Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Eierstyring - kommunale foretak og selskaper

Drammen kommune har eierposisjoner i om lag 40 selskap og foretak. Kommunens eierstyring skjer med utgangspunkt bystyrets vedtatte eierpolitikk som er nærmere beskrevet i kommunens eiermelding. Se kommunens Eierportal.

Alle selskaper som har budsjettmessig påvirkning er omtalt under Kommunale foretak og Selskaper. Dette gjelder aksjeselskaper som utbetaler utbytte og kommunale foretak. Drammen kommune har i dag fem kommunale foretak (Drammen Eiendom KF, Drammen Drift KF, Drammen Kjøkken KF, Drammen Parkering KF og Drammensbadet KF). De kommunale foretakene er en del av Drammen kommune som juridisk enhet og samhandler på ulik måte med kommunens basisorganisasjon.

 

Eierstyring – aktuelle prosesser

Eierstrategisk arbeid

Drammen kommunes vedtatte eierpolitikk forutsetter at kommunen som eier gir klare, langsiktige mål for selskapene og foretakene gjennom selskapsvise eierstrategier. Eierstrategiene legger grunnlag for en aktiv oppfølging av de store verdiene som ligger i de ulike selskapene/foretakene. Det er et naturlig behov for at disse gjennomgås jevnlig.  Strategiene skal danne plattform for en god styringsdialog og gi mål og en klar retning på hva eierne vil med det enkelte selskap/foretak.

Det pågår et arbeid med å etablere oppdaterte eierstrategier for Drammen Eiendom KF, Drammen Drift KF og Glitrevannverket IKS. Arbeidet forventes sluttført høsten 2014. Det vil i den sammenheng bli fremmet egne saker for bystyret. Det vises for øvrig til omtale i 1. tertialrapport 2014.

Eiermøter 2014

Det gjennomføres årlige eiermøter i formannskapet. I 2. tertial 2014 har formannskapet gjennomført eiermøter med Brageteateret AS og Drammen Eiendom KF.

Oppdatering av eierportal

Bystyret behandlet eiermelding for Drammen kommune 18.12.12 (sak 147/2012).

Eiermeldingen la grunnlaget for utviklingen av en egen webbasert eierportal som ligger på kommunens nettsider. Her finnes i digital form både kommunens eierpolitikk (eiermeldingens del 1) og en oversikt over kommunens eierposisjoner (eiermeldingens del 2). Eiermeldingen legger vekt på åpenhet rundt kommunens eierposisjoner. I tråd med bystyrets behandling av eiermeldingen legger rådmannen opp til en årlig gjennomgang av kommunens eierposisjoner.

Den årlige gjennomgangen vil i hovedsak handle om å oppdatere kommunens eierportal med nøkkelopplysninger for selskapene/foretakene, herunder styresammensetning og økonomiske nøkkeltall.

Oppdatert nøkkelinformasjon per september 2014 er nå tilgjengelig i kommunens eierportal. Videre oppdatering av eierportalen vil skje tidlig høst hvert år og vil bli rapportert i tilknytning til 2. tertial.

Kommunale foretak

I det etterfølgende gis en kortfattet status for de kommunale foretakene per 2. tertial 2014. For ytterligere informasjon vises til styrebehandlede tertialrapporter fra hvert av foretakene som følger som vedlegg.

 

Selskaper

 
Topp