Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Drammen Eiendom KF

Drammen Eiendom KF har et positivt resultat per utgangen av 2. tertial før salg av eiendom på 37,9 millioner kroner. Dette er 0,3 millioner kroner bedre enn budsjettert. Årsprognosen tilsier et årsresultat på 44,8 millioner kroner.

Resultatet etter salg av eiendom, brann- og forsikringsoppgjør er på 57,7 millioner kroner, og er 5,7 millioner kroner bedre enn budsjettert. Dette skyldes blant annet en bokført gevinst på salg av eiendom på 14,5 millioner kroner per 2. tertial. Av samlede salgsinntekter på 18,8 millioner kroner gjelder 17,9 millioner kroner salg av leiligheter gjennom prosjektet ”Fra leie til eie”, mens 0,9 millioner kroner kommer fra salg av annen eiendom. Inntektene fra salg av eiendom er i vedtatt økonomiplan 2014-2017 forutsatt å inngå som finansiering i investeringsbudsjettet.

Innføring av kostnadsdekkende husleie

I samsvar med bystyrets vedtak ved behandlingen av økonomiplan 2013-2016 er det innført kostnadsdekkende husleie for kommunale utleieboliger fra 1. januar 2013. Nye leiepriser legges til grunn ved nye leieforhold og fornyelse av tidligere leieforhold. Per utgangen av 2. tertial 2014 er det inngått totalt 590 leieavtaler med nye leiepriser. Årets merinntekter fra innføringen av kostnadsdekkende husleie er i rute i forhold til budsjettert forutsetning på 9,0 millioner kroner.

Investeringsbudsjettet

Drammen Eiendom KF har per 2. tertial i år foretatt investeringer for 234,1 millioner kroner. Dette er betydelig noe mindre enn på samme tid i fjor, men foretaket har fortsatt høy investeringsaktivitet. Det vises til nærmere omtale av Drammen Eiendom KF’s investeringsbudsjett.

Kjøp og salg av boliger

Gjennom prosjektet ”Fra leie til eie” er det per 2. tertial solgt 14 borettslagsleiligheter, som er overtatt av tidligere leietakere. Andelene er solgt for til sammen 17,5 millioner kroner. Det er i tillegg inngått avtale om salg av ytterligere fire leiligheter for om lag 4 millioner kroner.

Det er til og med 2. tertial kjøpt seks boliger for 13,6 millioner kroner, mens det er inngått avtale om kjøp av ytterligere tre boliger for 7,7 millioner kroner. I tillegg er årets regnskap belastet med om lag 8 millioner kroner som gjelder boliger som ble kjøpt i 2013.

Fullstendig 2. tertialrapport 2014 fra Drammen Eiendom KF følger som vedlegg 2 (pdf).

 
Topp