Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Programområde 11 Vei

Det kommunale veinettet har vært utsatt for skader etter ekstremvær i slutten av august og første del av september. Utbedringskostnader for inntil 2,5 millioner kroner foreslås dekket ved midler fra disposisjonsfond.

Økonomisk status

Fakta

Programområdet viser per utgangen av 2. tertial 2015 et merforbruk på 0,4 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett.

Vurdering

Programområdets økonomi vurderes å være under kontroll. Utfordringer knyttet til skader etter ekstremværet i slutten av august og begynnelsen av september er nærmere omtalt nedenfor.

Konklusjon

Programområdet forventes å styre mot balanse på årsbasis, og det foreslås ingen justeringer i driftsbudsjettet.

Driftsregnskap per 31. august for programområde 11 Vei  

Investeringsbudsjettet

Det er per utgangen av 2. tertial 2015 påløpt om lag 40 millioner kroner i investeringsutgifter innenfor programområdet. De største prosjektene er oppgradering av fortau, holdeplasser mv. i Professors Smiths gate med 12,6 millioner kroner og utskifting av kvikksølvarmatur med 11,4 millioner kroner. Det er så langt ikke registrert avvik av betydning innenfor programområdets investeringsprosjekter.

Andre forhold

Skader på veinettet etter uvær

Det har oppstått skader på veinettet for anslagsvis 2,5 millionerkroner etter uvær i år. Det er behov for å styrke programområdet tilsvarende dette beløpet.  Rådmannen vil undersøke om kommunen kan få refusjon via statlige støtterordninger og/eller gjennom forsikringer. Rådmannen ber om fullmakt til å dekke det nødvendige beløp fra disposisjonsfond. Status for utbedringen av skadene vil bli rapportert i årsmeldingen for 2015.

 
Topp