Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Programområde 10 Politisk styring

Kommunestyre- og fylkestingvalget ble avholdt 14. september, og det er ikke mottatt klager på forberedelsen eller gjennomføring. Det forventes at valget gjennomføres innenfor tildelt budsjettramme.


Det er fra høsten 2015 ansatt to prosjektledere til å arbeide med kommunereformen.

Økonomisk status

Fakta

Programområdet viser et resultat i tråd med periodisert budsjett per august.

Vurdering

Det er per 2. tertial ingen avvik som gir grunn til å anta at det blir merforbruk i 2015.

Konklusjon

Forutsatt at utgiftene til kommunevalget holder seg innenfor budsjettert ramme på 4.4 millioner kroner, tilsier årsprognosen for programområdet et resultat i balanse.

Driftsregnskap per 31. august for programområde 10 Politisk styring (tabell)

Andre forhold

Kommunereform

Utredningsarbeidet i regi av PwC/Asplan Viak er avsluttet og har blitt presentert i et felles formannskapsmøte og ledersamling for de seks kommunene (Svelvik, Lier, Drammen, Sande, Øvre Eiker og Nedre Eiker) som har samarbeidet om utredningen. Drammen kommune har blitt tildelt regionale utviklingsmidler fra Buskerud fylkeskommune som skal benyttes til gjennomføring av pågående utredningsarbeid om kommunereform og som vil finansiere deler av denne utredningen.

Det er ansatt to prosjektledere som skal arbeide videre med kommunereformen. Med oppstart hhv. 1. august og 1. oktober 2015.
For Drammen kommunes del dekkes utgifter til arbeidet med kommunereform innenfor økt ramme til planarbeid, jfr. Bystyresak 60/2014 Drammen kommune -1. tertialrapport 2014. Programområdet 10 blir tilført 1,4 millioner kroner av disse midlene som en teknisk justering nå i 2. tertial.

Drammen kommune har blitt tildelt skjønnsmidler fra Fylkesmannen i Buskerud til medvirkningstiltak og innbyggerinvolvering. Ungdomsrådet har blitt tildelt midler til utarbeidelse av film som grunnlag for debatt om kommunereformen blant ungdom. Det er bevilget midler til visuell presentasjon av kommunereformen til innbyggere, foreninger, lag osv. Det er også blitt tildelt midler til å utarbeide informasjonsmateriell til bruk i skolen. Videre er det tildelt midler til politiske verksteder og dialogmøter og generelt stor grad av involvering av innbyggere. Tildelte midler fra fylkesmann utgjør til sammen 1,7 millioner kroner.

Det vises for øvrig til orienteringssak om kommunereformarbeidet behandlet av bystyre i møte 19.05.15 (sak 57/2015).

Kommunestyre- og fylkestingsvalget

Kommunestyre- og fylkestingsvalget ble avholdt 14. september. Det er ikke mottatt klager på forberedelsen eller gjennomføringen av kommunestyrevalget i Drammen kommune. Valget ble gjennomført med bruk av elektronisk manntallsavkryssing, og løsningen fungerte etter intensjonen.  29 236 velgere benyttet stemmeretten noe som tilsvarer en valgdeltakelse på 55,9 prosent. 

Det er avsatt 4,4 millioner kroner til gjennomføringen av kommunevalget. Det forventes at valget gjennomføres innefor tildelt budsjettramme.

 
Topp