Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Drammen Drift KF

Ved utgangen av 2. tertial har foretaket et overskudd på 2,4 millioner kroner. Dette er ca 2,7 millioner kroner bedre enn budsjettert underskudd på 0,3 millioner kroner. 

Etter en god 1. tertial, har foretaket hatt en 2. tertial noe dårligere enn forventet. Samtidig går foretaket inn i en tertial hvor det er usikkerhet knyttet til omsetning og inntjening som følge av sesongvariasjoner og klimatiske forhold. Året sett under ett og forventninger for 3. tertial gjør at foretaket anslår et overskudd på 2,8 millioner kroner for 2014. Dette er 1,3 millioner kroner over budsjett.

Sykefravær følges opp iht. IA-avtalen og foretaket avholder månedlige allmøter hvor et av de viktige punktene på dagsorden er HMS for å unngå uønskede hendelser og ulykker. Foretaket har ved utgangen av 2. kvartal 45 ansatte og et samlet sykefravær på 9,2 prosent.  Sammenlignet med 2. kvartal i 2014 er det en oppgang på 4,7 prosentpoeng. Sammenlignet med sykefravær for hele 2013 er sykefraværet 7,2 prosentpoeng høyere.

Rådmannen gjennomfører i 2. halvår en eierstrategisk prosess for Drammen Drift KF. Arbeidet forventes sluttført høsten 2014. Det vil i den sammenheng bli fremmet egen sak for bystyret.

Drammen Drift levere i hovedsak tjenester til selvkostområdet innenfor vann og avløp. Det foreslås derfor at budsjetterte eieruttaket fra Drammen Drift på 0,9 millioner kroner utgår.

Fullstendig 2. tertialrapport 2014 fra Drammen Drift KF følger som vedlegg 4 (pdf).

 
Topp