Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Programområde 06 Kultur

Programområdet viser per 2. tertial et mindreforbruk i forhold til budsjett på 0,8 millioner kroner. Årsprognosen for programområdet tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett.

Økonomisk status

Fakta

Programområdet viser per august et mindreforbruk på 0,8 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett.

Vurdering

Virksomheten Kultur har et mindreforbruk på 0,8 millioner kroner. Mindreforbruket skyldes i hovedsak minderforbruk på faste lønnsmidler, primært på biblioteket hvor det har vært vakanser i påvente av rekruttering. I tillegg har driftskostnadene i perioden vært noe lavere enn budsjettert.

Konklusjon

Årsprognosen for programområdet tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett.

 

Andre forhold

Omforent ordning for dialog med / innspill fra Drammen kirkelige fellesråd i forbindelse med kommunens styringsdokumenter er vedtatt og settes i verk med virkning fra 2015.

 
Topp