Hopp til innhold Hopp til hovedmeny Hopp til søk Hopp til kontaktinformasjon Forsiden

Programområde 12 Grunnskole

Utgifter til elever med behov for omfattende hjelpebehov har økt som følge av flere elever og mer omfattende hjelpebehov, og rådmannen foreslår å styrke programområdet med 5 millioner kroner.

Økonomisk status

Fakta

Programområdet viser per august et mindreforbruk på 1,1 millioner kroner i forhold til periodisert budsjett.

Vurdering

Økonomien for skolene er svært stram og tre skoler melder at de kan ende med merforbruk ved årets slutt. De har i verksatt tiltak for å holde seg innenfor tildelt budsjett.
Drammen kommunes utgifter til elever med omfattende hjelpebehov er økende. Økte kostnader utover budsjett utgjør 5 millioner kroner årlig.

Konklusjon

Rådmannen foreslår å styrke programområdet med 5 millioner kroner.

Driftsregnskap per 31. august for programområde 12 Grunnskole

Investeringsbudsjettet

Konnerud skole

Høsten 2012 ble det oppdaget inneklima- og muggsopproblemer ved skolen. Saneringstiltak ble umiddelbart igangsatt og arbeidene ble gjennomført i flere trinn i løpet av 2013-2014.

Fase 3 omfatter de siste gjenstående arealene i 1934- og 1954-bygget. Entreprisekonkurranse er blitt utlyst våren 2015 og arbeidene har startet under sommerferien. Det regnes med ferdigstillelse februar 2016. Investeringsramme er 30 millioner kroner ekskl. inventar og utstyr.

Andre forhold

Økning av elever med behov for omfattende hjelpetiltak.

Drammen kommunes andel av elever ved Frydenhaug skole har vært relativt stabilt de siste tre årene og har bare økt fra 46 til 51elever. Kommunens utgifter til elevene ved Frydenhaug har i samme tidsrom økt fra 26,4 millioner kroner til 32,9 millioner kroner i 2015. Hovedårsaken til økningen er dels at de nye elevene har mer omfattende hjelpebehov enn tidligere og dels at det har kommet elever tilflyttende midt i skoleåret som har hatt så store hjelpebehov at det har vært behov for plass ved Frydenhaug skole.

Antallet ressurskrevende elever i de ordinære skolene har de tre siste år økt fra 92 i 2013 til 112 i skoleåret 2015/16.  Det er en økning på 21,7 prosent. Tilsvarende har utgiftene til spesialundervisning for disse elevene økt fra 20,1 millioner kroner i 2013 til 26,3 millioner kroner i 2015.

Dette har medført at programområde 12 har hatt en dreining i ressursbruken fra tilpasset opplæring til spesialundervisning. Dette til tross for at andelen elever med behov for spesialpedagogisk hjelp har sunket fra 7,8 prosent i 2013 til 7,6 prosent i 2014.

I forbindelse med omtale av elevtallsveksten vil vi komme tilbake til dette i økonomiplan 2016-2019.

Kompetansesenteret

Fra august 2015 er utviklingsenhetene Norges Beste Barnehage og Norges Beste Skole organisatorisk slått sammen til Kompetansesenter for Norges Beste Barnehage og Norges Beste Skole. Senteret ledes av Hilde Marie Schjerven.

Skolefritidsordning for elever med særskilte behov 5. – 7. trinn

I følge Opplæringslovens § 13.7 skal kommunen ha tilbud om skolefritidsordning før og etter skoletid for 1. – 4. årstrinn, og for barn med særskilte behov på 1. – 7. årstrinn.

Med bakgrunn i ønske fra noen foreldre om etablering av et eget SFO-tilbud for de eldste barna, ønsker rådmannen å invitere aktuelle foreldre for å høre deres synspunkter og drøfte ulike alternativer. Et mulig oppstartstidspunkt for en pilot vil være årsskiftet 2016.Økonomisk status

Fakta


Vurdering


Konklusjon


Investeringsbudsjettet


Andre forhold 


 
Topp