Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Programområde 12 Grunnskole

Inntil 3,6 millioner kroner avsettes til skoleåret 2014/2015 for å kompensere for undervisningstapet etter lærerstreiken. Rådmannen foreslår å sette av disse midlene til å styrke matematikkundervisningen gjennom nettbaserte undervisningsopplegg for 10. trinn, etablere sommerskole for 8. og 9. trinn på Galterud skole og sette inn skolespesifikke planlagte tiltak for elever med svekket læringsprogresjon.

Økonomisk status

Fakta

Programområdet viser per august et mindreforbruk på 9,8 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett.

Vurdering

Budsjettsituasjonen vurderes som stram, men 15 av19 skoler har per 2. tertial et lite mindreforbruk. De skolene som har et lite merforbruk har allerede i verksatt tiltak som medfører at de ved årets slutt vil holde seg innenfor tildelt budsjett. Av mindreforbruket skyldes 3,6 millioner kroner at de streikende ikke fikk utbetalt lønn fra kommunen i perioden streiken varte. Lønnsmidlene ligger fortsatt budsjettert på skolene, og dette vil bli korrigert i september.

Konklusjon

Årsprognosen for programområdet tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett.

 

Investeringsbudsjettet

Frydehaug skole

Åpningen av den nye Frydenhaug skole er noe forsinket i forhold til opprinnelig fremdriftsplan. 

Konnerud skole

Fase 2 av oppgraderingen av inneklimaet ved Konnerud skole gjennomføres etter planen. Arbeidet vil avsluttes i løpet av året innenfor tildelt ramme.

Planstatus Brandengen skole, Øren skole og Aronsløkka skole

Det ble i løpet av sommerferien satt opp midlertidige paviljonger på Brandengen skole og Aronsløkka skole for å kunne ta imot elevtallsveksten der. Paviljongene stod ferdige til skolestart. Planlegging og kostnadsberegning av permanent utvidelse av de tre skolene pågår etter planen, og vil bli nærmere beskrevet i Økonomiplanen for 2015-2018.

Kjøsterud skole - mottaksgruppa

Ominnredningen og istandsetting av de gamle lokalene til Voksenopplæringen på Kjøsterud skole er ferdig. Lærerne har fått lyse og fine rom i de tidligere lokalene til Voksenopplæringen, og elevene i mottaksgruppa har fått klasserom i nær tilknytning til vestibylen og ”der ting skjer”. Per dags dato er det 17 elever i mottaksgruppa.

Andre forhold

Streik i skolesektoren

Hovedtariffoppgjøret 2014 endte med at lærerorganisasjonene gikk til streik. I Drammen var det ungdomstrinnet som ble rammet, og da streiken ble avsluttet hadde de berørte elevene mistet mellom seks og 11 skoledager.

For å kompensere for noe av den tapte undervisningen, vedtok Bystyret den 23.09.14 at ungdomstrinnet skulle få tilbud om økt undervisning etter følgende prinsipper:

  • Elever på 10. trinn prioriteres
  • Skolene anmodes å se hele skoleåret under ett
  • Kjernefagene matematikk og norsk prioriteres
  • Spesielt utsatte elevgrupper prioriteres

Ut fra kriteriene foreslår rådmannen at følgende tiltak iverksettes innenfor en kostnad på inntil 3,6 millioner kroner:

  • Det lages undervisningsopplegg i matematikk som legges på nettet. Undervisningsopplegget skal inkludere hele matematikkpensumet på 10. trinn, og være til støtte i forbindelse med avvikling av eksamen. 
  • Det avsettes inntil 1 million kroner til målrettede tiltak på ungdomstrinnet våren 2015. Tildelingen skjer etter avtale med hver skole med bakgrunn i kompensatoriske tiltak for å styrke elevenes læringsprogresjon.
  • For 8. og 9. trinn iverksettes det en utvidet sommerskole som lokaliseres til Galterud skole. Sommerskolen skal tilby en bred læringsrelatert aktivitetsmeny, og skal planlegges og gjennomføres med parallelt med sommerskolen som ble igangsatt på Marienlyst sommeren 2014.
  • Inntil 2 millioner kroner avsettes og overføres til 2015.


Elevtallsutvikling

Elevtallsutviklingen er som forutsatt i skolebehovsanalysen. Det blir ca. 150 nye elever i Drammensskolen skoleåret 2014/15. Endelige tall foreligger 1. oktober.

Drammenskolen versjon 2.0

Satsingen på Drammensskolen har vært et felles løft som over tid har gitt resultater. Etter 7 års målrettet jobbing er det nødvendig å få gjennomført en grundig evaluering som kan gi et nytt kunnskapsgrunnlag for Drammenskolen versjon 2.0. Evalueringen skal gjennomføres av et uavhengig kompetansemiljø, og skal inkludere en vurdering av forhold mellom ambisjoner og resultater, om tiltakene som er iverksatt oppleves som læringsfremmende for skolene og om det er nødvendig å justere satsingsområder og tiltak med bakgrunn i endrede behov og et nytt kunnskapsgrunnlag.

Dronning Sonjas skolepris

Aronsløkka skole er av fylkesmannen i Buskerud nominert til Dronning Sonjas skolepris 2014. Prisen tildeles hvert år til en skole som har utmerket seg ved å praktisere likeverd og inkludering på en fullverdig måte. Aronsløkka skole er nominert fordi de har arbeidet systematisk med læringsmiljøet over mange år, og er en skole som preges av å ha arbeidsro og fokus både på faglig og sosial kompetanse. Vinneren offentliggjøres i oktober.

Overgang barnehage – skole

Plan for gode overganger mellom barnehage og skole ble vedtatt i Bystyret den 23.9.14 og iverksettes i inneværende skoleår.

 
Topp