Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Økonomisk status pr. 2. tertial 2015

Drammen bykasses regnskapsstatus per august i år viser et positivt avvik i forhold til periodebudsjettet på 11,4 millioner kroner. På årsbasis anslås en forbedring i netto driftsresultat på 19,6 millioner kroner. Det understrekes at prognosen fortsatt er beheftet med betydelig usikkerhet. Hovedpunktene fra økonomianalysen er følgende:

  • Skatteutviklingen i perioden mai – august har vært noe bedre en forutsatt, og viser per utgangen av 2. tertial en vekst på 4,2 prosent. Dette tilsvarer årsvekstprognosen som ble lagt til grunn ved nedjusteringen av skatteanslaget i 1. tertialrapport. Den nasjonale skatteveksten er per utgangen av august på 4,8 prosent, og ligger dermed 0,2 prosentpoeng høyere enn vekstforutsetningen i revidert nasjonalbudsjett 2015.  Rådmannen legger til grunn at skatteutviklingen er innenfor de reviderte budsjettforutsetningene, og foreslår at det justerte skatteanslaget opprettholdes. 
  • Som følge av Stortingets vedtak ved behandlingen av revidert nasjonalbudsjett vil Drammen kommune motta 1,3 millioner kroner mer enn tidligere forutsatt i rammetilskudd. 
  • Programområdenes regnskapsstatus pr. utgangen av august viser et samlet merforbruk på 9,0 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett.  Hensyntatt styrkingene i 1. tertialrapport legges det til grunn at programområdene i hovedsak oppnår balanse på årsbasis. Det er imidlertid behov for å styrke programområde 12 Grunnskole med 5 millioner kroner som følge av stor vekst i utgifter til elever med omfattende hjelpebehov.  Det er også behov for å styrke programområdene 07 Ledelse, organisering og styring (Rådhuset som møteplass) og 13 Sosiale tjenester (vedtak om økt bosetting av flyktninger) med henholdsvis 1,1 og 1,4 millioner kroner. I tillegg vil rådmannen bemerke at det fortsatt er usikkerhet knyttet til utviklingen innenfor områdene 02 Oppvekst og 05 Helse og omsorg.  
    Programområdenes lønnsutgifter sett i sammenheng med refusjon sykelønn og fødselspenger viser pr. august en netto mindreutgift på 7,6 millioner kroner.   
  • Inntekter fra integreringstilskudd mv. oppjusteres med 8,0 millioner kroner som følge av bystyrets vedtak om utvidet kvote for bosetting av flyktninger i 2015 og 2016. Merinntektene må ses i sammenheng med behovet for å styrke programområdene 02 Oppvekst og 13 Sosiale tjenester.
  • Rentenivået holder seg fortsatt svært lavt, og har vist en fallende tendens gjennom sommeren. Samtidig har marginene i lånemarkedet vært økende den seneste tiden, noe som reduserer virkningen av det lave rentenivået for kommunens innlån. Lavere rentenivå gir også lavere finansinntekter.  Rådmannen legger etter dette til grunn en netto mindreutgift i bykassens finansbudsjett på 4 millioner kroner. 
  • Årets lønnsoppgjør er nå avsluttet, og den sentrale lønnsreserven står etter dette til rest med 9,4 millioner kroner. Noen mindre justeringer kan fortsatt komme. Lønnsreserven foreslås derfor nedjustert med 7 millioner kroner. 
  • Generalforsamlingen i Energiselskapet Buskerud AS (EB) fastsatte i slutten av juni utbytte for 2014 på 47,5 millioner kroner til hver av eierne. For Drammen kommune innebærer dette en merinntekt på 7,5 millioner kroner i forhold til budsjett.
  • Det er i 1. tertialrapport signalisert mulighet for betydelig mindreutgift i bykassens pensjonsutgifter i 2015. Oppdaterte aktuarberegninger fra kommunens pensjonsleverandører bekrefter dette bildet. Lavere lønnsvekst og G-regulering enn forutsatt samt innføringen av nytt regelverk for uførepensjon i offentlig sektor fra 1. januar 2015 gir betydelige utslag i bykassens netto pensjonskostnader. Rådmannen vil understreke at vurderingene fortsatt er beheftet med stor usikkerhet. Det foreslås derfor at det i denne omgang ikke gjøres budsjettmessige endringer, men at besparelsene i stedet vil komme til uttrykk gjennom forbedret regnskapsresultat. 

Lønn og sykelønnsrefusjon per august 2015

Lønn og sykelønnsrefusjoner sett i sammenheng viser per utgangen av august en netto mindreutgift på 7,6 millioner kroner i forhold til periodebudsjettet: 


Som det fremgår av tabellen ovenfor er det kun programområde 05 Helse og omsorg som med 8,7 millioner kroner har negativt avvik av betydning når lønnsutgifter og sykelønnsrefusjoner ses i sammenheng. Størst netto mindreforbruk finnes innenfor programområdene 02 Oppvekst og 12 Grunnskole med henholdsvis 3,5 og 3,0 millioner kroner.  I tillegg har de interkommunale samarbeid et netto mindreforbruk på 4,2 millioner kroner per utgangen av august. 

 
Topp