Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Programområde 07 Ledelse, organisering og styring

Programområdet viser per 2. tertial et mindreforbruk på 0,6 millioner kroner. Årsprognosen for programområdet tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett.
Rådmannen foreslår ingen budsjettmessige endringer i 2. tertial rapport.

I samsvar med Drammen kommunes frivillighetspolitiske plattform etableres funksjonen som frivillighetskoordinator høsten 2014.

Økonomisk status

Fakta

Programområdet viser per august et mindreforbruk på 0,6 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett.

Vurdering

Virksomheten Service og administrasjon har et mindreforbruk på 0,4 millioner kroner. Det skyldes i hovedsak merinntekter på Kart og Geodata som følge av noen store byggeprosjekter.

Konklusjon

Årsprognosen for programområdet tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett.

 

Investeringsbudsjettet

Programområdet viser per august et forbruk på 9,5 millioner kroner mot en total investeringsramme på 32,8 millioner kroner. Budsjettrammen brukes i 2014 og det er ingen negative avvik å melde.

Andre forhold

Frivillighet

Bystyrets vedtak 17.6.2014 vedrørende ”Drammen kommunes frivillighetspolitiske plattform” følges opp ved at funksjonen som frivillighetskoordinator etableres høsten 2014. Stillingen er sentralt plassert og finansieres ved omdisponering av administrative ressurser innenfor dagens ramme i programområde 07.

Utvikling av rådhuset

Ombyggingen har vært ute på anbud og kontraktsforhandlinger pågår. Det arbeides med ulike alternativer for fremtidig rådhusutvikling. Opprinnelig var behovet for mer kontorareal tenkt løst gjennom bygging av kontorlandskap i 7. etasje. Sett i sammenheng med vedtatt investeringsramme vil ombyggingen av 7. etasje inntil videre bli utsatt, men likevel gjennomført i planperioden.  

Digitalisering

Digitaliseringsstrategi for Drammen kommune fremmes høsten 2014.

Fjell 2020

Fjell 2020 er fra 2014 en del av statens områdesatsing. Drammen kommune fikk i august tilsagn om støtte på 7 millioner kroner, og aksept for de tiltak som det er søkt på. Midlene fordeles likt på tjenesteutvikling og områdeutvikling etter politisk vedtak i Bystyret i mars. Midlene kan overføres til 2015.

Tjenesteutvikling

Det er fra august i år ansatt en fritidskoordinator som skal fungere som et bindeledd mellom skolen, frivillige og kommunens tilbud på Fjell. Fjell 2020 gir også 0,3 millioner kroner i støtte til Drammen idrettsråd til prosjektet Inkludering i IL på Fjell. Disse funksjonene er en del av arbeidet med ”7-23-skolen” på Fjell, og skal koordinere og bygge opp et godt tilbud for barn og unge før, i og etter skoletid. Leksehjelpstilbudet på Galterud skole gis hver onsdag og torsdag og er godt besøkt.

Fjell 2020 har inngått et samarbeid med Fjell bo og servicesenter om gjenåpning av kjøkkenet. Kjøkkenet skal benyttes til språk- og arbeidspraksisplasser for kvinner som går på Jobbsjansen, Introduksjonssenteret og personer på NAV-tiltak. Det er også et mål at Fjell bo og servicesenter blir et samlingssted for befolkningen på Fjell. Det er satt av 1,03 millioner kroner av de statlige midlene til dette arbeidet.

180 barn deltok på årets sommerskole på Fjell. Sommerskolen gikk over to uker, og elevene fikk delta på ulike kulturtilbud på Fjell og pedagogisk opplegg på Grytebakke gård i Sande. finansiert med midler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

1,6 millioner kroner av de statlige midlene disponeres over programområde 07, og skal brukes til å utvikle gode samarbeidsmodeller mellom tjenestene for å støtte opp under skolens arbeid. Ledelsen av tiltaket er lagt til Senter for oppvekst. Det er i tillegg avsatt 0,5 millioner kroner til prosjektlokaler på Fjell.

Områdeutvikling

Den nye nærmiljøparken på Fjell, Hundremeterskogen, ble åpnet i juni. Parken er godt besøkt og har fått positiv omtale i media. Parken hadde en kostnadsramme på 6,5 millioner kroner, hvorav 3 millioner kroner tas av de statlige midlene. Det er avsatt 3 millioner kroner til påbegynt gangvei på Fjell, hvorav 0,5 millioner kroner tas av statlige midler.
 
Drammen Eiendom har gjennomført konkurranse for valg av deltakende arkitekter for bygging av flerbrukshall på Fjell. Det vil foreligge skisser i løpet av oktober 2014. Det er i tråd med vedtak i Bystyret utredet om Fjellhagen barnehage kan relokaliseres til Bydelshuset. Relokalisering er mulig, og det foreligger løsningsforslag som er utarbeidet av arkitekt. Dersom man finner en løsning for relokalisering av dagens aktiviteter i Bydelshuset i 2014 kan ombygging av Bydelshuset starte vinteren 2015.

Tilskudd til arbeid med handlingsplan til mangfold og inkludering

Drammen kommune mottar 1 millioner kroner i 2014 i tilskudd til kommunale innvandrertiltak fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet gjennom utviklingsmidler til kommunene. Tilskuddet vil bli benyttet til å dokumentere og analysere behov og utfordringer kommunen står overfor i integreringsarbeidet, og utarbeide et faktabasert beslutningsgrunnlag for en handlingsplan for mangfold og inkludering. Det er utlyst anbud for kjøp av konsulentbistand til analysearbeidet, i tillegg foreligger Fafo-rapporten ”Mangfoldskommunen Drammen” og ISF-rapporten ”Drammen som introduksjonsarena”.

Tilskuddet vil også benyttes til å koordinere og bedre kommunens samarbeid med næringslivet, samt utarbeide en database med oversikt over tilgjengelige arbeids- og språkpraksisplasser. Dette oppdraget er lagt til NAV.

Programområde 07 Ledelse, organisering og styring

 
 
Topp