Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Hovedtrekk i 2. tertialrapport 2015

Bystyret vedtok boligsosial handlingsplan i april i år. Andre tertialrapport viser at det arbeides aktivt med oppfølging av planen. Flere mottar startlån og boligtilskudd. Stadig flere tidligere leietakere gis mulighet til å kjøpe egen bolig gjennom modellen ”Fra leie til eie” samtidig som det anskaffes nye utleieboliger. Nye boenheter for psykisk utviklingshemmede og personer med psykiske helseutfordringer er klar til innflytting i løpet av høsten 2015. 

Tjenesteområdene styrkes med i alt 8,2 millioner kroner:

  • Økt bosetting av flyktninger
  • Økt behov for hjelpetiltak i grunnskolen
  • Nytt møtesenter og ny kantine i Rådhuset


Midler til utbedring av skader på det kommunale veinettet etter uvær foreslås finansiert fra disposisjonsfondet.

Stram økonomistyring i programområdene og økte inntekter/reduserte utgifter på sentrale budsjettposter bidrar til en resultatforbedring på 19,6 millioner. 

Stram styring og forbedret økonomisk resultat

Rådmannens forslag til budsjettjusteringer per 2. tertial 2015 viser en resultatforbedring på 19,6 millioner kroner. Det forbedrete resultatet foreslås tilført disposisjonsfondet.  

Rådmannen foreslår å styrke programområdenes budsjettrammer med i alt 8,2 millioner kroner. Styrkingen er i hovedsak rettet mot økt behov for hjelpetiltak i grunnskolen og utgifter knyttet til bystyrets vedtak fra 1. tertialrapport om økt bosetting av flyktninger i 2014 og 2016. Det er stram økonomisk styring innenfor programområdene, som med de foreslåtte justeringer forventes å komme ut i balanse på årsbasis. 

Lavt rentenivå bidrar til reduserte finansutgifter. Årets lønnsvekst er også noe lavere enn budsjettert, og gir rom for å nedjustere lønnsreserven. Videre er det klart at Drammen kommune vil motta 7,5 millioner kroner mer en budsjettert i utbytte for 2014 fra Energiselskapet Buskerud AS. Økt bosetting av flyktninger vil gi kommunen ekstra inntekter fra integreringstilskudd mv. Skatteinngangen har tatt seg noe opp i 2. tertial, og det nedjusterte skatteanslaget fra 1. tertialrapport 2015 opprettholdes. 

Lavere pensjonsutgifter

I tillegg kan det ligge an til at kommunens pensjonsutgifter blir betydelig lavere enn forutsatt. Lavere lønns- og G-vekst sammen med endringer i offentlig uførepensjon fra 1. januar i år bidrar til at årets pensjonsutgifter kan bli så mye som 40 – 60 millioner kroner lavere enn budsjettert. Erfaringsmessig er anslagene for pensjonsutgifter det stor usikkerhet. Mindreutgiftene er derfor ikke tatt med i de foreslåtte budsjettjusteringer, og vil i stedet komme i årsregnskapet.  

Oppfølging av boligsosial handlingsplan

Bystyret vedtok 25. april 2015 Boligsosial handlingsplan (2015-2018), og det arbeides aktivt med å følge opp de boligsosiale tiltakene:

Flere får startlån og etableringstilskudd
Bystyret vedtok ved behandlingen av 1. tertialrapport 2015 å utvide startlånrammen fra 120 til 172 millioner kroner. Per utgangen av august er det utbetalt 90,2 millioner kroner i startlån til 87 husstander. 34 av disse er gjennom ”leie til eie”. Rådmannen anslår at årets utlån vil ligge i størrelse 165 – 170 millioner kroner. 

Tilskudd til etablering (boligtilskudd) er et statlig tilskuddsordning gitt av Husbanken, som kommunen videreformidler til enkeltpersoner. For 2015 er Drammen kommune innvilget en ramme på 9,7 millioner kroner. Tildeling fra kommunen gjøres etter en økonomisk behovsprøving og skal bidra til å skaffe egnede boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Tilskuddet skal også sikre at vanskeligstilte kan bli boende i en egnet bolig. 

Per utgangen av august er det utbetalt 9,3 millioner kroner i boligtilskudd, og årets ramme er tilnærmet brukt opp. Det er estimert behov for ytterligere 8,7 millioner kroner til dette formålet i inneværende år.  Kommunen har en fondsavsetning fra ubrukte tilskuddsmidler fra tidligere år på om lag 10 millioner kroner. For å dekke årets tilskuddsbehov foreslås at rådmannen gis fullmakt til å disponere denne avsetningen. 

Fra leie til eie
Stadig flere boligsosialt vanskeligstilte som har potensial til å eie egen bolig blir hjulpet etter modellen ”fra leie til eie”. Per utgangen av august er 17 borettslagsleiligheter solgt for 20 millioner kroner og overtatt av tidligere leietakere. Det er i tillegg signert salgskontrakter for ytterligere seks leiligheter til 8 millioner kroner. Samlet er det nå 112 leiligheter overdratt til tidligere leietakere gjennomprosjektet ”Fra leie til eie”. 

Kjøp av nye utleieboliger
Det er per august i år kjøpt nye utleieboliger for 27,7 millioner kroner. Dette omfatter fem boliger som er innkjøpt i 2015 samt oppgjør for boliger anskaffet i 2014. Det er inngått avtale om kjøp av ytterligere 7 boliger for til sammen 12,2 millioner kroner. 

Det foreslås at 18 millioner kroner i merinntekter fra salg av boliger gjennom prosjektet ”Fra leie til eie” benyttes til å øke investeringsrammen til ytterligere kjøp av boliger i 2015. 

Nye boliger for psykisk utviklingshemmede
Det er oppført nybygg med 10 boenheter for psykisk utviklingshemmede på branntomta i Christian Blomsgate. Boligene er oppført innenfor en investeringsramme inkl. brannforsikringserstatning på 19,5 millioner kroner, og er klare for innflytting høsten 2015.

Nye leiligheter for personer med psykiske helseutfordringer
Seks nye leiligheter i Schwartz gate 20 for personer med psykiske helseutfordringer vil stå klare til innflytting høsten 2015. Kommunen kjøpte bygården i 2014, og leilighetene totalrehabiliteres innenfor en kostnadsramme på om lag 9 millioner kroner. 

Tilskudd til boligsosialt arbeid
Fylkesmannen i Buskerud innvilget den 1.juli i år 2,2 millioner kroner i tilskudd til prosjektet ”Ditt valg bolig først”. 

Forsterket innsats for flyktninger

Bystyret vedtok ved behandlingen av 1. tertialrapport 2015 å utvide vedtak om mottak av flyktninger fra 130 til inntil 170 personer for 2015 og 2016. Innenfor den utvidede rammen skal det bosettes inntil 20 enslige mindreårige flyktninger.Det er utarbeidet en plan for å komme i mål med bosettingen i løpet av året, og bosettingen går som planlagt.

Rådmannen anbefaler at programområdene 02 Oppvekst og 13 Sosiale tjenester styrkes med henholdsvis 0,7 og 1,4 millioner kroner til dekning av årets merutgifter ved økt bosetting.  

Økt behov for hjelpetiltak i grunnskolen

Drammen kommunes andel av elever ved Frydenhaug skole har vært relativt stabilt de siste tre årene, og har bare økt fra 46 til 51elever. Kommunens utgifter til elevene ved Frydenhaug skole har i samme tidsrom økt fra 26,4 millioner kroner til 32,9 millioner kroner i 2015. Hovedårsaken til økningen er blant annet at de nye elevene har mer omfattende hjelpebehov enn tidligere.

Antallet elever med hjelpebehov i de ordinære skolene har de tre siste år økt fra 92 i 2013 til 112 i skoleåret 2015/16.  Det er en økning på 21,7 prosent. Tilsvarende har utgiftene til spesialundervisning for disse elevene økt fra 20,1 millioner kroner i 2013 til 26,3 millioner kroner i 2015. 

Rådmannen foreslår derfor at driftsrammen for programområde 12 Grunnskole styrkes med 5 millioner kroner fra og med 2015. 

Utbedring av skader på veinettet etter uvær

Det har oppstått skader på det kommunale veinettet etter uvær tidligere i høst. Rådmannen ber om fullmakt til å disponere inntil 2,5 millioner kroner fra disposisjonsfondet til utbedring av skadene. Rådmannen vil også undersøke om kommunen kan få refusjon via statlige støtterordninger og/eller gjennom forsikringer. 

Rådhuset som møteplass

Nytt publikumsmottak med møtesenter og kafeteria i Rådhuset åpnet 8. juni i år. Dette vil gi bedre service til besøkende og ansatte. Det foreslås bevilget 1,1 millioner kroner til dekning av økte driftsutgifter i år. 

Det er tidligere bevilget 5 millioner kroner til inventar og utstyr til prosjektet.  Det har vist seg at kostnadene ble høyere enn først anslått. Dette gjelder først og fremst kafeteriaens kjøkken med tilhørende kjølerom. Rådmannen foreslår at prosjektet styrkes med 2,0 millioner kroner, slik at de totale kostnader for inventar og utstyr blir 7,0 millioner kroner.

Forslag til budsjettmessige endringer i 2. tertialrapport 2015

Basert på de føringer og forslag som er omtalt foran foreslås at programområdenes budsjettrammer styrkes med 8,2 millioner kroner i 2015. I tillegg nedjusteres finansutgiftene med 4 millioner kroner og den sentrale lønnsreserven med 7 millioner kroner. Inntekter fra rammetilskudd økes med 1,3 millioner kroner og inntekter fra integreringstilskudd mv. oppjusteres med 8 millioner kroner. Utbytte for 2014 fra Energiselskapet Buskerud AS økes med 7,5 millioner kroner. 

De foreslåtte justeringer gir en forbedring i netto driftsresultat med 19,6 millioner kroner. Dette innebærer at bykassens nettodriftsresultat går fra -9,1 til +10,5 millioner kroner. Resultatforbedringen foreslås i sin helhet tilført disposisjonsfondet. 

De foreslåtte budsjettjusteringene er nærmere spesifisert i tabellen:

 
Topp