre kommunen kostnadseffektiv og miljøvennlig. Det oppfordres til å bruke fylkets kompetanse i utviklingsavdelingen for å få innspill til utviklingen av ny teknologi, som for eksempel strømproduserende matter av type Waydip.”

Drammen Eiendom har gjennom mange år hatt en svært aktiv strategi for å redusere energibruken i kommunale bygg, og gå over til mer miljøvennlig oppvarming. Strategien har omfattet både energieffektiv drift av eksisterende bygg og bruk av innovative varme- og kjølesystemer, blant annet på Marienlyst-området. I forbindelse med nybygg og rehabilitering av eldre bygg, legges det vekt på at byggene skal ha høy energiklassifisering. Mange av disse utbyggingene er klassifisert som forbildeprosjekter i blant annet FutureBuilt.

Rådmannen og Drammen Eiendom er nå i dialog med SINTEF for deltagelse i EU-prosjektet ”Key performance indicators for Smart cities”, der hensikten er å utforske ulike løsninger for redusert og mer effektiv energibruk, gjennom bruk av ny teknologi.

 
Topp