Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Programområde 05 Helse og omsorg

Det forventes økonomisk balanse ved årets slutt. Økonomisk balanse innebærer mulighet for større fokus på forbedring av kvalitet og brukeropplevelse.

Det er etablert et eget tilrettelagt tilbud for eldre med atferdsutfordringer, med brukere fra hele byen, ved Åskollen helse- og omsorgsdistrikt med i alt 16 plasser.

Bystyret vedtok temaplan for helse, sosial og omsorg i juni 2015. Plan følges blant annet opp med at alle sykehjem sertifiseres som Livsgledesykehjem.

10 nye boliger for psykisk utviklingshemmede og 6 leiligheter til personer med lettere psykiske helseutfordringer er bygget og står klare for innflytting..

Økonomisk status

Fakta

Programområdet viser per 2. tertial et merforbruk på 8,3 millioner kroner. 

Vurdering

Utviklingen i driftsregnskapet er i tråd med prisveksten. Noen virksomheter har fortsatt merforbruk målt mot budsjett, men totalt sett forventes det at dette skal jobbes inn mot årets slutt.

Konklusjon 

Tatt hensyn til reserven på 10 millioner kroner forventes det økonomisk balanse ved årets slutt.


Investeringsbudsjettet

Innenfor digitalisering og velferdsteknologi er det per august investert 2,3 millioner kroner, i blant annet tilrettelegging for e-læring, elektronisk legemiddelskap til Helsehuset og teknologisk utstyr for deltakelse i felles aktiviteter ved helse- og omsorgsdistriktene.

Kommunen har også kjøpt inn 11 rickshaw’er (”sykkeldrosjer”) som er fordelt ut på helse- og omsorgsdistriktene. Dette er livsgledetiltak som bidrar til at personer med liten mobilitet kan komme seg ut i nærmiljøet. Syklene er også tilgjengelige for frivillighet fra pårørende og andre. Sanseinntrykk kombineres med sosial prat med syklisten eller medpassasjeren. 

Schwartz gate 20 - bolig

Byggearbeidene startet i januar 2015 og planlegges ferdigstilt innen 1. desember 2015. Fasader og mye innvendig arbeid er ferdigstilt, men pga. konkurs hos totalentreprenøren kreves nye kontrakter som har forsinket prosjektets fremdrift.

Opprinnelig budsjett for rehabilitering av bygget ble satt til 8,7 millioner kroner (inkl. mva). Sluttsummen forventes å kunne bli noe høyere pga. konkurs og merarbeid i forbindelse med dette. 

Hjelpemiddelsentral

Det er avsatt 3,0 millioner kroner til ombygginger for tilpassing av lokaler. Prosjektet var opprinnelig planlagt for arealer i Buskerudveien 17, men vurderes nå i stedet lokalisert i de tidligere lokalene til Drammen Kjøkken på Landfalløya. Prosjektering pågår. 

Andre forhold

Planarbeid

Temaplan for helse, sosial og omsorg (HSO-planen) ble vedtatt av Bystyret den 16. juni. Iverksettelse av planen er i gang. Digitaliseringsstrategien i HSO er ferdigstilt og handlingsplanen for 2015 gjennomføres som planlagt. 

Status tilpassing kjøkkenfasiliteter

Drammen kjøkken bygger om til ny produksjonsmetode kok/kjøl fra nyttår. For at beboere skal kunne velge hva man skal spise, når man skal spise og tilrettelegge for muligheter til økt trivsel rundt måltidet, endres produksjonen fra sentralt oppvarmet på kjøkken til lokalt tilberedt mat. Ombygging av kjøkken ved sykehjemmene pågår, og vil være ferdig ved årets slutt.

Unntaket er Drammen Helsehus som ferdigstilles tidligst mulig i 2016, etter at Drammen Kjøkken KF har flyttet til nybygde produksjonslokaler på Gulskogen 1.1.2016. Grunnet bygningsmessige forhold er det usikkert om Fredholt bo- og servicesenter er ferdigstilt innen nyttår.

Ombygging/utbedringer

Det er i 2.tertial pågått utbedringer i kloakksystemet ved Filten omsorgsboliger. Arbeidet vil bli sluttført i oktober 2015. Dette har ikke medført kostnader eller særlig ulempe for kommunen eller beboere.

Ferdigstillelse av boliger

10 nye boliger for psykisk utviklingshemmede i Christian Blomsgate ferdigstilles og tas i bruk høsten 2015. Schwartzgate 20 nærmer seg ferdigstillelse med 6 leiligheter til personer med lettere psykiske helseutfordringer, og vil bli et nytt botilbud fra årsskiftet. 

Livsgledesykehjem

Seks av ni sykehjem ved helse- og omsorgsdistriktene har startet opp prosessen med sertifisering som Livsgledesykehjem. De resterende tre sykehjemmene startet prosessen 1. september 2015. 

Eget tilrettelagt tilbud for eldre med atferdsutfordringer

Det er etablert et eget tilrettelagt tilbud for eldre med atferdsutfordringer (Havna) ved Åskollen helse- og omsorgsdistrikt med i alt 16 plasser. åtte forsterkede plasser er flyttet fra Hamborgstrøm, seks demensplasser er flyttet fra Strømsø, samt to nye plasser. Plassene er for brukere fra hele byen.

 
Topp