Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Programområde 11 Samferdsel og fellesarealer

Ny tribune på Marienlyst er ferdigstilt og Marienlyst stadion tilfredsstiller nå kravene til Champions League.  Dette medfører en økt husleie på 0,4 millioner kroner i 2014. I tillegg har Drammen kommune vært nødt til å fjerne 2 havarerte båter fra Drammenselva.

Rådmannen foreslår å tilføre programområdet 0,6 millioner kroner.

Økonomisk status

Fakta

På grunn av forurensningsfare har kommunen fjernet to båter som ikke var sjødyktige.  Dette medførte en ekstra kostnad for kommunen på 0,2 millioner kroner. 

Ny tribune på Marienlyst er ferdigstilt, og det belastes husleie på ca. 0,4 millioner kroner for andre halvår 2014, jfr. vedlegg fra Drammen Eiendom.  Marienlyst stadion tilfredsstiller nå kravene til Champions League.

Drammen kommune har vært i dialog med Drammen Håndballklubb (DHK) vedr. DHKs varslede økonomiske situasjon. Klubben vil komme tilbake med en revidert prognose, men foreløpig er det er meldt et behov for å slippe husleiekostnader opp mot 0,3 millioner kroner i 2014. Kommunen vil arbeide videre sammen med DHK for å finne løsninger på kort og lengre sikt.

Regressaken med rådgiverne i Isachsen-saken endte med rettsmekling som resulterte i at rådgiverne gjennom sitt forsikringsselskap betaler Drammen kommune 5, 5 millioner kroner.

Vurderinger

Fjerning av to båter som ikke var sjødyktige og økt husleie på Marienlyst stadion er forhold som er utenfor virksomhetens kontroll og som tilsier tilføring av midler til programområdet ifm 2 tertial. Regressaken blir innbetalt til bykassa utenom programområde 11.

Konklusjon

Rådmannen foreslår å tilføre programområdet 0,6 millioner kroner i 2014.

 

Investeringsbudsjettet

Programområdet investeringsprosjekter følger planlagt fremdrift. Per utgangen av august er det påløpt investeringskostnader på 32,1 millioner kroner innenfor bykassens investeringsbudsjett.

Med unntak av ny tribune i Klokkesvingen på Marienlyst gamle gress rapporteres heller ingen større avvik i forhold til budsjetterte kostnader. Ny sittetribune ble ferdigstilt i juli i år. Gjenstående arbeider er tak over tribunen og toalettanlegg. Prosjektet har en budsjettert kostnadsramme på 21 millioner kroner.  Innhentede priser viser at tak over tribunen kan finansieres innenfor den vedtatte prosjektrammen, mens det ikke vil være dekning for toalettanlegg. Rådmannen vil komme tilbake til dette i økonomiplan 2015-2018.

Andre forhold

Refusjon halleie

Refusjon halleie hadde en tilleggsbevilgning på 0,25 millioner kroner gjennom vedtak 18 i økonomiplanen. I tillegg ble det gitt en tilleggsbevilgning på 0,5 millioner kroner i 1. tertial, slik at 80 prosent refusjon er innvilget og utbetalt.

Reduksjon av veisalting

Sak om reduksjon av veisalting er vedtatt av bystyret.

Behovsanalyse for idrettsanlegg

Prosjekt for planlegging og behovsanalyse for idrettsanlegg er påbegynt innenfor rammen på 1 million kroner. Behovsanalysen tar også for seg ny Multihall.

Øren kunstgress og is

Øren kunstgress og is sees i sammenheng med ny hall på Øren. Prosjektering og byggeperiode krever koordinering av prosjektene.

Treningshall for is-idretter

I henhold til inngått samarbeidsavtale med Drammen idrettsråd om Marienlyst av 25.4.2014, vil det startes en kartlegging som gir grunnlag for avklaring av idrettens utviklingsmuligheter på Marienlystområdet. ( ”Campus Marienlyst”). I denne forbindelse vil muligheten for etablering av en treningshall for is-idretter vurderes.

Nye friidrettsanlegg

Planlegging av ny friidrettsbane og friidrettshall går som planlagt.

Tilbud til barn og unge på Killingen

Tilbudet til barn og unge på Killingen er videreført, og ny avtale er inngått med Drammen Eiendom for tre nye år.

Underskuddsgaranti World Cup Skisprint

Drammen kommune har i tillegg til ordinær støtte en underskuddsgaranti for World Cup skisprint opp til maksimalt 1 million kroner. Årets skisprint fikk et økonomisk resultat som utløste underskuddsgarantien i avtalen. Drammen kommune har utbetalt underskuddsgaranti på 0,4 millioner kroner innenfor gjeldende budsjettrammer. Resultatet viser på tross av dette at kostnadene er under kontroll og resultatet er bedre enn forventet ut fra opprinnelige prognoser. Det er på sikt en målsetting om å ikke utløse underskuddsgarantien.

Eierutvalget, hvor Byen Vår Drammen AS, Konnerud IL og Drammen kommune er representert, anbefaler å videreføre arrangementet også i 2015. I forslaget til avtale legges det også opp til et samarbeid for å jobbe med rammebetingelsene for WC Skisprint i årene fremover. Dette gjelder spesielt de krav som stilles til arrangementet, og det økonomiske tilskuddet som kommer fra Det internasjonale skiforbundet (FIS) gjennom Norges Skiforbund (NSF). En reforhandlet TV-avtale vil etter planen først få effekt for arrangementet vinteren 2016/17.

Rådmannen ber om fullmakt til å sluttforhandle avtale for World Cup Skisprint for 2015 og 2016 innenfor de prinsipper vedlagte forslag til avtale for 2015 legger opp til (vedlegg 9).

Avtale med Brakar om rutebilstasjonen

Drammen kommune har inngått avtale med Brakar om drift av rutebilstasjonen.  Brakar har ansvar for rutebilstasjonen (plattformer, renhold etc). Drammen Kommune har ansvar for bygningsmassen, samt snøsmelteanlegget. Gjennom ordinære driftskontrakter for vei, har Drammen kommune også ansvaret for gatene som omkranser rutebilstasjonen.

Programområde 11 Samferdsel og fellesarealer

 
 
Topp