Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Programområde 02 Oppvekst

Kommunen har søkt om å delta i et forsøk hvor kommunen overtar statlige oppgaver i barnevernet.

En evaluering av barnevernet i Drammen kommune ble ferdigstilt i 2. tertial, og tiltak i tråd med rapporten er iverksatt.

Fylkesmannens tilsyn knyttet til mottak av bekymringsmeldinger viste avvik når det gjelder kommunens sikring av forsvarlig håndtering av meldinger og sikring av tilbakemelding til de som melder. Tiltak for å lukke avvikene er iverksatt. Endelig rapport fra fylkesmannen ventes i oktober, og rådmannen forventer at tilsynet da lukkes uten avvik.

Programområdet foreslås styrket med 0,7 millioner kroner som følge av flere enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst har for øvrig iverksatt tiltak for å sikre at driften er innenfor vedtatt budsjett.

Økonomisk status

Fakta

Regnskapstall for programområdet viser per august et merforbruk på 1,7 millioner kroner etter tilførte 16 millioner kroner i varig rammestyrking ved 1.tertial. Budsjettmidlene er tilført barnevernsområdet.

Vurdering

Under forutsetning av at antall barn med plassering utenfor hjemmet ikke øker vesentlig siste del av året, forventer barneverntjenesten et årsresultat innenfor rammen av tildelt budsjett. Øvrige tjenesteproduserende avdelinger rapporterer per august også om årsresultat tilnærmet i balanse.

Som en konsekvens av bystyrets vedtak om å øke fra 15 og inntil 20 enslige mindreårige flyktninger i 2015 og 2016, øker virksomhetenes netto driftsutgifter med anslagsvis 0,7 millioner kroner i år.

Virksomheten har fortsatt noen utfordringer knyttet til enkelte ekstraordinære utgiftsposter, men søker i størst mulig grad å dekke opp for dette.

Konklusjon

Virksomheten jobber aktivt med å finne innsparingsmuligheter for å dekke opp for merforbruket per 2. tertial. Det foreslås å styrke programområdets ramme med 0,7 millioner kroner til dekning av økte utgifter ved økt mottak av enslige mindreårige flyktninger.  Rådmannen legger til grunn at programområdet styrer mot et årsresultat i balanse, men tallene er fortsatt beheftet med noe usikkerhet.

Investeringsbudsjettet

Det er ingen avvik i investeringsprosjekter i forhold til fremdrift eller økonomi som utløser behov for konkret omtale.

Lyngveien 20 – tilpasning av bofellesskap 

Det foreslås bevilget 3,0 millioner kroner til tilpasninger og bygningsmessig oppgradering av bofellesskapet i Lyngveien 20.  

Andre forhold

Barnvernet

Kommunen har, som en av 13 kommuner, søkt om deltakelse i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet. Forsøket skal starte i april 2016 og vare i om lag fire år.

Forsøket innebærer at barnevernet overtar det faglige og økonomiske ansvaret for tiltak som Barne-, ungdoms- og familieetaten i dag har ansvaret for. Dette gjelder blant annet spesialiserte hjelpetiltak, rekruttering og oppfølging av fosterhjem og plassering av barn i institusjon.

Departementet tar stilling til søknadene innen utgangen av oktober. Det forutsettes at kommunens kostnader knyttet til forsøket kompenseres. 

I løpet av våren og sensommeren 2015 har Varde Hartmark i samarbeid med Telemarksforsking gjennomført en enkel organisatorisk analyse av Senter for oppvekst, og en grundig analyse av barneverntjenesten herunder en utvidet analyse av fosterhjemsarbeidet.

Hovedfunnene i evalueringen legger til grunn at Senter for oppvekst som helhet utfører sine oppgaver i tråd med lovverk og god forvaltningsskikk, og at barneverntjenesten, inkludert fosterhjemsseksjonen, har et godt system for internkontroll, overholder lovpålagte frister og har en ledergruppe som har iverksatt relevante forbedringstiltak i samarbeid med ansatte og tillitsvalgte.

Rapporten peker videre på at Senter for oppvekst har et forbedringspotensial når det gjelder kommunikasjonsarbeid (eksternt og internt), samhandling på tvers, bedre dokumentasjon og brukertilfredshet som i for stor grad baserer seg på hvem i barneverntjenesten som følger opp familiene. 

Fylkesmannen gjennomførte i 2. tertial tilsyn med barnevernets håndtering av meldinger til barnevernet. Funnene viste at kommunen ikke har sikret at alle meldinger til barneverntjenesten er håndtert forsvarlig og heller ikke at alle som melder saker til barneverntjenesten får tilbakemelding i tråd med barnevernlovens bestemmelser.

Det er iverksatt tiltak for å sikre forsvarlig praksis, og rådmannen forventer at tilsynet lukkes uten avvik. Fylkesmannens endelig rapport er ventet i oktober.

 
Topp