Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Rådmannens forslag til vedtak

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Drammen kommunes rapport per 2. tertial 2014 tas til etterretning.
 
2. Drammen bykasses driftsbudsjett 2014 korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg I til innstillingen.

3. Drammen bykasses investeringsbudsjett 2014 korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg II til innstillingen.

4. Innsparte lønnsmidler på 3,6 millioner kroner ved årets lærerstreik blir avsatt på programområdet 12 Grunnskole. Midlene foreslås benyttet til tiltak som foreslått i programområde 12 for å kompensere undervisningstapet i ungdomskolen.

5. Det disponeres 20 millioner kroner fra Drammen kommunale pensjonskasses premiefond til delvis finansiering av reguleringskostnaden for 2014.

6. Årsrapport 2013 for Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen tas til etterretning.

7. Bystyret gir rådmannen fullmakt til å sluttforhandle avtale for WC Skisprint for 2015 og 2016 innenfor de prinsipper vedlagte avtale legger opp til (vedlegg 9).

Osmund Kaldheim
rådmann 

Trond Julin
kommunaldirektør økonomi og næring

 
Topp