Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Menneskelige ressurser

Antall ansatte i konsernet er stabilt. Sykefraværsutviklingen er tilfredsstillende, sykefraværet i 2. kvartal 2015 er redusert med 0,5 prosentpoeng sammenlignet med sykefraværet i 2. kvartal 2014 – et historisk godt sykefraværsresultat i Drammen kommune. Redusert sykefravær er synlig i de fleste av de store programområdene.

Status ansatt- og årsverksutvikling 


Kommentarer til personalutviklingen:

  • Antall årsverk i konsern (juridisk enhet) er i perioden 31.12.14 - 31.08.15 tilnærmet uendret. 
  • Antall ansatte i konsern (juridisk enhet) er i perioden 31.12.14 - 31.08.15 redusert med 21.
  • Økte årsverk er i hovedsak synlig i 02 Oppvekst (18 årsverk) og 12 Grunnskole (24 årsverk). Årsak til årsverksøkning i 02 Oppvekst er i hovedsak styrket bemanning ved helsestasjon, skolehelsetjeneste og tiltakstjenester. Årsak til årsverksøkning i 12 Grunnskole er i hovedsak flere ansatte ved mange enkeltskoler i kombinasjon med lønnet permisjon (videreutdanning) for cirka 60 lærere.  
  • Reduserte årsverk er i hovedsak synlig i 05 Helse og omsorg (33 årsverk), cirka 40 færre vikaravtaler.    


Status sykefravær 2.kvartal 2015

Samlet sett, vurderes arbeidet med å få redusert sykefraværet i 2015 til å være godt i rute.     


Følgende sykefraværstrekk kan oppsummeres per 2. kvartal 2015:

  • Sykefraværet synker i 01 Barnehage og 02 Oppvekst. 
  • Sykefraværet i 12 Grunnskole er historisk lavt. 
  • Sykefraværet i 05 Helse og omsorg har kommet på et lavere nivå enn før omorganisering av pleie- og omsorgstjenestene i 2013.
  • Sykefraværet er fortsatt økende i deler av 13 Sosiale tjenester.   
 
Topp