Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Programområde 05 Helse og omsorg

Helse og omsorg ser ut til å gå mot et merforbruk på ca. 35 millioner kroner etter tilførsel i 1. tertial 2014. De virksomhetene som hadde store utfordringer inn i 2014 har iverksatt omstillingstiltak i form av nye arbeidstidsordninger og annen organisering av tjenesten. Noen av omstillingstiltakene har blitt iverksatt senere enn planlagt, og vil dermed ikke gi full effekt inneværende år.

Rådmannen foreslår en engangsbevilgning på 35 millioner kroner for å dekke inn merforbruket i 2014.

Økonomisk status

Fakta

Regnskapet for helse og omsorgstjenestene viser per 2. tertial et merforbruk på 22 millioner kroner.

Kostnadsutviklingen følges opp nøye fra rådmannsnivået. Kostnadsoversikten for tjenestene som ytes i helse- og omsorgsdistriktene og ved Drammen helsehus viser at til tross for at utviklingen går i riktig retning er produksjonen foreløpig ikke er tilstekkelig tilpasset rammene for året.

Produksjonsplanen viser at flere av plassene har en klart lavere forventet kostnad i 2014 enn i 2013. Dette gjelder særlig plasser som somatisk og demens langtidsplasser. Flere av de øvrige kategoriene har ikke hatt en tilfredsstillende utvikling. Dette gjelder korttidsplassene ved Drammen helsehus. Et intensivert omstillingsfokus og reorganisering av disse avdelingene pågår.

Reduksjon av faktiske kostnader fra 2013 nivå til budsjett 2014 tar lenger tid enn ønskelig. For å fremskynde denne tilpassningen er det satt av ressurser til lederstøtte for å følge opp bemanning, kostnader og tjenestekvalitet. Ved inngangen til året 2014 var planene for produksjonstilpasninger godt gjennomarbeidet. Budsjettet vurderes derfor å være på nivå med produksjonsomfanget. Utfordringen ligger imidlertid i at kostnaden knyttet til denne produksjonen fortsatt ligger på et for høyt nivå. Denne merkostnaden er i hovedsak knyttet til bemanning.

Etter første halvår har Helsedirektoratet justert og økt á konto beløp på kommunal medfinansiering (ISF) med 0,2 millioner kroner i måneden. Samlet gir dette oss et forventet avvik for året på 8,0 millioner kroner. Tjenesteområdet klarer ikke dekke dette innenfor eksisterende ramme.

 

Vurdering

Det langsiktige omstillingsarbeidet innenfor helse, sosial og omsorg ble intensivert i 2013 og videreført inn i 2014. Omstillingsarbeidet gir resultater i de fleste virksomheter. Det tar likevel tid før alle effekter av omstillingsarbeidet kan realiseres. Spesielt gjelder dette Drammen helsehus og Marienlyst helse- og omsorgsdistrikt. Tjenestetildeling og samordning har store avvik men et begrenset handlingsrom for omstilling.

Konklusjon

Prognosen for året er et avvik på ca. 35 millioner kroner og rådmannen foreslår å styrke programområdet med 35 millioner kroner i engangsmidler.

Forventet prognoseavvik på 35 millioner kroner for året forklares med:

  • Drammen helsehus, merforbruk på ca. 10 millioner koner knyttet til lønnsutgifter og for sent igangsatt omstilling av tjenesteproduksjonen
  • Marienlyst helse og omsorgsdistrikt, merforbruk på ca 6 millioner kroner knyttet til lønnsutgifter og for sent igangsatt omstilling av tjenesteproduksjonen
  • Tilrettelagte tjenester boveiledning og aktivitet, merforbruk på ca. 3 millioner kroner grunnet økte faglige utfordringer knyttet til brukere med omfattende behov
  • Tjenestetildeling og samordning, merforbruk på ca. 6 millioner kroner grunnet kjøp av eksterne tjenester til brukere med særlige behov
  • Helsetjenesten, merforbruk på 8 millioner kroner grunnet økt beløp medfinansiering

 

 

Investeringsbudsjettet

Investeringer er i tråd med økonomiplanen.

Andre forhold

Brukervalg i Drammen kommune – hjemmesykepleie

Bystyret vedtok februar 2014 en innføring av brukervalg i hjemmesykepleien fra og med 1. januar 2015. Fremdriftsplanen er i rute, og behov for avklaringer i forbindelse med utlysning av tjenestekonsesjonen tas med HSO-komiteen høsten 2014.

Tilrettelagt tilbud til personer med atferdsavvik

Antall personer som mottar kommunale tjenester og samtidig har betydelig atferdsavvik har i inneværende år vært økende. Tjenestetilbudet ytes i dag innen de ordinære tjenestene. Dette medfører utfordringer knyttet til kompetanse og drift. For å sikre økt kompetanse og et bedre tilrettelagt tjenestetilbud har rådmannen utredet alternative driftsmodeller og opplæringstiltak.

De ulike målgruppene har ulike utfordringer, og rådmannen ønsker å møte utfordringene noe ulikt.

For gruppen med psykiske lidelser og rusrelaterte helseutfordringer møtes økende utfordringer gjennom tettere samarbeid med 2.linjetjenesten og politiet for personer med stor voldsrisiko.

For gruppen med nedsatt funksjonsevne møtes utfordringene gjennom en forsterket faglig satsing på kompetanse innen målrettet miljøarbeid, atferdspsykologisk innsikt, samt forebygging og håndtering av utfordrende atferd. Dette innebærer en omprioritering av midler innen for rammen for å sikre gjennomføring av en slik satsing.

For gruppen over 67 år med atferdsutfordringer er det i større grad behov for å samordne et felles faglig tjenestetilbud. Dette for å bygge opp et særlig kompetent fagmiljø, men også for å skjerme andre som i dag bor sammen med disse på ordinære sykehjemsavdelinger. Noen av dagens eksterne kjøp av tjenester vil dermed kunne avvikles og etableres innenfor kommunes eget tjenestetilbud. Rådmannen vil igangsette et omstillingsarbeid med sikte på å samlokalisere et slikt tilbud på et av helse- og omsorgsdistriktene. Det må gjøres noen bygningsmessige endringer for å sikre mulighet for et godt tilrettelagt og robust bomiljø. Tjenestetilbudet som utvikles vil inneha særskilt kompetanse på psykogeriatri og demenstilstander med atferdsutslag. Tilbudet vil etableres innen for eksisterende ramme gjennom omprioriteringer og omrokkering av i alt 14 eksisterende plasser.

Omstillingsarbeidet vil gjøres i samarbeid med aktuelle brukere og pårørende, og i tett dialog med tillitsvalgte og verneombud.

Satsing på frivillighet

I tråd med saken om aktivitet på sykehjemmene startes det opp en satsing på ”livsglede-distrikt”. Det omdisponeres sentralt avsatte midler til stimulering av samarbeid med frivillige ressurser for å få på plass en felles koordinering av distriktenes samarbeid med frivillige organisasjoner, bedrifter og andre aktuelle aktører i distriktenes nærmiljø. I tillegg vil ansvaret for å koordinere oppussing av innemiljøet i kommunens sykehjem og etableringen av livsgledesykehjem legges til samme ressurs.

Nærvær

Arbeidskultur er et hovedsatsingsområde i kommunens nye arbeidsgiverstrategi. Helse, sosial og omsorg har valgt en særlig satsing på nærvær og arbeidsglede i 2013 og 2014. Sykefraværet i Helse og omsorg var 10,0 prosent i 2. kvartal 2014, noe som er en reduksjon på 0,8 prosentpoeng fra 1. kvartal 2014. Dette er nest beste resultat som er oppnådd i programområdet på 12 år, kun 2.kvartal 2013 var bedre med 9,5 prosent.

 
Topp