Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Revidert investeringsbudsjett

Det er gjennomført investeringer for 324 millioner kroner per utgangen av 2. tertial 2015. Prosjektene følger planlagt fremdrift, og det er ikke meldt om større avvik i forhold til budsjetterte kostnader.  

I revidert investeringsbudsjett foreslås bykassens investeringsramme redusert med 3,5 millioner kroner og investeringsrammen for Drammen Eiendom KF økes med 21 millioner kroner. Av dette gjelder 18 millioner kroner kjøp av utleieboliger for vanskeligstilte som finansieres gjennom økte inntekter fra salg av boliger til tidligere leietakere. Samlet låneramme for Drammen kommune blir etter dette nedjustert med 0,5 millioner kroner. 

Drammen bykasses investeringsbudsjett

Bykassen har for 2015 en brutto investeringsramme på 336,1 millioner kroner inklusiv rebevilgning av ubrukte midler fra 2014. Av bevilgningsrammen omfatter 38 prosent (128,3 millioner kroner) tiltak innenfor programområde 14 Vann og avløp. 
I løpet av 2. tertial er det regnskapsført 154,9 millioner kroner i investeringsutgifter. Til sammenligning var påløpt 173,2 millioner kroner i samme periode i fjor. Av påløpte investeringskostnader per 2. tertial er 58,8 millioner innenfor vann- og avløpsområdet. De største investeringsprosjektene hittil i år er (utgiftsført beløp per 31. august 2015):

 • Prof. Smiths alle – fellesprosjekt VA – fortau, holdeplasser mv. 12,6 mill. kr (Finansierert med bidrag fra Buskerudbyen)        
 • VA – Narverud separering 11,8 mill. kr
 • Utskifting av kvikksølvarmatur gatelys 11,4 mill. kr
 • VA – Prins Oscars gate 8-31 ledningsutskifting 7,7 mill. kr
 • IKT – Kjerneinvesteringer 6,8 mill. kr (Inkluderer samarbeidskommunenes andel)
 • VA – Nedre Storgate 49-53 6,7 mill. kr
 • IKT – Investeringer i grunnskolen 4,9 mill. kr
 • Rådhuset som møteplass – inventar og utstyr 4,9 mill. kr 
 • Rehabiliterings av bruer 4,7 mill. kr
 • VA – Pumpestasjon – overløp 3,9 mill. kr
 • Kommunale veier – asfaltering/forarbeider 3,8 mill. kr
 • VA – Austad etappe 4 Fosseveien til Kvernveien 3,6 mill. kr
 • IKT – Trådløspunkter i Helse og omsorg 2,6 mill. kr
 • VA – Tordenskioldsgt.-Treschowsgate ledningsutskifting 2,5 mill. kr
 • Inventar og utstyr i skolene 2,5 mill. kr
 • Frydenhaug skole – inventar og utstyr nybygg 2,0 mill. kr
 • Gatelys – oppgradering 2,0 mill. kr
 • VA – Hamborggata ledningsutskifting 2,0 mill. kr

Det foreslås enkelte justeringer innenfor bykassens investeringsbudsjett for 2015, jfr. tabellen nedenfor. 


Drammen bykasse investeringsbudsjett 2015 – forslag til justeringer per 2. tertial  Drammen bykasses investeringsramme for 2015 foreslås netto nedjustert med 835 millioner kroner. Som følge av periodiseringsmessige forhold nedjusteres bevilgningene til oppgradering av Drammen park og tiltak innenfor vannforsyning med henholdsvis 3 og 17 millioner kroner. Behovene innenfor disse områdene må vurderes på nytt i økonomiplan 2016-2019.  Av restbevilgningen til rehabilitering av bybrua foreslås 2 millioner kroner inndratt, da prosjektet totalt sett ble noe rimeligere enn forutsatt.  

På den annen side foreslås økte investeringer for totalt 18,5 millioner kroner i 2015, jfr. tabellen ovenfor.  Bykassens låneramme for 2015 foreslås som følge av de omtalte endringene nedjustert med 3,5 millioner kroner. 

De konkrete forslagene til endringer i investeringsbudsjettet er nærmere omtalt innenfor de enkelte programområder i del 3. 

Drammen Eiendom KFs investeringsbudsjett

Drammen Eiendom KF har for 2015 en brutto investeringsramme på 428,1 millioner kroner inklusiv rebevilgning av ubrukte midler i 2014. 

Ved utgangen av 2. tertial i år er det regnskapsført 169,5 millioner kroner i investeringsutgifter. Det innebærer at aktivitetsnivået har vært noe lavere enn i 2014, hvor det var regnskapsført 234,1 millioner kroner i samme periode. Av ferdigstilte prosjekter per utgangen av 2. tertial kan nevnes videreutvikling av administrasjonsbygget i Engene 1 (finansiert av Drammen kommunale Pensjonskasse), ombygging/tilpassing ved Åskollen skole og modulbygg ved Rødskog skole. De største investeringsprosjektene hittil i år er (utgiftsført beløp per 31. august 2015):

 • Kjøp av boliger for utleie 27,7 mill. kr
 • Drammen Kjøkken KF – nytt produksjonsbygg 27,4 mill. kr
 • Engene 1 – Rådhuset som møteplass 16,6 mill. kr (Finansieres av Drammen kommunale Pensjonskasse som eier av bygget)
 • Christian Blomsgate 20 - boliger 15,6 mill. kr
 • Frydenhaug skole – erstatningsbygg 15,3 mill. kr
 • Brandengen skole – fremtidig utbygging (planlegging mv.) 6,1 mill. kr
 • Konnerud skole – oppgradering inneklima 5,2 mill. kr
 • Bekkevollen barnebolig – utvidelse 3,9 mill. kr
 • Åskollen skole – ombygging 3,8 mill. kr
 • Øren skole – flerbrukshall 3,6 mill. kr
 • Marienlyst gml. Gress – tak og toalett Klokkesvingen 3,1 mill. kr
 • Oppgradering bygningsmassen – utleieboliger 3,1 mill. kr
 • Oppgradering bygningsmassen – skolebygg 3,0 mill. kr

For nærmere omtale av de enkelte prosjektene vises programområdeomtalene i del 3 samt til Drammen Eiendom KF’s rapport for 2. tertial 2015, jfr. vedlegg 3. 

I samsvar med innspill fra Drammen Eiendom KF foreslås at investeringsbudsjettet styrkes med 21,0 millioner kroner slik det fremgår av tabellen nedenfor. Justeringene foreslås med økte inntekter fra salg av boliger med 18,0 millioner kroner og økt låneopptak på 3,0 millioner kroner. For øvrig er det ikke rapportert større avvik i forhold til budsjetterte kostnader.

 
Topp