Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Programområde 01 Barnehager

Det er 441 barn som har gratis barnehageplass per 31. august. Det er ledige barnehageplasser og alle som ønsker det får barnehageplass.


Programområdet viser per 2. tertial et merforbruk på 0,6 millioner kroner. Det foreslås ingen endringer i programområdets rammer.

Økonomisk status

Fakta

Programområdet viser ingen avvik.

Vurdering

De kommunale barnehagene og Norges Beste Barnehage melder balanse ved årets slutt.

Pr 31. august er det 239 færre heltidsplasser enn i juli. Sammenlignet med august 2014 er det en nedgang på 83 heltidsplasser. Det er også en nedgang i antall barn i barnehagealder. Andel barn i barnehage er derfor stabil sammenlignet med fjoråret. Barnehageplasser tildeles fortløpende, men det er knyttet usikkerhet til hvor stor etterspørselen kommer til å bli.

Det er en nedgang i antall timer til spesialpedagogiske tiltak siden forrige rapportering. Årsprognosen viser allikevel at antall påløpte timer kommer til å overstige budsjetterte timer ved utgangen av året. Basert på tidligere erfaringer, så vil antall vedtak øke frem mot årsskiftet. Dette vil være med på å underbygge årsprognosen ytterligere.

Konklusjon 

Færre barn i barnehage gir lavere kostnader enn budsjettert. Samtidig er det knyttet usikkerhet til opptak av nye barn og utviklingen innenfor spesialpedagogiske vedtak.
Rådmannen foreslår derfor ingen endringer i programområdets budsjett.

 
Investeringsbudsjettet Det er ingen avvik i investeringsprosjekter i forhold til fremdrift eller økonomi som utløser behov for konkret omtale.

Andre forhold 

Gratis barnehage

Ved utgangen av barnehageåret i juli, var det 546 barn som hadde gratis barnehageplass. Ved oppstart av nytt barnehageår i august, var det 441 barn. Det mottas og behandles søknader om gratis barnehageplass fortløpende. 

Drammen kommune har i 2015 blitt tildelt 14,5 millioner kroner fra Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet til forsøket med gratis barnehageplass til lavinntektsfamilier. 

Kompetansesenteret 

Fra august 2015 er utviklingsenhetene Norges Beste Barnehage og Norges Beste Skole organisatorisk slått sammen til Kompetansesenter for Norges Beste Barnehage og Norges Beste Skole. Senteret ledes av Hilde Marie Schjerven.

 
Topp