Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Programområde 04 Byutvikling

Rådmannen foreslår at det brukes 1,5 millioner kroner til samarbeidsprosjekter for byutvikling med offentlige og private utbyggere.

Økonomisk status

Fakta

Programområdet har ett mindreforbruk på 0,2 millioner kroner per 2. tertial.

Vurdering

Det er ved utgangen av 2. tertial ingen kjente forhold som kan forvente å gi merforbruk innenfor programområdet i 2015.

Konklusjon 

Rådmannen foreslår ingen endringer for programområdet.


Investeringsbudsjettet 

Samarbeidsprosjekter for byutvikling med offentlige og private utbyggereDet foreslås brukt 1,5 millioner kroner av disponibel sum på 15 millioner kroner, til følgende prosjekter

  • Prosjektering av gågater
  • Hotvetalleen
  • Oppfølging av vei og VA på Holmen
  • Oppfølging av vei og VA i Rødgata 

 

Andre forhold 

Ekstra planressurser for byvekst

I 1. tertial 2014 ble det disponert 15 millioner kroner fra fond til ekstra planressurser, grunnet et stort antall omfattende planarbeider som måtte startes opp. Per 2. tertial 2015 ser det ut til at en ved utgangen av 2015 vil ha brukt 11 millioner kroner av disse midlene.

Flere av planarbeidene har vist seg å strekke seg over lenger tid enn forutsatt, og videreføring av planløftet vurderes i økonomiplan 2016 - 2019.

 
Topp