Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Programområde 14 Vann og avløp

Programområdet viser per 2. tertial ett lite mindreforbruk. Årsprognosen for programområdet tilsier resultat innenfor revidert budsjett.

På grunn av forsinket fremdrift ble det ved behandling av 2. tertial 2013 nedjustert investeringsramme med 41 millioner kroner. Utsatte tiltak fra 2013 gjennomføres i 2014. Det er derfor behov for å oppjustere årets ramme med 22 millioner kroner.

Økonomisk status

Fakta

Programområdet har ved utgangen av 2. tertial et lite mindreforbruk på 0,05 millioner kroner.

Vurderinger

Årsprognosen for programområdet tilsier et resultat innenfor revidert budsjett. Det er ingen behov for justering av driftsbudsjettet for programområdet.

Konklusjon

Rådmannen foreslår ingen endringer.

 

Investeringsbudsjettet

Det forventes et forbruk på 40 millioner kroner til investeringer innen vannforsyning, og 110 millioner kroner til investeringer i avløp i 2014.

På grunn av forsinket fremdrift ble det ved behandling av 2. tertial 2013 nedjustert investeringsramme med 41 millioner kroner. Utsatte tiltak fra 2013 gjennomføres i 2014. Det er derfor behov for å oppjustere åres ramme med 22 millioner kroner. Øvrige 19 millioner kroner skal brukes til oppgradering av dammer i 2015 og 2016. 

Andre forhold

Eierstrategi for Glitrevannverket

Det vises til kapittelet ”Eierstyring – kommunale foretak og selskaper”, hvor bl.a. eierstrategi for Glitrevannverket er omtalt. Det forventes ikke at eierstrategivurderingen vil endre premissene for byens drikkevannsforsyning.

Organisering av driftsoppgaver innen vann og avløp

Rådmannen gjennomfører i høst en gjennomgang av organiseringsmodellen for arbeidet med drift av ledningsnettet for vann- og avløp, for å belyse om det finnes mer effektive gjennomføringsmodeller for dette området, eller om vi i dag er hensiktsmessig organisert.

Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen - Årsrapport 2013

I vertskommuneavtalen for samarbeidet punkt 7 står det at: Vertskommunen skal avlegge årsrapport og regnskap til deltakerkommunen over virksomheten. Årsrapport 2013 for Tilsynet følger som vedlegg 8.

 
Topp