Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Programområde 13 Sosiale tjenester

Sosialtjenesten styrer mot balanse ved årets slutt.

NAV har gjennom hele året foretatt en løpende analyse av utviklingen og gjennomfører flere tiltak for å bremse utgiftsøkningen. Tiltakene ser nå ut til å gi effekt. NAV styrer mot balanse ved årets utgang.

Drammen kommune er innvilget statlige prosjektmidler på til sammen 7,4 millioner kroner til kommunale rustiltak. Det innebærer at eksisterende tjenester i Senter for rusforebygging videreføres. I tillegg er det etablert et arbeidsprosjekt med Kirkens bymisjon og en styrking av forebyggende rusarbeid.

Det er usikkerhet knyttet til endelig årsresultat for Introduksjonssenteret.

Økonomisk status

Fakta

Sosialtjenestene har ved utgangen av 2.tertial et merforbruk på 5,3 millioner kroner. NAV og Introduksjonssenteret er drivere i merforbruket med henholdsvis 3,4 og 1,9 millioner kroner i merforbruk.

Vurdering

Utviklingen av sosialhjelpsutgiftene i NAV følges nøye fra rådmannsnivået. NAV har satt i verk flere tiltak for å bremse utviklingen. Det knytter seg usikkerhet til hvorvidt alle tiltakene vil gi full effekt inneværende år , men prognosen er et resultat tilnærmet budsjettbalanse.

Senter for rusforebygging har et mindreforbruk på 0,1 millioner kroner, og forventer å holde tildelt budsjettramme. Samtlige søknader om statlige prosjektmidler for inneværende år ble innvilget.

Introduksjonssenteret har et merforbruk på 1,9 millioner kroner. Merforbruket er i hovedsak knyttet til utgifter til introduksjonsstønad til flyktninger og familiegjenforening. Det ble etter vedtak bosatt 24 ekstra flyktninger i 2012. Vedtak vedrørende økt bosetting fra 100 til 130 flyktninger ble gjeldende for en treårs periode fra og med 2013. Økt bosetning de siste årene gir en akkumulert effekt. Det er usikkerhet knyttet til endelig årsresultat for Introduksjonssenteret, men det forventes at virksomheten styres mot balanse. Avviket mot budsjett forventes å være avtakende de neste årene.

Sentrale midler er innenfor ramme.

Konklusjon

Det er fortsatt noe usikkerhet knyttet til endelig årsresultat innen introduksjonssenteret og de sosiale tjenestene, men det forventes at det styres mot balanse.

 

Investeringsbudsjettet

I forbindelse med revisjon 2013 ble det flyttet 0,72 millioner kroner fra drift til investeringsbudsjettet for Introduksjonssenteret. Det er ikke investeringsbudsjett i 2014 for virksomheten, og rådmannen foreslår at programområdet styrkes med 0,72 millioner kroner.

Andre forhold

Prosjektmidler til bekjempelse av barnefattigdom

Drammen kommune er tildelt 1 million kroner til bekjempelse av barnefattigdom. Midlene vil bli brukt til å styrke Levekårsteamets arbeid. Levekårsteamet er et samarbeidstiltak mellom Senter for oppvekst og NAV Drammen.

Prosjektmidler til kartlegging av overdosedødsfall og utvikling av lokale handlingsplaner

Det gjennomføres en Nasjonal strategi i perioden 2013 – 2018.
Ni kommuner, herunder også Drammen kommune, er invitert til å delta i arbeidet og kommunen er tildelt 375.000 kroner i 2014 i denne forbindelse. Arbeidet i Drammen ledes av Senter for rusforebygging.

Jobbsjansen

”Jobbsjansen” ble igangsatt i august 2013 som et av tiltakene for å nå hovedmålet for Fjell 2020, som er økt sysselsetting. Jobbsjansen har 30 deltagere og er en statlig ordning. Målet er å øke sysselsettingen blant innvandrere som står langt fra arbeidsmarkedet, og som ikke fanges opp av andre ordninger. 15 av deltagerne rekrutteres blant hjemmeværende kvinner. Disse mottar stønad på 1G ved deltagelse i programmet. De andre 15 rekrutteres blant sosialhjelpsmottagere uten å motta ekstra stønad utover sosialhjelpsstønaden. 7 kvinner har gått over i arbeid siden programmet startet.

Ordningen er organisert under NAV Drammen, og det er tilsatt prosjektleder for tiltaket, samt en prosjektmedarbeider. Drammen kommune mottar 3 millioner kroner i tilskudd fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet i 2014.

 
Topp